TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Khảo sát chương trình phát thanh "Diễn đàn các vấn đề xã hội" trên sóng đài tiếng nói Việt Nam (Khảo sát từ tháng 11/2006 đến tháng 5/2007) : KLTN Báo chí:1.01.01 / Nguyễn Thị Thảo; Người hướng dẫn: Phạm Thị Thanh Tịnh
H. : Học viện Báo chí&Tuyên truyền, 2007
78tr, ph.l ; 30cm

Khảo sát thực trạng hoạt động của chương trình "Diễn đàn các vấn đề xã hội". Một số kiến nghị và giải pháp nâng cao chất lượng chương trình "Diễn đàn các vấn đề xã hội"
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam hiện nay / Phạm Minh Tuấn, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Thảo...
Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023
291 tr. ; 20.5 cm.

Phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn, luận giải các quan điểm và đề xuất các giải pháp bảo đảm hiệu lực, hiệu quả thực thi việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý vùng kinh tế trọng điểm vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:10) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1