Tiêu chí 20.1: Xây dựng hệ thống để thiết lập các mối quan hệ hợp tác và đối tác trong nghiên cứu nhằm đáp ứng các mục tiêu nghiên cứu

H20.20.01.01 - Quyết định số 770/QĐ-HVBCTT ngày 20/2/2017 về việc Chỉnh sửa và ban hành Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (xem chi tiết tại đây)

H20.20.01.01 -  Quyết định số 6528/QĐ-HVBCTT ngày 31/12/2018 về việc bổ sung, điều chỉnh và ban hành Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (xem chi tiết tại đây)

H20.20.01.01 - Văn bản Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2030, tầm nhìn 2045 (Trích Tầm nhìn và Sứ mạng, xem chi tiết tại đây)

H20.20.01.02 - Mục tiêu chất lượng của nhà trường các năm học (nghiên cứu khoa học)

+ Kế hoạch thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

+ Kế hoạch thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2023 (xem chi tiết tại đây)

H20.20.01.03 - Mục tiêu chất lượng của hoạt động hợp tác quốc tế hằng năm (xem chi tiết tại đây)

H20.20.01.04 - Kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học hàng năm

- Kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học hằng năm

+ Kế hoạch số 256-KH/HVBC-TT ngày 15/01/2018 về hoạt động khoa học năm 2018 (xem chi tiết tại đây)

+ Kế hoạch số 167-KH/HVBCTT-KH ngày 11/01/2019 về hoạt động khoa học năm 2019 (xem chi tiết tại đây)

+ Kế hoạch số 6366-KH/HVBCTT-KH ngày 27/12/2019 về hoạt động khoa học năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

+ Kế hoạch số 5878-KH/HVBCTT-KH ngày 28/12/2020 về hoạt động khoa học năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

+ Kế hoạch số 6550-KH/HVBCTT-KH ngày 28/12/2021 về hoạt động khoa học năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

+ Kế hoạch số 6794-KH/HVBCTT-KH ngày 28/12/2022 về hoạt động khoa học năm 2023 (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên hằng năm

+ Kế hoạch số 257-KH/HVBC-TT ngày 15/01/2018 về hoạt động khoa học sinh viên năm 2018 (xem chi tiết tại đây)

+ Kế hoạch số 6039-KH/HVBCTT-KH ngày 26/12/2018 về hoạt động khoa học sinh viên năm 2019 (xem chi tiết tại đây)

+ Kế hoạch số 6365-KH/HVBCTT-KH ngày 27/12/2019 về hoạt động khoa học sinh viên năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

+ Kế hoạch số 5877-KH/HVBCTT-KH ngày 28/12/2020 về hoạt động khoa học sinh viên năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

+ Kế hoạch số 6549-KH/HVBCTT-KH ngày 28/12/2021 về hoạt động khoa học sinh viên năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

+ Kế hoạch số 6793-KH/HVBCTT-KH ngày 28/12/2022 về hoạt động khoa học sinh viên năm 2023 (xem chi tiết tại đây)

H20.20.01.05 - Quyết định số 1216/QĐ-HVBC&TT ngày 04/4/2017 về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động hợp tác quốc tế của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H20.20.01.06 - Biên bản họp phân công nhiệm vụ cán bộ phụ trách Hợp tác quốc tế (xem chi tiết tại đây)

H20.20.01.07 - Quy định tạm thời về Hợp tác Đào tạo giữa Cơ quan, Doanh nghiệp và Trường (xem chi tiết tại đây)

H20.20.01.08 - Báo cáo tổng kết thực hiện các nhiệm vụ theo năm (phần về nghiên cứu khoa học)

Báo cáo số 81-BC/HVBCTT ngày 07/01/2019 về tổng kết các mặt công tác năm 20218 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 (xem chi tiết tại đây)

Báo cáo số 6130-BC/HVBCTT-VP ngày 16/12/2019 về tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

Báo cáo số 6048-BC/HVBCTT-VP ngày 31/12/2020 về tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

Báo cáo số 6740-BC/HVBCTT-VP ngày 31/12/2021 về tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

Báo cáo số 6080-BC/HVBCTT-VP ngày 19/12/2022 về tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 (xem chi tiết tại đây)

H20.20.01.09 - Báo cáo tổng kết thực hiện các nhiệm vụ theo năm (phần về hợp tác quốc tế)

Báo cáo số 81-BC/HVBCTT ngày 07/01/2019 về tổng kết các mặt công tác năm 20218 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 (xem chi tiết tại đây)

Báo cáo số 6130-BC/HVBCTT-VP ngày 16/12/2019 về tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

Báo cáo số 6048-BC/HVBCTT-VP ngày 31/12/2020 về tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

Báo cáo số 6740-BC/HVBCTT-VP ngày 31/12/2021 về tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

Báo cáo số 6080-BC/HVBCTT-VP ngày 19/12/2022 về tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 (xem chi tiết tại đây)