Tiêu chí 19.2: Hệ thống ghi nhận, lưu trữ và khai thác tài sản trí tuệ được triển khai

H19.19.02.01

Quy định về chế độ làm việc của giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền

928/ QĐ-HVBCTT-ĐT

01/3/2018

H19.19.02.02

Các quyết định khen thưởng thành tích trong hoạt động NCKH giai đoạn 2018 - 2022

1207-QĐ/HVBCTT ngày 04/3/2021

6702/QĐ-HVBCTT ngày 31/12/2021

6549-QĐ/HVBCTT ngày 23/12/2022

H19.19.02.03

Hồ sơ nghiệm thu ngân hàng đề thi kết thúc học phần

Bộ hồ sơ

H19.19.02.04

Quy định về trích dẫn và chống trùng lặp của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

966-QĐ/HVBCTT ngày 28/02/2022

H19.19.02.05

Thống kê giải pháp hữu ích và sáng chế

 

H19.19.02.06

Hợp đồng Đề tài thực hiện nghiên cứu khoa học cấp cơ sở

Bộ hồ sơ

H19.19.02.07

Hợp đồng sử dụng phần mềm chống đạo văn

Tập hồ sơ

H19.19.02.08

Hồ sơ đề tài các cấp

Bộ hồ sơ

H19.19.02.09

Thống kê danh mục giáo trình, tài liệu tham khảo

Tập hồ sơ

H19.19.02.10

Các hồ sơ về các hoạt động nghiên cứu khoa học

 

1

Quy định về đăng ký, lưu trữ, sử dụng và quản lý cơ sở dữ liệu về khoa học của Học việnHọc viện Báo chí và Tuyên truyền

 

2

Thống kê đề tài NCKH các cấp

 

3

Thống kê giải pháp hữu ích và sáng chế

 

4

Thống kê giáo trình và tài liệu tham khảo

Tập hồ sơ

5

Thống kê các hợp đồng chuyển giao công nghệ các kết quả NCKH

 

H19.19.02.11

Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

6531/QĐ-HVBC&TT

26/12/2018

H19.19.02.12

Danh mục đề tài các cấp trong 5 năm của chu kỳ đánh giá

2019

2020

2021

2022

2023