Thông tin chuyên đề số 5/2023: Chính sách tôn giáo và quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo ở Việt Nam hiện nay

Trung tâm Thông tin khoa học trân trọng giới thiệu với bạn đọc
Ấn phẩm thông tin chuyên đề số 5/2023

CHÍNH SÁCH TÔN GIÁO
VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO
Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Tôn giáo là một hình thái ý thức xã hội, đồng thời là thực thể xã hội, tôn giáo luôn biến động, phản ánh sự biến đổi của lịch sử nhân loại. Quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo là một dạng quản lý xã hội đặc biệt của nhà nước, mang tính quyền lực nhà nước, sử dụng pháp luật và chính sách tôn giáo để điều chỉnh hành vi của cá nhân, tổ chức trong lĩnh vực tôn giáo do các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện, nhằm phục vụ nhân dân, đảm bảo quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng, duy trì sự ổn định và phát triển bền vững của xã hội và đất nước. 

       Cùng với sự nghiệp đổi mới, trước hết là đổi mới tư duy, Đảng ta đã từng bước đổi mới về vấn đề tôn giáo và công tác tôn giáo. Trong quá trình đó, tư duy lý luận của Đảng ta về vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo ngày càng được thể hiện một cách đầy đủ, hoàn thiện hơn theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhờ đó, cộng đồng tôn giáo ở nước ta không ngừng được củng cố, phát triển trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp xứng đáng vào cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

   Trong những năm qua, cùng với các vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, vấn đề tôn giáo cũng luôn bị các thế lực thù địch lợi dụng nhằm chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. Trước tình hình đó, Đảng và Nhà nước ta đã xác định phải tăng cường quản lý xã hội về hoạt động tôn giáo, xem đây là một hoạt động thường xuyên liên tục của mỗi địa phương để vừa đảm bảo nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của quần chúng, vừa kịp thời đấu tranh chống các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo để đi ngược lại lợi ích nhân dân, của dân tộc.

   Để góp phần hiểu rõ và đầy đủ hơn chủ trương, chính sách của Đảng và tình hình tôn giáo ở Việt Nam hiện nay, chúng tôi sưu tầm, tuyển chọn một số bài viết của các học giả, nhà nghiên cứu uy tín đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành, biên soạn ấn phẩm Thông tin chuyên đề số 5/2023 với chủ đề “Chính sách tôn giáo và quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo ở Việt Nam hiện nay”

     Kết cấu thông tin chuyên đề gồm hai phần:
     Phần I: Chính sách tôn giáo của một số nước trên thế giới và Việt Nam
    Phần II: Quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ở Việt Nam hiện nay

(Click vào đây để xem nội dung chi tiết)

TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC