Tiêu chí 25.1: Kết quả và các chỉ số tài chính của hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến

H25.25.01.01 - Kế hoạch tài chính của Học viện giai đoạn 2019-2022

- Kế hoạch tài chính của Học viện 2019 (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch tài chính của Học viện 2020 (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch tài chính của Học viện 2021 (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch tài chính của Học viện 2022 (xem chi tiết tại đây)

H25.25.01.02 - Báo cáo tài chính của Học viện 2018-2022

- Báo cáo tài chính năm 2018 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo tài chính năm 2019 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo tài chính năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo tài chính năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo tài chính năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

H25.25.01.03 - Hồ sơ phần mềm

- Hình ảnh minh họa phần mềm Thư viện điện tử (xem chi tiết tại đây)

- Hình ảnh minh họa phần mềm Thư viện số (xem chi tiết tại đây)

- Hình ảnh minh họa phần mềm Kế hoạch - Tài chính (xem chi tiết tại đây)

- Hình ảnh minh họa phần mềm Quản lý Ký túc xá (xem chi tiết tại đây)

- Hình ảnh minh họa phần mềm Quản lý đào tạo (xem chi tiết tại đây)

- Hình ảnh minh họa phần mềm Quản lý tài sản (xem chi tiết tại đây)

- Hồ sơ mua sắm phần mềm Quản lý Ký túc xá (xem chi tiết tại đây)

- Hồ sơ mua sắm Phần mềm Quản lý đào tạo (xem chi tiết tại đây)

- Hồ sơ mua sắm Phần Mềm Quản lý tài sản (xem chi tiết tại đây)

- Hồ sơ mua sắm phần mềm Quản lý thư viện (xem chi tiết tại đây)

H25.25.01.04 - Quyết định số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H25.25.01.04 - Quyết định số 6591-QĐ/HVCTQG ngày 01/11/2018 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H25.25.01.05 - Quyết định số 4234-QĐ/HVBCTT ngày 30/9/2019 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Kế hoạch - Tài chính (xem chi tiết tại đây)

H25.25.01.06 - Báo cáo kết quả hoạt động đào tạo 2018-2022 (xem chi tiết tại đây)

H25.25.01.07 - Báo cáo kiểm toán giai đoạn 2018-2022

- Báo cáo kiểm toán năm 2019 (xem chi tiết tại đây)

H25.25.01.08 - Hình ảnh cơ sở dữ liệu về kết quả và các chỉ số tài chính (xem chi tiết tại đây)