Thông tin chuyên đề số 2/2023: Xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số ở Việt Nam hiện nay - Thực trạng và giải pháp

Trung tâm Thông tin khoa học trân trọng giới thiệu với bạn đọc ấn phẩm

Thông tin chuyên đề số 2/2023

XÂY DỰNG CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ, CHÍNH PHỦ SỐ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY -
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

    Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang tác động sâu rộng, mạnh mẽ đến các khía cạnh của đời sống xã hội, hình thành xu thế phát triển mới, đó là xu hướng chuyển đổi số trong xây dựng Chính phủ số từ nền tảng Chính phủ điện tử. Xây dựng chính phủ số, kinh tế số và xã hội số là một chủ trương quan trọng của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới. Từ những năm 2000 đến nay, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, coi trọng phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, xác định đây là động lực góp phần thúc đẩy công cuộc đổi mới, tạo khả năng đi tắt, đón đầu để thực hiện thắng lợi công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong những năm qua Đảng, Nhà nước ta đã lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, ban hành nhiều chủ trương, chính sách, định hướng, nghị quyết, quyết định về xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số, về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa cơ quan nhà nước, xây dựng một chính phủ hiệu lực, hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, cung cấp dịch vụ công ngày càng tốt hơn.

    Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được việc triển khai, phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số còn chậm, chưa phát huy được vai trò của các cơ quan nhà nước do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan. Do vậy, trong thời gian tới, phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, là nhiệm vụ cấp bách, từ nhận thức và hành động, đòi hỏi sự vào cuộc của tất cả các tổ chức, cơ quan, chính quyền, các bộ, ngành từ trung ương đến địa phương và toàn thể người dân nước ta.

    Để góp phần làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn, những giải pháp trong xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số ở Việt Nam, chúng tôi sưu tầm, tuyển chọn một số bài viết của các học giả, nhà nghiên cứu uy tín đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành, biên soạn ấn phẩm Thông tin chuyên đề số 2/2023 với chủ đề “Xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số ở Việt Nam hiện nay - Thực trạng và giải pháp”.

       Kết cấu thông tin chuyên đề gồm hai phần:

Phần I: Xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số ở Việt Nam - những vấn đề đặt ra

Phần II: Một số kinh nghiệm, mô hình xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số trên thế giới và giải pháp đối với Việt Nam hiện nay

(Click vào đây để xem nội dung chi tiết)

TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC