TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở Đảng bộ tỉnh Sơn La hiện nay. 7310202 / Nguyễn Mai Phương; Người hướng dẫn: Nguyễn Thị Thu Thủy
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2023
72tr. ; 30cm.

Khóa luận trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực trạng ĐBT Sơn La bảo vệ NTTT của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, khóa luận đề xuất phương hướng, giải pháp tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở ĐBT Sơn La thời gian tới.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa ở Trung Quốc từ sau Đại hội XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc : Sách chuyên khảo / Hà, Thị Hồng Vân chủ biên,...[và những người khác]
Hà Nội : Khoa học xã hội, 2020
362tr. ; 20.5cm.

Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa ở Trung Quốc. Những nội dung chủ yếu của việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường XHCN từ sau Đại hội XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc và một số vấn đề đặt ra
Đầu mục:7 (Lượt lưu thông:13) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)


3
Nghiên cứu xây dựng cương lĩnh Đảng cộng sản Trung Quốc / Chu Kính Thanh; Người dịch: Hoàng Văn Tuấn, Nguyễn Mai Phương; Hiệu đính: Hoàng Văn Tuấn, Nguyễn Mạnh Hùng
H. : Chính trị quốc gia, 2010
757 tr. ; 21 cm

Nêu những nét khai quát về xây dựng cương lĩnh của chính đảng và qúa trình lịch sử xây dựng cương lĩnh của Đảng cộng sản Trung Quốc bằng những phân tích thực tiễn sâu sắc qua các giai đoạn cách mạng và sự sáng tạo trong xây dựng cương lĩnh của đảng cầm quyền
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Phản bác sự xuyên tạc lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trên không gian mạng hiện nay / Nguyễn Mai Phương CNĐT; Người hướng dẫn KH: Lê Đức Hoàng; Thành viên: Nguyễn Kim Anh, Nguyễn Thị Hằng,...
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2022
54tr. ; 30 cm.

Làm rõ một số khái niệm liên quan đến đề tài; nhận diện âm mưu, chủ thể, nội dung, phương thức, thủ đoạn các thông tin xuyên tạc lịch sử Đảng trên mạng xã hội; đề xuất các giải pháp có tính khả thi góp phần nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác với những luận điệu xuyên tạc
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Quản lý hình ảnh cán bộ y tế trong phòng chống đại dịch Covid-19 trên báo mạng điện tử Việt Nam hiện nay. 8320101 : LVThS Báo chí học. CN: Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Báo mạng điện tử / Nguyễn Mai Phương; Người hướng dẫn KH: Nguyễn Thị Trường Giang
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2023
124tr. ; 30cm.

Luận văn trên cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề nghiên cứu quản lý hình ảnh cán bộ y tế trong phòng chống đại dịch Covid-19 trên báo mạng điện tử Việt Nam hiện nay, khảo sát thực trạng quản lý hình ảnh cán bộ y tế trong phòng chống đại dịch Covid-19 trên báo mạng điện tử Vnexpress, Zing News và Tuổi trẻ Online, từ đó đánh giá thành công, hạn chế của công tác quản lý hình ảnh cán bộ y tế trong phòng chống đại dịch Covid-19 trên báo mạng điện tử Việt Nam hiện nay để đề xuất một số giải pháp, khuyến nghị có tính khả thi nhằm nâng cao chất lượng thông tin hình ảnh của cán bộ y tế về phòng chống đại dịch Covid-19 trên báo mạng điện tử Việt Nam hiện nay.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1  2 of 2