TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Quản lý thông điệp về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên báo Điện tử V.O.V hiện nay. 8320101 : LVThS. Báo chí học; CN: Quản lý Phát thanh truyền hình&Báo mạng điện tử / Hoàng Trung Hiếu; Người hướng dẫn KH: Lê Đức Hoàng
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2022
113tr. ; 30cm.

Luận văn hệ thống hóa một số vấn đề lý luận liên quan đến đề tài; khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng quản lý thông điệp về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên báo Điện tử V.O.V; đề xuất một số quan điểm và giải pháp tăng cường quản lý thông điệp về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên báo Điện tử V.O.V thời gian tới.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Quản lý thông điệp về bảo vệ tài nguyên nước trên báo Đảng địa phương khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. 8320101 : LVThS Ngành Báo chí học; CN: Quản lý Báo chí-Truyền thông / Bùi Văn Thức; Người hướng dẫn KH: Triệu Thanh Lê
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2022
150tr. ; 30cm.

Luận văn làm rõ những vấn đề lý luận về quản lý thông điệp về bảo vệ tài nguyên nước trên báo Đảng; khảo sát thực trạng quản lý thông điệp về bảo vệ tài nguyên nước trên báo Đảng địa phương khu vực ĐBSCL; đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý hông điệp về bảo vệ tài nguyên nước trên báo Đảng địa phương khu vực ĐBSCL
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Quản lý thông điệp về chăm sóc sức khỏe cộng đồng trên báo Đảng địa phương khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long (Khảo sát Báo Kiên Giang Báo Hậu Giang Báo Cần Thơ. 8320101 : LVThS Ngành Báo chí học; CN: Quản lý báo chí-truyền thông / Cao Bích Tuyền; Người hướng dẫn KH: Triệu Thanh Lê
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2022
105tr. ; 30cm.

Luận văn hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tế; đề xuất các giải pháp cơ quản lý thông điệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng trên báo Đảng địa phương khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Quản lý thông điệp về phòng, chống bạo lực gia đình trên báo chí Hà Nam. 8320101 : LV ThS Báo chí CN: Quản lý báo chí truyền thông / Lê Thị Thúy Hà; Người hướng dẫn KH: Trương Thị Kiên
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2021
115 tr. ; 30 cm.

Cơ sở lý luận về quản lý thông tin phòng, chống bạo lực gia đình trên báo chí; Thực trạng quản lý thông tin về phòng, chống bạo lực gia đình trên báo chí Hà Nam; Giải pháp, kiến nghị nâng cao chất lượng quản lý thông tin phòng, chống bạo lực gia đình trên báo in Hà Nam.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Quản lý thông tin báo chí của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh (Khảo sát dữ liệu năm 2019-2020). 8320101 : LVThS Ngành Báo chí học; CN: Quản lý Báo chí -Truyền thông / Lê Viết Cường; Người hướng dẫn KH: Nguyễn Văn Dững
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2022
97tr. ; 30cm.

Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận liên quan đến quản lý, cung cấp thông tin báo chí cơ quan quản lý nhà nước về báo chí - truyền thông; đánh giá thực trạng, phân tích vấn đề đặt ra trong quản lý, cung cấp thông tin báo chí của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh; đề xuất các phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý, cung cấp thông tin báo chí của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 11