Tiêu chí 19.4: Công tác quản lý tài sản trí tuệ được cải tiến để bảo hộ cơ sở giáo dục, cán bộ nghiên cứu và các lợi ích cộng đồng

H19.19.04.01

Chức năng nhiệm vụ của BAN QLKH

 4226-QĐ/HVBCTT

30/9/2019

H19.19.04.02

Mô tả công việc chuyên viên ban QLKH (Đề án Vị trí việc làm)

 6079-ĐAHVBCTT 

31/12/2020

H19.19.04.03

Kế hoạch tổ chức Hội thảo/Tọa đàm về sáng tạo và khởi nghiệp cho sinh viên Trường

ĐƯỜNG LINK GIỚI THIỆU TỌA ĐÀM VỀ KHỞI NGHIỆP CHO SINH VIÊN HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN (năm 2022):

https://ajc.hcma.vn/tintuc/pages/tin-tuc-su-kien.aspx?itemID=14612&CateID=670

https://www.facebook.com/ajc.edu.vn/posts/986435565393502/

 

H19.19.04.04

Quy định về tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong các hoạt động khoa học và công nghệ của HVBCTT

5061/QĐ-HVBC&TT ngày 27/12/2017

H19.19.04.05

Hợp đồng phần mềm quét trung lặp

Tập hồ sơ

H19.19.04.06

Báo cáo tổng kết các mặt công tác năm

 

1

Báo cáo tổng kết các mặt công tác năm 2018

81-BC/HVBCTT ngày 07/01/2019

2

Báo cáo tổng kết các mặt công tác năm 2019

6130-BC/HVBCTT-VP ngày 16/12/2019

3

Báo cáo tổng kết các mặt công tác năm 2020

6048-BC/HVBCTT-VP ngày 31/12/2020

4

Báo cáo tổng kết các mặt công tác năm 2021

6740-BC/HVBCTT-VP ngày 31/12/2021

5

Báo cáo tổng kết các mặt công tác năm 2022

6080-BC/HVBCTT-VP ngày 19/12/2022

H19.19.04.07

Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát về mức độ hài lòng của giảng viên, nhân viên về chất lượng đào tạo (nội dung về hoạt động nghiên cứu khoa học)

2018

2019

2020

2021

2022

H19.19.04.08

Biên bản ghi nhớ giữa các bên liên quan và Học viện Báo chí và Tuyên truyền về phối hợp thực hiện công trình khoa học