Tiêu chí 23.4: Loại hình và số lượng các tài sản trí tuệ được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến

H23.23.04.01 - Quy định về tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong các hoạt động khoa học và công nghệ 

Quyết định số 5061/QĐ-HVBC&TT ngày 27/12/2017 về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong các hoạt động khoa học và cong nghệ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

- Quyết định số 966-QĐ/HVBCTT ngày 28/02/2022 về việc ban hành Quy định về trích dẫn và chống trùng lặp của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H23.23.04.02 - Quy định về trích dẫn và chống sao chép của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

- Quyết định số 966-QĐ/HVBCTT ngày 28/02/2022 về việc ban hành Quy định về trích dẫn và chống trùng lặp của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H23.23.04.03 - Chiến lược phát triển Trường

- Quyết định số 770/QĐ-HVBCTT ngày 20/2/2017 về việc Chỉnh sửa và ban hành Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (xem chi tiết tại đây)

Quyết định số 6528/QĐ-HVBCTT ngày 31/12/2018 về việc bổ sung, điều chỉnh và ban hành Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (xem chi tiết tại đây)

Nghị quyết số 4230b/QĐ-HVBCTT ngày 9/9/2022 về ban hành Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2030, tầm nhìn 2045 (xem chi tiết tại đây)

H23.23.04.04 - Kế hoạch và mục tiêu chất lượng Ban Quản lý khoa học

- Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng Ban Quản lý khoa học 2021 (xem chi tiết tại đây)

Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng Ban Quản lý khoa học 2022 (xem chi tiết tại đây)

Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng Ban Quản lý khoa học 2023 (xem chi tiết tại đây)

H24.24.04.06 - Quyết định số 928/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 01/3/2018 về việc ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H23.23.04.08 - Quyết định số 6531/QĐ-HVBC&TT ngày 26/12/2018 về việc ban hành Quy chế Quản lý hoạt động khoa học của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H23.23.04.09 - Quyết định số 6594-QĐ/HVBCTT-KH ngày 31/12/2019 về việc ban hành Quy định biên soạn, lựa chọn, thẩm định, xuất bản, phát hành, duyệt và sử dụng giáo trình tài liệu học tập, tài liệu học tập của Học viện Báo chí và Tuyên truyền  (xem chi tiết tại đây)

H23.23.04.10 - Báo cáo tổng kết hoạt động khoa học hằng năm

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo số 6595-BC/HVBCTT-KH ngày 31/12/2019 về tổng kết hoạt động khoa học năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo tổng kết hoạt động khoa học năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo tổng kết hoạt động khoa học năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ giải pháp năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ giải pháp năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023 (xem chi tiết tại đây)

H23.23.04.11 - Hồ sơ khảo sát giảng viên, nhân viên về chất lượng đào tạo hằng năm (NCKH)

- Kế hoạch số 5156-KH/HVBCTT ngày 08/11/2018 về Khảo sát giảng viên về chất lượng đào tạo (năm học 2018-2019, xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo kết quả khảo sát giảng viên về chất lượng đào tạo và môi trường làm việc năm 2018 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo kết quả khảo sát giảng viên về chất lượng đào tạo và môi trường làm việc năm 2019 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo kết quả khảo sát giảng viên về chất lượng đào tạo và môi trường làm việc năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo kết quả khảo sát giảng viên, nhân viên về chất lượng đào tạo năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo kết quả khảo sát giảng viên, nhân viên về chất lượng đào tạo năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

H23.23.04.12 - Báo cáo tổng kết hoạt động khoa học hằng năm

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo số 6595-BC/HVBCTT-KH ngày 31/12/2019 về tổng kết hoạt động khoa học năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo tổng kết hoạt động khoa học năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo tổng kết hoạt động khoa học năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ giải pháp năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ giải pháp năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023 (xem chi tiết tại đây)

H23.23.04.14 - Thông tin về thứ bậc xếp hạng của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H23.23.04.16 - Bảng thống kê danh sách giải pháp 2018-2022 (xem chi tiết tại đây)