TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Mô hình truyền thông xóa bỏ sự kỳ thị đối với người nhiễm HIV/AIDS tại CHDCND Lào : KLTN Công tác xã hội: 7 76 01 01 / Malaysone Vannalath; Người HDKH: TS. Lưu Hồng Minh
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2020
93 tr ; 30 cm

Cơ sở lý luận, thực tiễn của đề tài; Thử nghiệm mô hình truyền thông xóa bỏ sự kỳ thị đối với người nhiễm HIV/AIDS tại Association of People living with HIV/AIDS (APL+)
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1