TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Công tác xuất bản. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn / PGS.TS. Đường Vinh Sường
Thông tin - Truyền thông, 2013
318tr. ; 21cm.

Đây là cuốn sách tập hợp một phần các công trình đã được tác giả công bố trong nhiều năm trên các lĩnh vực của công tác xuất bản. Thông qua những kết quả nghiên cứu góp phần hình thành cơ sở lý luận, hệ thống quan điểm và đề xuất chủ trương, cơ chế, chính sách nhằm thể chế hóa các quan điểm của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong bối cảnh kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Luật xuất bản
H. : Chính trị quốc gia, 2012
65tr. ; 19cm

Giới thiệu toàn văn luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xuất bản và luật xuất bản được sửa đổi, bổ sung năm 2008.
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:10) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Luật xuất bản (có hiệu lực từ ngày 01/7/2013)
H. : Tư pháp, 2013
66 tr ; 19 cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Lý luận nghiệp vụ xuất bản / Phạm Thị Thu
H. : Thông tin và Truyền thông, 2013
446tr ; 24cm

Trình bày lý luận cơ bản về xuất bản, xuất bản học, xuất bản phẩm; biên tập và biên tập học; nghiệp vụ biên tập sách; thiết kế tổng thể cuốn sách; sửa bài, in ấn; giá thành và giá bán sản phẩm; phát hành sách; xuất bản ấn phẩm đa phương tiện; xuất bản điện tử.
Đầu mục:8 (Lượt lưu thông:15) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Lý luận nghiệp vụ xuất bản. T.1 / PGS.TS.Trần Văn Hải chủ biên
H. : Văn hóa - Thông tin, 2007
238 tr ; 19 cm

Khái niệm sách và xuất bản; Quan hệ của hoạt động xuất bản với các lĩnh vực xã hội.Công tác biên tập và biên tập viên
Đầu mục:98 (Lượt lưu thông:16) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1  2 of 2