Tiêu chí 23.5: Ngân quỹ cho từng loại hoạt động nghiên cứu được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến

H23.23.05.01 - Chiến lược phát triển Trường

- Quyết định số 770/QĐ-HVBCTT ngày 20/2/2017 về việc Chỉnh sửa và ban hành Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (xem chi tiết tại đây)

Quyết định số 6528/QĐ-HVBCTT ngày 31/12/2018 về việc bổ sung, điều chỉnh và ban hành Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (xem chi tiết tại đây)

Nghị quyết số 4230b/QĐ-HVBCTT ngày 9/9/2022 về ban hành Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2030, tầm nhìn 2045 (xem chi tiết tại đây)

H23.23.05.02 - Kế hoạch và mục tiêu chất lượng Ban Quản lý khoa học

- Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng Ban Quản lý khoa học 2021 (xem chi tiết tại đây)

Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng Ban Quản lý khoa học 2022 (xem chi tiết tại đây)

Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng Ban Quản lý khoa học 2023 (xem chi tiết tại đây)

H23.23.05.03 - Đề xuất kế hoạch tài chính phục vụ NCKH hằng năm

- Kế hoạch hoạt động và dự toán ngân sách NCKH năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch hoạt động và dự toán ngân sách NCKH năm 2023 (xem chi tiết tại đây)

H23.23.05.04 - Quyết định về việc giao nhiệm vụ khoa học và kinh phí hằng năm

- Quyết định số 6613/QĐ-HVCTQG ngày 28/12/2017 về việc giao nhiệm vụ khoa học và kinh phí năm 2018 cho Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

- Quyết định số 7893-QĐ/HVCTQG ngày 21/12/2019 về việc giao nhiệm vụ khoa học và kinh phí năm 2019 cho Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

- Quyết định số 6620-QĐ/HVCTQG ngày 23/12/2019 về việc giao nhiệm vụ khoa học và kinh phí năm 2020 cho Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

- Quyết định số 5343-QĐ/HVCTQG ngày 25/12/2020 về việc giao nhiệm vụ khoa học và kinh phí năm 2021 cho Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

- Quyết định số 602-QĐ/HVCTQG ngày 09/02/2021 về việc phê duyệt nhiệm vụ khoa học từ nguồn sự nghiệp của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

- Quyết định số 6966-QĐ/HVCTQG ngày 31/12/2021 về việc giao nhiệm vụ khoa học và kinh phí năm 2022 cho Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

- Quyết định số 70416-QĐ/HVCTQG ngày 05/01/2022 về việc phê duyệt nhiệm vụ khoa học năm 2023 từ nguồn sự nghiệp của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

- Quyết định số 14214-QĐ/HVCTQG ngày 30/12/2022 về việc giao nhiệm vụ khoa học và kinh phí năm 2023 cho Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

- Quyết định số 15116-QĐ/HVCTQG ngày 01/3/2023 về việc phê duyệt nhiệm vụ khoa học năm 2023 từ nguồn sự nghiệp của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H23.23.05.05 - Quy chế chi tiêu nội bộ Trường

- Quyết định số 1818/QĐ-HVBC&TT ngày 24/04/2018 về việc ban hành điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

Quyết định số 4280-QĐ/HVBCTT ngày 15/09/2021 về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H23.23.05.06 - Quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí khuôn khổ hoạt động khoa học của Học viện

Quyết định số 1818/QĐ-HVBC&TT ngày 24/04/2018 về việc ban hành điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

- Quyết định số 4280-QĐ/HVBCTT ngày 15/09/2021 về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H23.23.05.07 - Thông báo hỗ trợ công bố quốc tế và khen thưởng

- Thông báo về việc Hỗ trợ công bố khoa học và khen thưởng cho các bài báo đăng trên các Tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI/SCOPUS năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

- Thông báo về việc Hỗ trợ công bố khoa học và khen thưởng cho các bài báo đăng trên các Tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI/SCOPUS năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

- Thông báo về việc Hỗ trợ công bố khoa học và khen thưởng cho các bài báo đăng trên các Tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI/SCOPUS năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

H23.23.05.08 - Tờ trình hỗ trợ và khuyến khích đăng báo khoa học trên Tạp chí khoa học quốc tế

- Tờ trình về việc khen thưởng bài báo quốc tế năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

- Tờ trình về việc khen thưởng bài báo quốc tế năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

- Tờ trình số 01-TTr/HVBCTT-KH ngày 10/3/2023 về việc khen thưởng bài báo quốc tế năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

H23.23.05.10 - Hồ sơ khảo sát giảng viên, nhân viên về chất lượng đào tạo hằng năm (NCKH)

- Kế hoạch số 5156-KH/HVBCTT ngày 08/11/2018 về Khảo sát giảng viên về chất lượng đào tạo (năm học 2018-2019, xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo kết quả khảo sát giảng viên về chất lượng đào tạo và môi trường làm việc năm 2018 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo kết quả khảo sát giảng viên về chất lượng đào tạo và môi trường làm việc năm 2019 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo kết quả khảo sát giảng viên về chất lượng đào tạo và môi trường làm việc năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo kết quả khảo sát giảng viên, nhân viên về chất lượng đào tạo năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo kết quả khảo sát giảng viên, nhân viên về chất lượng đào tạo năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

H23.23.05.11 - Báo cáo đánh giá phân bổ ngân quỹ cho NCKH hằng năm

- Báo cáo tài chính phân bổ ngân quỹ cho nghiên cứu khoa học năm 2018 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo tài chính phân bổ ngân quỹ cho nghiên cứu khoa học năm 2019 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo tài chính phân bổ ngân quỹ cho nghiên cứu khoa học năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo tài chính phân bổ ngân quỹ cho nghiên cứu khoa học năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo tài chính phân bổ ngân quỹ cho nghiên cứu khoa học năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

H23.23.05.13 - Báo cáo thống kê tình hình sử dụng ngân quỹ cho các hoạt động NCKH hằng năm

- Báo cáo thống kê tình hình sử dụng ngân quỹ cho nghiên cứu khoa học 2018 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo thống kê tình hình sử dụng ngân quỹ cho nghiên cứu khoa học 2019 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo thống kê tình hình sử dụng ngân quỹ cho nghiên cứu khoa học 2020 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo thống kê tình hình sử dụng ngân quỹ cho nghiên cứu khoa học 2021 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo thống kê tình hình sử dụng ngân quỹ cho nghiên cứu khoa học 2022 (xem chi tiết tại đây)

H23.23.05.14 - Báo cáo tài chính các khoản chi cho hoạt động NCKH hằng năm

- Báo cáo tài chính các khoản chi cho hoạt động nghiên cứu khoa học 2018 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo tài chính các khoản chi cho hoạt động nghiên cứu khoa học 2019 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo tài chính các khoản chi cho hoạt động nghiên cứu khoa học 2020 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo tài chính các khoản chi cho hoạt động nghiên cứu khoa học 2021 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo tài chính các khoản chi cho hoạt động nghiên cứu khoa học 2022 (xem chi tiết tại đây)

H23.23.05.15 - Báo cáo tài chính các nguồn thu bên ngoài cho NCKH hằng năm

- Báo cáo tài chính các nguồn thu bên ngoài cho nghiên cứu khoa học 2018 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo tài chính các nguồn thu bên ngoài cho nghiên cứu khoa học 2019 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo tài chính các nguồn thu bên ngoài cho nghiên cứu khoa học 2020 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo tài chính các nguồn thu bên ngoài cho nghiên cứu khoa học 2021 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo tài chính các nguồn thu bên ngoài cho nghiên cứu khoa học 2022 (xem chi tiết tại đây)

H23.23.05.18 - Báo cáo tổng kết các mặt công tác hằng năm

- Báo cáo số 81-BC/HVBCTT ngày 07/01/2019 về tổng kết các mặt công tác năm 20218 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo số 6130-BC/HVBCTT-VP ngày 16/12/2019 về tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo số 6048-BC/HVBCTT-VP ngày 31/12/2020 về tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo số 6740-BC/HVBCTT-VP ngày 31/12/2021 về tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo số 6080-BC/HVBCTT-VP ngày 19/12/2022 về tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 (xem chi tiết tại đây)

H23.23.05.22 - Quyết định về việc giao nhiệm vụ khoa học và kinh phí hằng năm

- Quyết định số 6613/QĐ-HVCTQG ngày 28/12/2017 về việc giao nhiệm vụ khoa học và kinh phí năm 2018 cho Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

- Quyết định số 7893-QĐ/HVCTQG ngày 21/12/2019 về việc giao nhiệm vụ khoa học và kinh phí năm 2019 cho Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

- Quyết định số 6620-QĐ/HVCTQG ngày 23/12/2019 về việc giao nhiệm vụ khoa học và kinh phí năm 2020 cho Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

- Quyết định số 5343-QĐ/HVCTQG ngày 25/12/2020 về việc giao nhiệm vụ khoa học và kinh phí năm 2021 cho Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

- Quyết định số 6966-QĐ/HVCTQG ngày 31/12/2021 về việc giao nhiệm vụ khoa học và kinh phí năm 2022 cho Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

- Quyết định số 14214-QĐ/HVCTQG ngày 30/12/2022 về việc giao nhiệm vụ khoa học và kinh phí năm 2023 cho Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)