TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Công tác kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh hiện nay : LVThS Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước: 60 31 02 03 / Lê Thị Linh Khuyên; Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai
Trà Vinh : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2017
101tr. ; 30cm

Làm rõ một số vấn đề lý luận về công tác luân chuyển cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; Phân tích, đánh giá thực trạng, nguyên nhân và kinh nghiệm về công tác luân chuyển cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh quản lý hiện nay
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Phương pháp điều tra khảo sát : Nguyên lý và thực tiễn: Dành cho Chương trình tiền tiến sĩ / Nguyễn Thị Tuyết Mai, Nguyễn Vũ Hùng đồng chủ biên
Hà Nội : Đại học Kinh tế quốc dân, 2015
269tr. ; 24cm.

Giới thiệu phương pháp điều tra khảo sát. Trình bày về thiết kế tổng thể khảo sát, xác định tổng thể và chọn mẫu khảo sát, thiết kế phiếu câu hỏi khảo sát, thu thập dữ liệu khảo sát, nhập và quản lý dữ liệu...
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Quan niệm của nho giáo về con người, về giáo dục và đào tạo con người / Nguyễn Thị Tuyết Mai
H. : Chính trị quốc gia, 2009
191tr ; 22cm

Giới thiệu những nét khái quát nhất trong quan niệm của nho giáo về vấn đề con người, giáo dục và đào tạo con người.
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:13) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam hiện nay / Phạm Minh Tuấn, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Thảo...
Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023
291 tr. ; 20.5 cm.

Phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn, luận giải các quan điểm và đề xuất các giải pháp bảo đảm hiệu lực, hiệu quả thực thi việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý vùng kinh tế trọng điểm vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:10) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Tuyết Mai (Chủ biên)
Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2022
231tr. ; 20,5cm.

Giới thiệu về nhà nước pháp quyền từ lý thuyết đến hiện thực. Trình bày nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (NNPQ XHCN). Đánh giá thành tựu, hạn chế và những bài học kinh nghiệm trong xây dựng và hoàn thiện NNPQ XHCN Việt Nam. Đưa ra phương hướng và giải pháp tiếp tục xây dựng, hoàn thiện NNPQ XHCN Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1