TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam hiện nay / Phạm Minh Tuấn, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Thảo...
Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023
291 tr. ; 20.5 cm.

Phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn, luận giải các quan điểm và đề xuất các giải pháp bảo đảm hiệu lực, hiệu quả thực thi việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý vùng kinh tế trọng điểm vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:10) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1