TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Báo chí Hải Phòng với vấn đề bảo vệ môi trường : Khảo sát báo An ninh Hải Phòng, báo Hải Phòng, đài PTTH Hải Phòng năm 2016. LVThS Quản lý báo chí và Truyền thông: 60 32 01 0 1 / Phạm Thị Hải Hà; Người HDKH: PGS.TS. Nguyễn Vũ Tiến
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2017
108 tr. ; 30 cm

Những vấn đề lý luận cơ bản về báo chí với vấn đề bảo vệ môi trường. Thực trạng báo chí Hải Phòng với vấn đề bảo vệ môi trường. Giải pháp đẩy mạnh thông tin về vấn đề bảo vệ môi trường của báo chí Hải Phòng hiện nay.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Cải cách tổ chức bộ máy hành chính của ủy ban nhân dân quận ở thành phố Hải Phòng hiện nay. 8310202 : LVThS Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước. CN: Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước / Phạm Diệu Linh; Người hướng dẫn KH: Nguyễn Thọ Ánh
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2023
99tr. ; 30cm.

Luận văn trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và từ thực tiễn cải cách TCBMHC của UBND các quận ở thành phố Hải phòng, luận văn đề xuất phương hướng và những giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy cải cách TCBMHC của UBND các quận ở thành phố Hải Phòng thời gian tới.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở thành phố Hải Phòng trong điều kiện hội nhập quốc tế : LVTh.s Kinh tế chính trị: 60.31.01.02 / Phạm Đức Duy, Người HD: TS Lê Thị Thúy
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2015
116 tr ; 30cm

Cơ sở lý luận và thưc tiễn về sức cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa; Thực trạng cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở thành phố Hải Phòng từ năm 2010 đến nay; Quan điểm và giải pháp nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở thành phố Hải Phòng
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Chất lượng công tác bộ nhiệm cán bộ quản lý nhà nước diện ban Thường vụ Quận uỷ quản lý của Hải Phòng hiện nay : LVTHS, CN: XDĐ&CQNN: 60.31.02.03 / Nguyễn Hoàng Việt, GVHD:TS.Mai Đức Ngọc
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2013
105tr ; 30cm

Luận văn làm rõ các vấn đề lí luận của công tác bổ nhiệm cán bộ quản lí nhà nước diện Ban Thường vụ Quận uỷ quản lí. Đánh giá thực trạng những kết quả đạt được chỉ ra những yếu kém từ đó đề xuất phương hướng, giải pháp để nâng cao chất lượng công tác bộ nhiệm cán bộ quản lí nhà nước diện Ban thường vụ Quận uỷ quản lí của Hải Phòng hiện nay.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Chất lượng đảng bộ xã ở huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng hiện nay. 8310202 : LVThS Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước. CN: Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước / Vũ Trung Hiếu ; Người hướng dẫn KH: Trần Thanh Giang
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2023
108tr. ; 30cm.

Luận văn trên cơ sở làm rõ cơ sở lý luận về chất lượng, tiêu chí đánh giá chất lượng đảng bộ xã; đánh giá đúng thực trạng chất lượng đảng bộ xã ở huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng giai đoạn 2018 - nay, luận văn đề xuất phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng đảng bộ xã ở huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng thời gian tới.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 11