TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Cơ cấu xã hội của cán bộ, công chức viện kiểm sát nhân dân ở Thủ đô Viêng Chăn, Nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào : LVThS Xã hội học: 60 31 03 01 / Bounthanom Sangsomsak; Người hướng dẫn: TS Lưu Hồng Minh
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2017
120 tr. ; 30 cm.

Trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết, khảo sát thực trạng cơ cấu xã hội của cán bộ, công chức viện kiểm sát nhân dân ở Thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hiện nay, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong thời gian tới.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Cơ cấu xã hội của đội ngũ cán bộ trường Đại học Savanakhet tỉnh Savanakhet, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay : LVThS Xã hội học: 60 31 03 01 / Xayaphone Norboudtry; Người HDKH: TS. Lưu Hồng Minh
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2016
127tr. + Phụ lục ; 30cm

Trình bày cơ sở lý luận về cơ cấu xã hội của đội ngũ cán bộ trường đại học. Thực trạng về cơ cấu xã hội của đội ngũ cán bộ, trường đại học Savanakhet tỉnh Savanakhet, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Phương hướng và giải pháp góp phần xây dựng cơ cấu xã hội của đội ngũ cán bộ trường Đại học Savanakhet giai đoạn 2015 - 2020
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Cơ cấu xã hội đội ngũ cán bộ nữ quân y hiện nay - thực trạng và xu hướng biến đổi : LVThS Xã hội học: 60 31 03 01 / Nguyễn Thị Thu Hiền; Người hướng dẫn KH: TS Nguyễn Thị Tố Quyên
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2016
130tr. ; 30cm

Luận văn Tìm hiểu thực trạng về cơ cấu xã hội của đội ngũ cán bộ nữ quân y hiện nay và đưa ra dự báo xu hướng biến đổi. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy vai trò nữ quân y trong xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam thời kỳ mới.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Cơ cấu xã hội và phân tầng xã hội : Giáo trình nội bộ / TS.Lưu Hồng Minh
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2016
109tr. ; 30 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Cơ cấu xã hội và phân tầng xã hội : Sách chuyên khảo / PGS.TS.Nguyễn Đình Tấn
H. : Lý luận chính trị, 2005
228tr ; 19cm

Cuốn sách trình bày những nội dung lý luận về cơ cấu xã hội và phân tầng xã hội; Đồng thời đưa ra những phân tích thực tiễn về cơ cấu xã hội và phân tầng xã hội ở Việt Nam; Những dự báo xu hướng, cơ sở khoa học để hoạch định đường lối, đề ra các chính sách đúng đắn, xác thực... Hiệu quả sự nghiệp đổi mới theo định hướng chính trị của Đảng và Nhà nước
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1  2  3 of 3