Tiêu chí 18.2: Chiến lược tìm kiếm nguồn kinh phí phục vụ nghiên cứu, thúc đẩy nghiên cứu, phát kiến khoa học, hợp tác và nghiên cứu đỉnh cao được triển khai để đạt được tầm nhìn và sứ mạng của CSGD

H18.18.02.01

Quyết định về việc giao nhiệm vụ khoa học và kinh phí (2018 - 2023)

 

1

Quyết định về việc giao nhiệm vụ khoa học và kinh phí năm 2018

6613/QĐ-HVCTQG ngày 28/12/2017

2

Quyết định về việc giao nhiệm vụ khoa học và kinh phí năm 2019

7893/QĐ-HVCTQG ngày 21/12/2018

3

Quyết định về việc giao nhiệm vụ khoa học và kinh phí năm 2020

6620/QĐ-HVCTQG ngày 23/12/2019

4

Quyết định về việc giao nhiệm vụ khoa học và kinh phí năm 2021

5343/QĐ-HVCTQG ngày 25/12/2020

5

Quyết định về việc giao nhiệm vụ khoa học và kinh phí năm 2022

6966-QĐ/HVCTQG ngày 31/12/2021

6

Quyết định về việc giao nhiệm vụ khoa học và kinh phí năm 2023

14214-QĐ/HVCTQG ngày 30/12/2022

H18.18.02.02

 

1 Chiến lược và mục tiêu phát triển về Nghiên cứu khoa học

 

 

Văn bản Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 (Trích Tầm nhìn và Sứ mạng)

Văn bản v/v Bổ sung, điều chỉnh và ban hành Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 (Trích Tầm nhìn và Sứ mạng)

QĐ số 770/QĐ-HVBCTT ngày 20/2/2017

QĐ số 6528-QĐ/HVBCTT ngày 31/12/2018

Văn bản Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2030, tầm nhìn 2045 (Trích Tầm nhìn và Sứ mạng)

Ban hành kèm theo Nghị quyết số 4230b-NQ/HĐT ngày 09/9/2022

2 Mục tiêu chất lượng năm học của Trường

 

 

Mục tiêu chất lượng HVBCTT năm 2021-2022

 

Mục tiêu chất lượng HVBCTT năm 2022-2023

 

3 Mục tiêu chất lượng năm học của Ban QLKH

 

 

Mục tiêu chất lượng Ban QLKH năm 2021

 

Mục tiêu chất lượng Ban QLKH năm 2022  

Mục tiêu chất lượng Ban QLKH năm 2023

 

H18.18.02.03

Hoạt động hợp tác về NCKH với các viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo hoặc với các doanh nghiệp (trong và ngoài nước):

- Thỏa thuận hợp tác với CSAGA

- QĐ hợp tác với Viện FES CHLB Đức

 

H18.18.02.04

Hợp đồng đề tài NCKH các cấp

Bộ hồ sơ

 

H18.18.02.05

Quyết định về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động nhóm NCM ở HVBCTT

Thông báo về việc góp ý Quy định về tổ chức và hoạt động của nhóm NCM (rà soát, điều chỉnh)

6527-QĐ/HVBCTT-KH ngày 31/12/2018

451-TB/HVBCTT-KH ngày 20/02/2020

H18.18.02.06

Quyết định v/v công nhận Nhóm nghiên cứu mạnh

1679B-QĐ/HVBCTT-KH ngày 05/4/2019

1769B-QĐ/HVBCTT-KH ngày 10/4/2019

1781B-QĐ/HVBCTT-KH ngày 10/4/2019

H18.18.02.07

Kế hoạch hoạt động khoa học năm học

 

1

Kế hoạch hoạt động khoa học năm 2018

256/KH-HVBCTT ngày 15/01/2018

257/KH-HVBCTT ngày 15/01/2018

2

Kế hoạch hoạt động khoa học năm 2019

167-KH/HVBCTT ngày 11/01/2019

6039-KH/HVBCTT-KH ngày 26/12/2018

3

Kế hoạch hoạt động khoa học năm 2020

6366-KH/HVBCTT ngày 27/12/2019

6365-KH/HVBCTT ngày 27/12/2019

4

Kế hoạch hoạt động khoa học năm 2021

5878-KH/HVBCTT ngày 28/12/2020

5877-KH/HVBCTT ngày 28/12/2020

5

Kế hoạch hoạt động khoa học năm 2022

6550-KH/HVBCTT ngày 28/11/2021

6549-KH/HVBCTT ngày 28/11/2021

6

Kế hoạch hoạt động khoa học năm 2023

6794-KH/HVBCTT ngày 28/12/2022

6793-KH/HVBCTT ngày 28/12/2022

H18.18.02.08

Kế hoạch và triển khai lớp tập huấn liên quan đến nghiên cứu khoa học của Trường

 

H18.18.02.09

Thống kê danh mục trang thiết bị phòng thực hành

Tập hồ sơ

H18.18.02.10

Báo cáo tổng kết hoạt động khoa học năm học

 

1

Báo cáo tổng kết hoạt động khoa học năm 2018

03/12/2018

2

Báo cáo tổng kết hoạt động khoa học năm 2019

31/12/2019

3

Báo cáo tổng kết hoạt động khoa học năm 2020

01/3/2021

4

Báo cáo tổng kết hoạt động khoa học năm 2021

11/2021

5

Báo cáo tổng kết hoạt động khoa học năm 2022

14/11/2022