Tiêu chí 21.2: Các chính sách và hướng dẫn cho hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng được thực hiện

H21.21.02.01 - Báo cáo số 6021-BC/HVBCTT ngày 28/11/2022 về việc Tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền giai đoạn 2017-2022, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp giai đoạn tiếp theo (xem chi tiết tại đây)

H21.21.02.02 - Quyết định ban hành mục tiêu chất lượng của Học viện Báo chí và Tuyên truyền 

- Quyết định số 4603-QĐ/HVCTQGBCTT ngày 05/10/2021 về việc ban hành mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng của Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm học 2021-2022 (xem chi tiết tại đây)

- Quyết định số 4229-QĐ/HVCTQGBCTT ngày 08/9/2022 về việc ban hành mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng của Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm học 2022-2023 (xem chi tiết tại đây)

H21.21.02.03 - Quy định quản lý và hướng dẫn về hoạt động kết nối và cung cấp các dịch vụ phục vụ cộng đồng

- Quy trình giới thiệu việc làm (xem chi tiết tại đây)

- Quyết định ban hành Quy trình Giới thiệu việc làm cho sinh viên tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

- Văn bản về hoạt động hợp tác giữa Cơ quan, Doanh nghiệp và Học viện Báo chí và Tuyên truyền

+ Biên bản ghi nhớ về việc Hợp tác, hỗ trợ đào tạo giữa Khoa Quan hệ Công chúng và Quảng cáo - Học viện Báo chí & Tuyên truyền và Công ty CleverAds năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

+ Biên bản ghi nhớ Hợp tác, hỗ trợ đào tạo giữa Học viện Báo chí và Tuyên truyền với Báo Nhà báo và Công luận năm 2023 (xem chi tiết tại đây)

Quyết định số 1479-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 15/3/2023 về việc ban hành Quy định tổ chức học tập các học phần thực tế chính trị - xã hội, thực tế kinh tế - xã hội, kiến tập, thực tập (xem chi tiết tại đây)

- Quyết định ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Quyết định số 3942/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 31/10/2017 về việc ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện củai sinh viên đào tạo trình độ đại học hệ chính quy tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

Quyết định số 4536/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 11/10/2018 về việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đào tạo trình độ đại học chính quy tại Học viện (xem chi tiết tại đây)

+ Quyết định số 670-QĐ/HVBCTT-CTCT&HTSV ngày 30/01/2023 về việc ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện đối với sinh viên hệ Đại học chính quy Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

- Sổ tay sinh viên (xem chi tiết tại đây)

- Quy trình Nhà tuyển dụng đánh giá chất lượng sinh viên tốt nghiệp - Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 612/QĐ-HVBC&TT ngày 20/2/2020 (xem chi tiết tại đây)

- Quy trình Sinh viên đánh giá chất lượng dịch vụ hỗ trợ - Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 612/QĐ-HVBC&TT ngày 20/2/2020 (xem chi tiết tại đây)

- Quy trình Cựu Sinh viên đánh giá chương trình đào tạo (xem chi tiết - Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 612/QĐ-HVBC&TT ngày 20/2/2020 tại đây)

- Quy trình Sinh viên tốt nghiệp phản hồi về tình hình việc làm và thu nhập - Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 612/QĐ-HVBC&TT ngày 20/2/2020 (xem chi tiết tại đây)

H21.21.02.03 - Quyết định số 3941/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 31/10/2017 về việc ban hành Quy định công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo hệ đại học chính quy tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H21.21.02.03 - Quyết định số 1818/QĐ-HVBC&TT ngày 24/04/2018 về việc ban hành điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H21.21.02.03 - Quyết định số 4536/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 11/10/2018 về việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đào tạo trình độ đại học chính quy tại Học viện (xem chi tiết tại đây)

H21.21.02.03 - Quyết định số 4280-QĐ/HVBCTT ngày 15/09/2021 về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H21.21.02.03 - Quyết định số 670-QĐ/HVBCTT-CTCT&HTSV ngày 30/01/2023 về việc ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện đối với sinh viên hệ Đại học chính quy Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H21.21.02.03 - Quyết định và Danh sách sinh viên được cấp học bổng 2018-2022 (xem chi tiết tại đây)

H21.21.02.04 - Quyết định về việc giao ngân sách cho các đơn vị có liên quan

- Quyết định số 5513-QĐ/HVCTQG ngày 14/11/2019 về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 (xem chi tiết tại đây)

- Quyết định số 6839-QĐ/HVCTQG ngày 27/12/2019 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

- Quyết định số 5611-QĐ/HVCTQG ngày 15/11/2021 về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

- Quyết định số 12595-QĐ/HVCTQG ngày 15/11/2022 về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H21.21.02.05 - Quyết định số 1818/QĐ-HVBC&TT ngày 24/04/2018 về việc ban hành điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H21.21.02.05 - Quyết định số 4280-QĐ/HVBCTT ngày 15/09/2021 về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)