Tiêu chí 22.2: Thời gian tốt nghiệp trung bình cho tất cả các chương trình đào tạo được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến

H22.22.02.01 - Kế hoạch về việc theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả đào tạo năm học 

- Thông báo về sơ kết học kỳ năm học (xem chi tiết tại đây)

H22.22.02.02 - Quyết định công nhận học viên cao học tốt nghiệp (xem chi tiết tại đây)

H22.22.02.02 - Quyết định công nhận sinh viên tốt nghiệp (xem chi tiết tại đây)

H22.22.02.03 - Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 - Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh (xem chi tiết tại đây)

H22.22.02.03 - Báo cáo tổng kết đào tạo các khoa - Khoa Ngoại ngữ (xem chi tiết tại đây)

H22.22.02.04 - Báo cáo kết quả đào tạo hằng năm của Ban Quản lý đào tạo

- Báo cáo kết quản thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 - Ban Quản lý đào tạo (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo kết quả hoạt động đào tạo 2018-2022 (xem chi tiết tại đây)

H22.22.02.05 - Các văn bản theo dõi kết quả đào tạo và sự tiến bộ của người học

Các văn bản theo dõi kết quả đào tạo và sự tiến bộ của người học (xem chi tiết tại đây)

- Quyết định số 670-QĐ/HVBCTT-CTCT&HTSV ngày 30/01/2023 về việc ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện đối với sinh viên hệ Đại học chính quy Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H22.22.02.06 - Họp giao ban cán bộ quản lý hằng tháng

- Báo cáo công tác hằng tháng năm 2018 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo công tác hằng tháng năm 2019 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo công tác hằng tháng năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo công tác hằng tháng năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo công tác hằng tháng năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

H22.22.02.07 - Biên bản họp khoa hàng tháng - Khoa Ngoại ngữ (xem chi tiết tại đây)

H22.22.02.09 - Hình chụp màn hình thống kê chức năng xét thử tốt nghiệp (xem chi tiết tại đây)

H22.22.02.10 - Biên bản họp phản ánh tình hình sinh viên  - Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh (xem chi tiết tại đây)

H22.22.02.10 - Biên bản họp phản ánh tình hình sinh viên - Khoa Ngoại ngữ (xem chi tiết tại đây)

H22.22.02.11 - Kế hoạch tổ chức chương trình tư vấn trả nợ môn học để cải thiện kết quả học tập (xem chi tiết tại đây)

H22.22.02.12 - Quyết định phân công nhiệm vụ cố vấn học tập cho giảng viên theo năm học (xem chi tiết tại đây)

H22.22.02.14 - Quyết định số 4291-QĐ/HVBCTT ngày 19/9/2022 về việc Ban hành Quy định thực hiện đối sánh của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H22.22.02.16 - Phiếu khảo sát cựu sinh viên trước và sau điều chỉnh

AJC - Phiếu khảo sát tình trạng việc làm 2020

AJC - Phiếu khảo sát tình trạng việc làm 2021

AJC - Phiếu khảo sát tình trạng việc làm 2022

H22.22.02.17 - Phương hướng, nhiệm vụ hàng năm của Ban Quản lý đào tạo (xem chi tiết tại đây)

H22.22.02.18 - Văn bản triển khai đào tạo trực tuyến trong giai đoạn Covid-19

Quyết định số 1165-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 31/3/2020 về việc ban hành Quy định tạm thời về áp dụng hình thức đào tạo từ xa tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

Quyết định số 1182/QĐ-HVBCTT ngày 16/3/2022 về việc ban hành Quy định về công tác tổ chức kỳ thi học phần theo hình thức trực tuyến dành cho sinh viên hệ đại học chính quy tập trung của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)