TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bàn về khoan dung trong văn hóa / GS.TSKH. Huỳnh Khái Vinh, TS. Nguyễn Thanh Tuấn
H. : Chính trị Quốc gia, 2004
324tr ; 20cm


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Cơ sở lý luận văn hóa Mác - Lênin / G.S,T.S triết học A.I Ác-Nôn-Đốp c.b; Người dịch: Hoàng Vinh, Nguyễn Văn Hy
H. : Văn hóa, 1981
350 tr. ; 19 cm

Gồm 5 phần với 20 chương, đề cập có hệ thống đến các vấn đề khái niệm văn hóa, quy luật phát triển văn hóa ,văn hóa xã hội cộng sản chủ nghĩa ,vai trò của văn hóa xã hội chủ nghĩa trong đời sống tinh thần của nhân loại ngày nay,cơ cấu và chức năng xã hội của văn hóa trong xã hội xã hội chủ nghĩa ,đấu tranh chống hệ lý luận văn hóa tư sản
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Còn nhân loại, còn văn hóa... / GS,TS.Đình Quang
H. : Sân khấu, 1992
279tr ; 19cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Giáo trình lý luận văn hóa / TS. Phạm Ngọc Trung chủ biên
H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2012
283 tr ; 20.5 cm

Trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về bộ môn văn hóa học; các thuộc tính cơ bản của văn hóa; những lĩnh vực cơ bản của văn hóa; đường lối văn hóa của Đảng cộng sản Việt Nam qua các kỳ đại hội và vấn đề xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Đầu mục:101 (Lượt lưu thông:31) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Giáo trình lý luận văn hóa Mác-Lênin / PGS.TS. Lương Quỳnh Khuê c.b, ThS. Phạm Thị Nhung, ThS Ngô Xuân Tiêm
H. : Chính trị Quốc gia, 2002
232tr ; 19cm

Văn hóa và các quy luật phát triển của nó, các thành tố cơ bản của văn hóa tinh thần, văn hóa vì sự nghiệp phát triển
Đầu mục:100 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2 of 2