Một số hình ảnh Đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo trình độ đại học của Học viện Báo chí và Tuyên truyền từ ngày 07-11/10/2022

khai mạc đợt KHẢO SÁT chính thức
PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ NGOÀI 04 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 

CỦA HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN ngày 07/10/2022

hoạt động kiểm định TRONG ĐỢT KHẢO SÁT chính thức 04 chương trình đào tạo
từ ngày 07-11/10/2022

bế MẠC ĐỢT KHẢO SÁT CHÍNH THỨC
PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ NGOÀI 04 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 

CỦA HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN