Tiêu chí 22.4: Mức độ hài lòng của các bên liên quan về chất lượng của NH tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến

H22.22.04.01- Kế hoạch thu thập ý kiến phản hồi của các bên liên quan hằng năm

- Kế hoạch khảo sát cựu sinh viên về tình trạng việc làm  (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch khảo sát giảng viên, nhân viên về chất lượng đào tạo (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch khảo sát nhà tuyển dung về chất lượng đào tạo 2018-2021 (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch khảo sát nhà tuyển dung về chất lượng đào tạo 2022 (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch khảo sát sinh viên đại học chính quy về chất lượng môn học và giờ giảng (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch khảo sát sinh viên cuối khóa về chất lượng đào tạo (xem chi tiết tại đây)

H22.22.04.02 - Quy trình Khảo sát ý kiến của người sử dụng lao động (xem chi tiết tại đây)

H22.22.04.03 - Quy định về lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan

- Quy trình Khảo sát các bên liên quan về những hoạt động của Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 612/QĐ-HVBC&TT ngày 20/2/2020 (xem chi tiết tại đây)

Quyết định số 612/QĐ-HVBC&TT ngày 20/2/2020 về việc ban hành Quy chế lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về chất lượng đào tạo (xem chi tiết tại đây)

H22.22.04.04 - Hệ thống ĐBCL bên trong của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Quyết định số 990-QĐ/HVBCTT ngày 25/01/2021 về việc ban hành Quy định hoạt động Đảm bảo chất lượng Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

Quyết định số 1699-QĐ/HVBCTT ngày 26/3/2021 về việc Thành lập hệ thống mạng lưới dảm bảo chất lượng giáo dục (xem chi tiết tại đây)

Quyết định số 4797/QĐ-HVBCTT ngày 11/10/2022 về việc thành lập Hội đồng bảo đảm chất lượng giáo dục Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

Quyết định số 5507/QĐ-HVBCTT ngày 04/11/2022 về việc kiện toàn mạng lưới đảm bảo chất lượng giáo dục Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

- Sổ tay đảm bảo chất lượng (xem chi tiết tại đây)

H22.22.04.05 - Kế hoạch khảo sát nhà tuyển dụng của các chương trình đào tạo hằng năm

- Kế hoạch số 5159-KH/HVBCTT ngày 08/11/2018 về Kế hoạch khảo sát cựu sinh viên và nhà tuyển dụng về chất lượng đào tạo (năm 2018, xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch số 701-KH/HVBCTT ngày 31/01/2023 về Kế hoạch khảo sát nhà tuyển dụng về chất lượng đào tạo năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

H22.22.04.06 - Văn bản đề nghị điều chỉnh chương trình đào tạo của các khoa

- Biên bản họp rà soát, điều chỉnh CĐR, CTĐT 2018-2023 - Khoa Xây dựng Đảng (xem chi tiết tại đây)

- Biên bản họp Khoa về việc công bố CĐR, sử đổi CTĐT và đề cương chi tiết 2020 - Khoa Ngoại ngữ (xem chi tiết tại đây)

- Biên bản họp rà soát, điều chỉnh chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo  - Khoa Lịch sử Đảng (xem chi tiết tại đây)

- Biên bản họp rà soát, điều chỉnh chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo  - Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học (xem chi tiết tại đây)

Biên bản họp rà soát, điều chỉnh chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo  - Khoa Tư tưởng Hồ CHí Minh (xem chi tiết tại đây)

- Biên bản họp rà soát, điều chỉnh chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo - Viện Báo chí (xem chi tiết tại đây)

- Văn bản đề nghị điều chỉnh chương trình đào tạo của Viện Báo chí (xem chi tiết tại đây)

- Văn bản đề nghị điều chỉnh CTĐT 2018-2023 - Khoa Lịch sử Đảng (xem chi tiết tại đây)

- Văn bản đề nghị điều chỉnh CTĐT 2018-2023 - Khoa Xây dựng Đảng (xem chi tiết tại đây)

H22.22.04.07 - Kế hoạch rà soát, cập nhật CTĐT năm 2020, 2022

- Kế hoạch số 3056/KH-HVBCTT ngày 15/5/2020 về việc rà soát, cập nhật chương trình đào tạo trình độ đại học (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch số 5709-KH/HVBCTT ngày 22/11/2021 về việc rà soát, cập nhật chương trình đào tạo trình độ đại học (xem chi tiết tại đây)

H22.22.04.08 - Hồ sơ rà soát, điều chỉnh CTĐT các phiên bản

- Hồ sơ thẩm định chương trình đào tạo 2018 - phần 1 (xem chi tiết tại đây)

- Hồ sơ thẩm định chương trình đào tạo 2018 - phần 2 (xem chi tiết tại đây)

- Quyết định số 2588-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 08/7/2020 về việc thành lập các hội đồng thẩm định chương trình khung đào tạo trình độ đại học (xem chi tiết tại đây)

- Quyết định số 877-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 15/5/2022 về việc Giao nhiệm vụ xây dựng chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước (xem chi tiết tại đây)

- Quyết định số 4371-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 09/9/2022 về việc thành lập chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Truyền thông đại chúng và ngành Truyền thông đa phương tiện (xem chi tiết tại đây)

H22.22.04.09 - Báo cáo kết quả khảo sát nhà tuyển dụng hàng năm

- Báo cáo kết quả khảo sát nhà tuyển dụng về mức độ hài lòng đối với chất lượng đào tạo của Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2018 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo kết quả khảo sát nhà tuyển dụng về mức độ hài lòng đối với chất lượng đào tạo của Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2019 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo kết quả khảo sát nhà tuyển dụng về mức độ hài lòng đối với chất lượng đào tạo của Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo kết quả khảo sát nhà tuyển dụng về mức độ hài lòng đối với chất lượng đào tạo của Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

H22.22.04.10 - Thống kê các loại hình khảo sát các bên liên quan tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H22.22.04.11 - Quyết định số 4291-QĐ/HVBCTT ngày 19/9/2022 về việc Ban hành Quy định thực hiện đối sánh của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H22.22.04.13 - Hình chụp hệ thống phòng thực hành

- Hình ảnh Phòng thực hành 1 (xem chi tiết tại đây)

- Hình ảnh Phòng thực hành 2 (xem chi tiết tại đây)