Thông tin chuyên đề số 3/2022: Định hướng xây dựng nền quản trị quốc gia ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Trung tâm Thông tin khoa học trân trọng giới thiệu với bạn đọc ấn phẩm

Thông tin chuyên đề số 3/2022

ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG NỀN QUẢN TRỊ QUỐC GIA Ở VIỆT NAM
TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

      Quản trị quốc gia hiện nay đang là những vấn đề của thời đại. Những biến động của thế giới từ toàn cầu hóa, từ sự nổi lên của chủ nghĩa dân tộc, chuyển đổi số, cách mạng công nghiệp lần thứ tư… đã đặt nhân loại trước các vấn đề của phát triển. Đối với các quốc gia trong đó có Việt Nam, tư duy quản trị quốc gia có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Điều này khác biệt với tư duy quản lý nhà nước vẫn đang hiện hữu. Quản trị quốc gia nhìn nhận quốc gia là một tổng thể, một thực thể với đầy đủ nguồn lực, lợi thế so sánh và cả những hạn chế cần khắc phục.

        Quản trị quốc gia ở Việt Nam gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của nhà nước. Với tầm nhìn, định hướng mà Đảng xác định, tầm nhìn quản trị quốc gia từ đó đã được minh định. Nhà nước là chủ thể quản trị quốc gia quan trọng nhất, có ý nghĩa quan trọng quyết định đối với hiệu quả quản trị quốc gia. Tuy nhiên, nhà nước không phải là chủ thể duy nhất tham gia vào quản trị quốc gia. Sự phát triển của đời sống kinh tế - xã hội, sự phát triển của khu vực ngoài nhà nước đang đặt ra những yêu cầu mới trong tổ chức Quản trị quốc gia. 

     Nhận thức rõ về tầm quan trọng và xác định việc đổi mới quản trị Quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả là hết sức cần thiết và là một nhiệm vụ quan trọng trong bối cảnh hiện nay. Trong những năm gần đây, Đảng và Nhà nước ta cũng đã triển khai quản trị quốc gia trong nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, việc đổi mới quản trị quốc gia ở Việt Nam vẫn đang đối mặt với rất nhiều khó khăn do quản trị quốc gia là một vấn đề lớn, không chỉ các nhân tố tổ chức và hoạt động của Nhà nước, của Chính phủ mà còn bao gồm các nhân tố của xã hội, của khu vực doanh nghiệp tư nhân. Các nhân tố này cùng tương tác, gắn kết chặt chẽ với nhau.

     Để góp phần làm rõ các vấn đề đặt ra trong quá trình đổi mới quản trị quốc gia, chúng tôi sưu tầm, tuyển chọn một số bài viết của các học giả, nhà nghiên cứu uy tín đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành, biên soạn ấn phẩm Thông tin chuyên đề số 03/2022 với chủ đề “Định hướng xây dựng nền quản trị quốc gia ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”.

      Kết cấu thông tin chuyên đề gồm hai phần:

      Phần I: Quản trị quốc gia - Những vấn đề lý luận

      Phần II: Định hướng xây dựng nền quản trị quốc gia ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

(Click vào đây để xem nội dung chi tiết)

TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC