Tiêu chí 17.4: Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học cũng như hệ thống giám sát người học được cải tiến để đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan

H17.17.04.01 - Báo cáo tổng kết MTCL định kỳ của nhà trường năm học 2021 - 2022 (xem chi tiết tại đây)

H17.17.04.02 - Quy trình thu thập thông tin phản hồi của sinh viên cuối khóa về chất lượng đào tạo tại HVBCTT (xem chi tiết tại đây)

H17.17.04.03 - Thông báo về xây dựng mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng cấp đơn vị năm học 2022 - 2023 (xem chi tiết tại đây)

H17.17.04.04 - Kế hoạch thực hiện khảo sát sinh viên cuối khóa về chất lượng đào tạo khóa học hàng năm (xem chi tiết tại đây)

H17.17.04.05 - Mẫu phiếu khảo sát CLDV hỗ trợ của TT KT&ĐBCLĐT (xem chi tiết tại đây)

H17.17.04.06 - Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng của sinh viên về công tác tư vấn và hỗ trợ sinh viên (xem chi tiết tại đây)

H17.17.04.07 - Thống kê kết quả khảo sát chất lượng dịch vụ hỗ trợ đào tạo giai đoạn 2018 - 2022

H17.17.04.08 - Ảnh chụp phần mềm Quản lý đào tạo các phân hệ theo hoạt động học tập của người học (xem chi tiết tại đây)

H17.17.04.10 - Kế hoạch thu thập ý kiến phản hồi các BLQ hàng năm

- Kế hoạch khảo sát cựu sinh viên về tình trạng việc làm (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch khảo sát giảng viên, nhân viên về chất lượng đào tạo (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch khảo sát nhà tuyển dung về chất lượng đào tạo (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch khảo sát SV đại học chính quy về chất lượng môn học và giờ giảng (xem chi tiết tại đây)