Thông báo về việc mở cửa phòng mượn tự chọn và truy cập Thư viện điện tử

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

 

Số:    47    /TB-HVBCTT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v mở cửa phòng mượn tự chọn và truy cập thư viện điện tử        

 

Kính gửi:  -  BAN LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ

                  - BAN CÁN SỰ CÁC LỚP

Thực hiện chủ trương của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện về việc đổi mới phương thức phục vụ bạn đọc và xây dựng thư viện điện tử, Trung tâm Thông tin khoa học đã đóng cửa phòng mượn để xử lý tài liệu và lắp đặt các trang thiết bị, đến nay phòng mượn tự chọn đã hoàn thành và đưa vào phục vụ:

- Phòng mượn tự chọn bắt đầu mở cửa phục vụ bạn đọc từ ngày 08/01/2018.  Để quản lý việc mượn, trả và tìm kiếm tài liệu trong Thư viện, bạn đọc truy cập vào cổng thông tin điện tử theo địa chỉ: thuvienajc.hcma.vn.

- Bạn đọc có thể đọc toàn văn tài liệu số trên trang Thư viện số theo địa chỉ: thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace.

Đề nghị Ban lãnh đạo các đơn vị, Ban cán sự các lớp thông báo tới toàn thể cán bộ, giảng viên và học viên/sinh viên đến mượn tài liệu tại Phòng mượn tự chọn (Tầng 3, nhà A2, Trung tâm Thông tin khoa học)./.

 

                       KT. GIÁM ĐỐC

                      PHÓ GIÁM ĐỐC

                    (Đã ký)

 

                    Phạm Huy Kỳ