TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Âm tiết tiếng Việt và ngôn từ thi ca : Chuyên luận thi học / Nguyễn Quang Hồng, Phan Diễm Phương
H : Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017
430 tr. ; 24 cm.

Trình bày các vấn đề về ngôn từ thi ca Việt: Lý thuyết đơn tiết với chức năng thi ca, thể thức và thể loại, những khía cạnh mỹ cảm, các hình thức trình diễn ngôn từ...
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Anh - Việt từ điển văn hoá - văn minh Vương quốc Anh : Dictionnary of Great Britain / Biên dịch, b.s.: Nguyễn Ngọc Hùng, Nguyễn Hào
H. : Thế giới ; Trung tâm Văn hoá Ngôn ngữ Đông Tây, 2003
966 tr ; 20.5 cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
4
Báo chí tiếng Việt tại Mỹ và một số vấn đề đặt ra : LVThS Truyền thông đại chúng. CN: Báo chí học: 60.32.01 / Trần Minh Phương; Người hướng dẫn KH: PGS, TS. Nguyễn Văn Dững
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2011
119tr ; 30cm

Đánh giá đặc điểm của cộng đồng có ảnh hưởng đến hệ thống báo chí tiếng Việt tại Mỹ; nhận diện và phân tích những khuynh hướng chính trị cơ bản của báo chí tiếng Việt tại Mỹ; nhìn nhận những điểm mạnh và hạn chế của báo chí tiếng Việt tại Mỹ; một số vấn đề rút ra từ việc nghiên cứu và khuyến nghị.
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Báo chí tiếng Việt trong tiến trình hiện đại hóa nền văn hóa Việt Nam 1865 - 1945 : Đề tài khoa học cấp cơ sở / TS Nguyễn Đức Hạnh
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 20169
101tr. ; 30 cm.

Nghiên cứu những tư tưởng và văn hóa Việt Nam. Nghiên cứu bối cảnh và nhu cầu phát triển của nền văn hóa Việt Nam. Nghiên cứu quá trình ra đời và phát triển của báo chí Tiếng Việt trong mối quan hệ với nhu cầu hiện đại hóa nền văn hóa Việt Nam giai đoạn cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 45