Tiêu chí 19.1: Thiết lập được hệ thống quản lý và bảo hộ các phát minh, sáng chế, bản quyền và kết quả nghiên cứu

H19.19.01.01 - Quyết định số 770/QĐ-HVBCTT ngày 20/2/2017 về việc Chỉnh sửa và ban hành Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (xem chi tiết tại đây)

H19.19.01.01 - Quyết định số 6528/QĐ-HVBCTT ngày 31/12/2018 về việc bổ sung, điều chỉnh và ban hành Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (xem chi tiết tại đây)

H19.19.01.01 - Nghị quyết số 4230b/QĐ-HVBCTT ngày 9/9/2022 về ban hành Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2030, tầm nhìn 2045 (xem chi tiết tại đây)

H19.19.01.02 Quy định về hoạt động khoa học của Trường: Quyết định 6531/QĐ-HVBC&TT ngày 26/12/2018 ban hành Quy định về hoạt động khoa học của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

H19.19.01.03 Mục tiêu chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học của Ban QLKH

Mục tiêu chất lượng năm 2021

Mục tiêu chất lượng năm 2022

Mục tiêu chất lượng năm 2023

H19.19.01.04 - Đề án số 6079-ĐA/HVBCTT ngày 31/12/2020 về vị trí việc làm tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H19.19.01.05 - Quy định về tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong các hoạt động khoa học và công nghệ của HVBCTT

5061/QĐ-HVBCTT ngày 27/12/2017

Quy định về trích dẫn và chống trùng lặp của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

966-QĐ/HVBCTT ngày 28/02/2022

H19.19.01.06 - Quy định về trích dẫn và chống trùng lặp của Học viện Báo chí và Tuyên truyền 

966-QĐ/HVBCTT ngày 28/02/2022

H19.19.01.07 - Quyết định số 928/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 01/3/2018 về việc ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H19.19.01.08 - Hội thảo/Tọa đàm về khởi nghiệp cho sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

ĐƯỜNG LINK GIỚI THIỆU TỌA ĐÀM VỀ KHỞI NGHIỆP CHO SINH VIÊN HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN (năm 2022):

https://ajc.hcma.vn/tintuc/pages/tin-tuc-su-kien.aspx?itemID=14612&CateID=670

https://www.facebook.com/ajc.edu.vn/posts/986435565393502/

H19.19.01.09 - Quyết định số 4226-QĐ/HVBCTT ngày 30/9/2019 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Quản lý khoa học (xem chi tiết tại đây)

H19.19.01.10 - Thông báo Hỗ trợ công bố khoa học và khen thưởng cho các bài báo đăng trên các Tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI/SCOPUS hàng năm

TB hỗ trợ công bố quốc tế và khen thưởng 2020

TB hỗ trợ công bố quốc tế và khen thưởng 2021

TB hỗ trợ công bố quốc tế và khen thưởng 2022

H19.19.01.11 - Tờ trình hỗ trợ và khuyến khích đăng báo khoa học trên Tạp chí khoa học quốc tế

Tờ trình khen thưởng bài báo quốc tế 2020

Tờ trình khen thưởng bài báo quốc tế 2021

Tờ trình khen thưởng bài báo quốc tế 2022

H19.19.01.12 - Công cụ hỗ trợ kiểm tra độ trùng lặp các công trình KH 

966-QĐ/HVBCTT ngày 28/02/2022

H19.19.01.13 - Quy định về tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong các hoạt động khoa học và công nghệ của HVBCTT

5061/QĐ-HVBC&TT ngày 27/12/2017

H19.19.01.14 - Quy định về công bố kết quả nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

H19.19.01.15 - Quyết định số 966-QĐ/HVBCTT ngày 28/02/2022 về việc ban hành Quy định về trích dẫn và chống trùng lặp của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H19.19.01.16 - Danh mục đề tài các cấp trong 5 năm của chu kỳ đánh giá

DANH MỤC ĐỀ TÀI CÁC CẤP NĂM 2019

DANH MỤC ĐỀ TÀI CÁC CẤP NĂM 2020

DANH MỤC ĐỀ TÀI CÁC CẤP NĂM 2021

DANH MỤC ĐỀ TÀI CÁC CẤP NĂM 2022

DANH MỤC ĐỀ TÀI CÁC CẤP NĂM 2023