Tiêu chí 18.4: Công tác quản lý nghiên cứu được cải tiến để nâng cao chất lượng nghiên cứu và phát kiến khoa học

H18.18.04.01

Thống kê mức độ hài lòng của giảng viên - nhân viên về hoạt động nghiên cứu khoa học 2018 - 2022

2018 - 2022

H18.18.04.02

Biên bản họp chuyên môn của BAN QLKH

Tập hồ sơ

H18.18.04.03

Báo cáo tổng kết hoạt động khoa học năm học

 

1

Báo cáo tổng kết hoạt động khoa học năm 2018

03/12/2018

2

Báo cáo tổng kết hoạt động khoa học năm 2019

31/12/2019

3

Báo cáo tổng kết hoạt động khoa học năm 2020

01/3/2021

4

Báo cáo tổng kết hoạt động khoa học năm 2021

11/2021

5

Báo cáo tổng kết hoạt động khoa học năm 2022

14/11/2022

H18.18.04.04

Các văn bản đánh giá nội bộ, đánh giá ngoài

 

1

Báo cáo tự đánh giá Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2018

2018

2

Báo cáo đánh giá ngoài Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2018

4/2018

3

Báo cáo công tác Đảm bảo chất lượng và Kiểm định chất lượng hàng năm tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

11/2021

11/2022

H18.18.04.05

Kế hoạch cải tiến các hoạt động nghiên cứu khoa học

 

H18.18.04.06

Thống kê kết quả tổng kết, đánh giá, thi đua, khen thưởng về NCKH trong và ngoài nhà trường hàng năm

2019 - 2022