Tiêu chí 22.3: Khả năng có việc làm của người học tốt nghiệp của tất cả các chương trình đào tạo được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến

H22.22.03.01 - Mục tiêu chất lượng của nhà trường năm học

- Quyết định số 4603-QĐ/HVCTQGBCTT ngày 05/10/2021 về việc ban hành mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng của Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm học 2021-2022 (xem chi tiết tại đây)

- Quyết định số 4229-QĐ/HVBCTT ngày 08/9/2022 về việc ban hành mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng của Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm học 2022-2023 (xem chi tiết tại đây)

H22.22.03.02 - Định hướng các mặt công tác năm

- Báo cáo số 81-BC/HVBCTT ngày 07/01/2019 về tổng kết các mặt công tác năm 20218 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo số 6130-BC/HVBCTT-VP ngày 16/12/2019 về tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo số 6048-BC/HVBCTT-VP ngày 31/12/2020 về tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo số 6740-BC/HVBCTT-VP ngày 31/12/2021 về tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo số 6080-BC/HVBCTT-VP ngày 19/12/2022 về tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 (xem chi tiết tại đây)

H22.22.03.04 - Danh sách các cơ quan, doanh nghiệp gắn kết với khoa qua các năm - Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh (xem chi tiết tại đây)

H22.22.03.04 - Danh sách các cơ quan, doanh nghiệp gắn kết với khoa qua các năm - Khoa Ngoại ngữ (xem chi tiết tại đây)

H22.22.03.05 - Quyết định phân công nhiệm vụ cố vấn học tập

- Quyết định số 3930/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 07/9/2018 về việc cử cố vấn học tập các lớp đại học chính quy khóa 38 (2018-2022) (xem chi tiết tại đây)

- Quyết định số 3594-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 28/8/2019 về việc cử cố vấn học tập các lớp đại học chính quy khóa 39 (2019-2023) (xem chi tiết tại đây)

- Quyết định số 6416-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 31/12/2019 về việc Bổ nhiệm Cố vấn học tập K37 (xem chi tiết tại đây)

- Quyết định ngày 30/12/2020 về việc bổ nhiệm cán bộ làm nhiệm vụ cố vấn học tập (xem chi tiết tại đây)

- Quyết định số 6082-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 31/12/2020 về việc cử cố vấn học tập các lớp đại học chính quy khóa 40 (2020-2024) (xem chi tiết tại đây)

- Quyết định số 4513-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 29/9/2021 về việc cử cố vấn học tập các lớp đại học chính quy khóa 41 (2021-2025) (xem chi tiết tại đây)

- Quyết định số 4721-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 07/10/2021 về việc phân công cố vấn học tập lớp Chính trị phát triển K41B hệ Chính quy tập trung (xem chi tiết tại đây)

- Quyết định số 4722-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 07/10/2021 về việc phân công cố vấn học tập lớp Báo in K41B hệ Chính quy tập trung (xem chi tiết tại đây)

- Quyết định số 4723-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 07/10/2021 về việc phân công cố vấn học tập lớp Chính trị phát triển K41B hệ Vừa làm vừa học (xem chi tiết tại đây)

- Quyết định số 4877-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 15/10/2021 về việc phân công cố vấn học tập lớp Chính trị phát triển K41 (SV Lào) hệ Chính quy tập trung (xem chi tiết tại đây)

- Quyết định số 6142-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 10/12/2021 về việc phân công cố vấn học tập lớp Báo mạng điện tử K41 hệ Vừa làm vừa học (xem chi tiết tại đây)

- Quyết định số 6638-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 24/12/2021 về việc phân công cố vấn học tập lớpChính trị phát triển K41B hệ Vừa làm vừa học (xem chi tiết tại đây)

- Quyết định số 6894-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 30/12/2021 về việc điều chỉnh, thay thế cán bộ làm nhiệm vụ cố vấn học tập (xem chi tiết tại đây)

- Quyết định số 6895-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 30/12/2021 về việc điều chỉnh, thay thế cán bộ làm nhiệm vụ cố vấn học tập (xem chi tiết tại đây)

- Quyết định số 6896-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 30/12/2021 về việc điều chỉnh, thay thế cán bộ làm nhiệm vụ cố vấn học tập (xem chi tiết tại đây)

- Quyết định số 6897-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 30/12/2021 về việc điều chỉnh, thay thế cán bộ làm nhiệm vụ cố vấn học tập (xem chi tiết tại đây)

- Quyết định số 3932-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 15/8/2022 về việc điều chỉnh, thay thế cán bộ làm nhiệm vụ cố vấn học tập (xem chi tiết tại đây)

- Quyết định số 992-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 21/02/2023 về việc bổ sung, thay thế cán bộ làm nhiệm vụ cố vấn học tập (xem chi tiết tại đây)

H22.22.03.06 - Ngày hội việc làm và các chương trình giao lưu với các cơ quan, doanh nghiệp

- Kế hoạch tổ chức ngày hội việc làm, các chương trình giao lưu doanh nghiệp, họp mặt doanh nghiệp của trường/khoa

+ Kế hoạch số 1771-KH/HVBCTT ngày 20/5/2020 về Kế hoạch tổ chức Ngày hội Tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp trực tuyến AJC Openday Online 2020 (xem chi tiết tại đây)

+ Kế hoạch số 1508-KH/HVBCTT ngày 26/3/2021 về Kế hoạch tham gia Ngày hội Tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa 2021 (xem chi tiết tại đây)

+ Thông báo số 1746-TB/HVBCTT ngày 07/4/2021 về việc triển khai nhiệm vụ tham gia Ngày hội Tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

+ Kế hoạch số 1883-KH/HVBCTT ngày 25/4/2022 về Kế hoạch tham gia Ngày hội Tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa 2022 (xem chi tiết tại đây)

+ Thông báo số 1990-TB/HVBCTT ngày 04/5/2022 về việc triển khai nhiệm vụ tham gia Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - Hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

+ Kế hoạch số 2238-KH/HVBCTT ngày 19/5/2022 về Kế hoạch tổ chức Ngày hội Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp AJC Openday 2022 (xem chi tiết tại đây)

+ Kế hoạch số 2790-KH/HVBCTT ngày 09/6/2022 về Kế hoạch chi tiết phân công nhiệm vụ Ngày hội Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp AJC Openday 2022 (xem chi tiết tại đây)

+ Kế hoạch số 1083-KH/HVBCTT ngày 27/02/2023 về Kế hoạch tham gia Ngày hội Tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa 2023 (xem chi tiết tại đây)

- Hình ảnh các hoạt động trong Ngày hội việc làm năm 2018 (xem chi tiết tại đây)

- Hình ảnh các hoạt động trong Ngày hội việc làm năm 2019 (xem chi tiết tại đây)

- Hình ảnh các hoạt động trong Ngày hội việc làm năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

- Hình ảnh các hoạt động trong Ngày hội việc làm năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

- Hình ảnh các hoạt động trong Ngày hội việc làm năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

- Hình ảnh các hoạt động trong Ngày hội việc làm năm 2023 (xem chi tiết tại đây)

- Hình ảnhTtalkshow với doanh nghiệp - Khoa Kinh tế chính trị (xem chi tiết tại đây)

H22.22.03.08 - Biên bản họp hội đồng tuyển sinh hàng năm về xây dựng Đề án tuyển sinh (xem chi tiết tại đây)

H22.22.03.08 - Kế hoạch gắn kết cơ quan, doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo

- Biên bản ghi nhớ về việc Hợp tác, hỗ trợ đào tạo giữa Khoa Quan hệ Công chúng và Quảng cáo - Học viện Báo chí & Tuyên truyền và Công ty CleverAds năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

- Biên bản ghi nhớ Hợp tác, hỗ trợ đào tạo giữa Học viện Báo chí và Tuyên truyền với Báo Nhà báo và Công luận năm 2023 (xem chi tiết tại đây)

H22.22.03.09 - Quyết đinh về việc cử đoàn sinh viên đi thực tập, kiến tập theo năm học (xem chi tiết tại đây)

H22.22.03.11 - Quy trình khảo sát cựu sinh viên về tình hình việc làm và thu nhập sau khi tốt nghiệp 1 năm - Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 612/QĐ-HVBC&TT ngày 20/2/2020 (xem chi tiết tại đây)

H22.22.03.12 - Thống kê kết quả khảo sát cựu sinh viên về chương trình đào tạo

H22.22.03.13 - Kế hoạch thu thập ý kiến phản hồi của các bên liên quan hàng năm

- Kế hoạch khảo sát cựu sinh viên về tình trạng việc làm  (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch khảo sát giảng viên, nhân viên về chất lượng đào tạo (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch khảo sát nhà tuyển dung về chất lượng đào tạo 2018-2021 (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch khảo sát nhà tuyển dung về chất lượng đào tạo 2022 (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch khảo sát sinh viên đại học chính quy về chất lượng môn học và giờ giảng (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch khảo sát sinh viên cuối khóa về chất lượng đào tạo (xem chi tiết tại đây)

H22.22.03.14 - Cải tiến cho hoạt động hỗ trợ việc làm cho người học

- Kế hoạch số 4212-KH/HVBCTT ngày 10/9/2021 về việc tổ chức hội nghị tổng kết kiến tập, thực tập năm học 2020-2021 và triển khai kế hoạch kiến tập, thực tập năm học 2021-2022 (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch số 3711-KH/HVBCTT ngày 08/8/2022 về việc tổ chức hội nghị tổng kết kiến tập, thực tập năm học 2021-2022 và triển khai kế hoạch kiến tập, thực tập năm học 2022-2023 (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch tổ chức ngày hội việc làm

+ Kế hoạch số 1771-KH/HVBCTT ngày 20/5/2020 về Kế hoạch tổ chức Ngày hội Tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp trực tuyến AJC Openday Online 2020 (xem chi tiết tại đây)

+ Kế hoạch số 1508-KH/HVBCTT ngày 26/3/2021 về Kế hoạch tham gia Ngày hội Tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa 2021 (xem chi tiết tại đây)

+ Thông báo số 1746-TB/HVBCTT ngày 07/4/2021 về việc triển khai nhiệm vụ tham gia Ngày hội Tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

+ Kế hoạch số 1883-KH/HVBCTT ngày 25/4/2022 về Kế hoạch tham gia Ngày hội Tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa 2022 (xem chi tiết tại đây)

+ Thông báo số 1990-TB/HVBCTT ngày 04/5/2022 về việc triển khai nhiệm vụ tham gia Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - Hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

+ Kế hoạch số 2238-KH/HVBCTT ngày 19/5/2022 về Kế hoạch tổ chức Ngày hội Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp AJC Openday 2022 (xem chi tiết tại đây)

+ Kế hoạch số 2790-KH/HVBCTT ngày 09/6/2022 về Kế hoạch chi tiết phân công nhiệm vụ Ngày hội Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp AJC Openday 2022 (xem chi tiết tại đây)

+ Kế hoạch số 1083-KH/HVBCTT ngày 27/02/2023 về Kế hoạch tham gia Ngày hội Tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp tại Đại học Bách Khoa 2023 (xem chi tiết tại đây)

H22.22.03.15 - Báo cáo khảo sát tình trạng việc làm của cựu sinh viên

- Báo cáo kết quả khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp năm 2018 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo kết quả khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp năm 2019 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo kết quả khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo kết quả khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

H22.22.03.16 - Bảng thống kê tình trạng việc làm của sinh viên theo CTĐT xem (chi tiết tại đây)

H22.22.03.17 - Thống kê mức độ hài lòng của Nhà tuyển dụng về mức độ đáp ứng với yêu cầu công việc của sinh viên tốt nghiệp HVBCTT (xem chi tiết tại đây)

H22.22.03.18 - Họp giao ban cán bộ quản lý hằng tháng

- Báo cáo công tác hằng tháng năm 2018 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo công tác hằng tháng năm 2019 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo công tác hằng tháng năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo công tác hằng tháng năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo công tác hằng tháng năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

H22.22.03.20 - Quyết định số 4291-QĐ/HVBCTT ngày 19/9/2022 về việc Ban hành Quy định thực hiện đối sánh của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H22.22.03.21 - Thông tin giới thiệu việc làm cho sinh viên trên các page của Khoa, Viện đào tạo - Khoa Ngoại ngữ (xem chi tiết tại đây)

H22.22.03.23 - Thông tin giới thiệu việc làm cho sinh viên trên các page của Khoa, Viện đào tạo - Khoa Ngoại ngữ (xem chi tiết tại đây)