Tiêu chí 22.1: Tỷ lệ người học đạt yêu cầu và tỷ lệ thôi học của tất cả các chương trình đào tạo các môn học/học phần được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến

H22.22.01.01 - Quyết định số 6528/QĐ-HVBCTT ngày 31/12/2018 về việc bổ sung, điều chỉnh và ban hành Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (xem chi tiết tại đây)

H22.22.01.01 - Nghị quyết số 4230b/QĐ-HVBCTT ngày 9/9/2022 về ban hành Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2030, tầm nhìn 2045 (xem chi tiết tại đây)

H22.22.01.02 - Kế hoạch về việc theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả đào tạo các năm học 2018-2023 (xem chi tiết tại đây)

H22.22.01.03 - Dữ liệu theo dõi kết quả học tập và tốt nghiệp của các khoa (xem chi tiết tại đây)

H22.22.01.04 - Quyết định số 2431/QĐ-HVBCTT ngày 27/5/2022 về việc ban hành Quy trình quản lý việc thực hiện chương trình đào tạo tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H22.22.01.06 - Quyết định công nhận danh sách cố vấn học tập các năm học (xem chi tiết tại đây)

H22.22.01.07 - Quyết định số 4239-QĐ/HVBCTT ngày 30/9/2019 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Phòng Công tác chính trị và Hỗ trợ sinh viên (xem chi tiết tại đây)

H22.22.01.09 - Quyết định số 4227-QĐ/HVBCTT ngày 30/9/2019 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Quản lý đào tạo (xem chi tiết tại đây)

H22.22.01.10 - Thống kê xếp loại rèn luyện của sinh viên hằng năm (xem chi tiết tại đây)

H22.22.01.11 - Báo cáo tổng kết đào tạo hàng năm

- Báo cáo kết quản thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 - Ban Quản lý đào tạo (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo kết quả hoạt động đào tạo 2018-2022 (xem chi tiết tại đây)

H22.22.01.12 - Hình chụp màn hình tài khoản sinh viên (xem chi tiết tại đây)

H22.22.01.12 - Biên bản họp phản ánh tình hình sinh viên hàng tháng  - Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh (xem chi tiết tại đây)

H22.22.01.13 - Hình ảnh về phần mềm Quản lý đào tạo (xem chi tiết tại đây)

H22.22.01.15 - Hình chụp các chức năng thống kê đào tạo (xem chi tiết tại đây)

H22.22.01.17 - Biên bản họp phản ánh tình hình sinh viên hàng tháng - Khoa Ngoại ngữ (xem chi tiết tại đây)

H22.22.01.18 - Báo cáo tổng kết đào tạo các khoa theo năm học  - Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh (xem chi tiết tại đây)

H22.22.01.18 - Báo cáo tổng kết đào tạo các khoa theo năm học - Khoa Ngoại ngữ (xem chi tiết tại đây)

H22.22.01.19 - Báo cáo tổng kết các mặt công tác hằng năm

- Báo cáo số 81-BC/HVBCTT ngày 07/01/2019 về tổng kết các mặt công tác năm 20218 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo số 6130-BC/HVBCTT-VP ngày 16/12/2019 về tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo số 6048-BC/HVBCTT-VP ngày 31/12/2020 về tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo số 6740-BC/HVBCTT-VP ngày 31/12/2021 về tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo số 6080-BC/HVBCTT-VP ngày 19/12/2022 về tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo kết quả hoạt động đào tạo 2018-2022 (xem chi tiết tại đây)

H22.22.01.20 - Quyết định số 4291-QĐ/HVBCTT ngày 19/9/2022 về việc Ban hành Quy định thực hiện đối sánh của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H22.22.01.21 - Thống kê tỷ lệ tốt nghiệp và tỷ lệ thôi học qua các năm (xem chi tiết tại đây)

H22.22.01.22 Các văn bản về theo dõi sự tiến bộ của NH

H22.22.01.24 - Hồ sơ tập huấn chức năng mới trên phần mềm quản lý đào tạo (xem chi tiết tại đây)

H22.22.01.25 - Họp giao ban cán bộ quản lý hằng tháng

- Báo cáo công tác hằng tháng năm 2018 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo công tác hằng tháng năm 2019 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo công tác hằng tháng năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo công tác hằng tháng năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo công tác hằng tháng năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

H22.22.01.27 - Kế hoạch về việc tổ chức chương trình tư vấn trả nợ môn học để cải thiện kết quả học tập (xem chi tiết tại đây)