Thông tin chuyên đề số 4/2023: An ninh phi truyền thống và những vấn đề đặt ra ở nước ta hiện nay

Trung tâm Thông tin khoa học trân trọng giới thiệu với bạn đọc ấn phẩm

Thông tin chuyên đề số 4/2023

AN NINH PHI TRUYỀN THỐNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

    Trong xu thế của toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, nền độc lập dân tộc của các quốc gia đang phải đối mặt với những thách thức mới từ mối đe dọa an ninh phi truyền thống. An ninh phi truyền thống tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống xã hội, đối với độc lập dân tộc của mỗi quốc gia, sự an nguy của chế độ chính trị, sự tồn vong của nhân loại như: các thảm họa thiên nhiên, biến đổi khí hậu, dịch bệnh, khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao, tài chính, lương thực, con người…

   Đối với Việt Nam, mối đe dọa an ninh phi truyền thống ngày càng trở nên nghiêm trọng và là một trong những quốc gia trên thế giới chịu ảnh hưởng lớn nhất của các vấn đề an ninh phi truyền thống. Nhận thức từ rất sớm về vấn đề an ninh phi truyền thống, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã có những chủ trương, định hướng và giải pháp quan trọng cho những thách thức từ các vấn đề về an ninh phi truyền thống nhằm bảo vệ, củng cố nền độc lập dân tộc, giữ vững chủ quyền quốc gia, thể chế chính trị, nền kinh tế đất nước.

      Để góp phần làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn và những giải pháp về vấn đề an ninh phi truyền thống ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, chúng tôi sưu tầm, tuyển chọn một số bài viết của các học giả, nhà nghiên cứu uy tín đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành, biên soạn ấn phẩm Thông tin chuyên đề số 4/2023 với chủ đề “An ninh phi truyền thống và những vấn đề đặt ra ở nước ta hiện nay”

       Kết cấu thông tin chuyên đề gồm hai phần:
     Phần I: Một số vấn đề lý luận về an ninh phi truyền thống
     Phần II: Thực trạng và giải pháp vấn đề an ninh phi truyền thống tại một số nước trên thế giới và Việt Nam hiện nay

(Click vào đây để xem nội dung chi tiết)

TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC