Thông tin chuyên đề số 3/2023: Vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp ở Việt Nam trong tình hình mới

Trung tâm Thông tin khoa học trân trọng giới thiệu với bạn đọc ấn phẩm

Thông tin chuyên đề số 3/2023

VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ VẤN ĐỀ GIAI CẤP Ở VIỆT NAM
TRONG TÌNH HÌNH MỚI

    Trong tiến trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam hơn 90 năm qua, trên cơ sở kế thừa những quan điểm về vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong lịch sử của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam đã vận dụng sáng tạo và phát triển tư tưởng của các ông vào giải quyết vấn đề dân tộc và giai cấp. Đảng ta đã kết hợp chặt chẽ lợi ích giai cấp, lợi ích dân tộc và lợi ích của nhân loại. Trong khi thực hiện nhiệm vụ giai cấp và nhiệm vụ dân tộc, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta rất coi trọng và góp phần tích cực vào việc giải quyết những vấn đề toàn cầu. Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay với những thành tựu to lớn về lý luận và thực tiễn của hơn 35 năm đổi mới càng khẳng định cơ sở vững chắc những giá trị lý luận và thực tiễn của con đường đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng một cách sáng tạo vấn đề giai cấp và dân tộc của chủ nghĩa Mác-Lênin vào hoàn cảnh Việt Nam là duy nhất đúng đắn.

      Để góp phần làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn về vấn đề dân tộc, vấn đề giai cấp ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, chúng tôi sưu tầm, tuyển chọn một số bài viết của các học giả, nhà nghiên cứu uy tín đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành, biên soạn ấn phẩm Thông tin chuyên đề số 3/2023 với chủ đề “Vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp ở Việt Nam trong tình hình mới”

      Kết cấu thông tin chuyên đề gồm hai phần:
     Phần I: Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, Hồ Chí Minh và Đảng ta về dân tộc và giai cấp 
     Phần II: Vấn đề dân tộc, giai cấp ở Việt Nam trong tình hình hiện nay và những vấn đề đặt ra

(Click vào đây để xem nội dung chi tiết)

TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC