Tiêu chí 16.3: Các phương pháp đánh giá và kết quả đánh giá người học được rà soát để đảm bảo độ chính xác, tin cậy, công bằng và hướng tới đạt được chuẩn đầu ra

H16.16.03.01 - Hướng dẫn xây dựng, điều chỉnh và cải tiến đề cương chi tiết học phần  (xem chi tiết tại đây)

H16.16.03.02 - Quyết định số 2989/QĐ-HVBCTT-KT ngày 01/9/2017 về việc ban hành Quy định về công tác khảo thí của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H16.16.03.02 - Quyết định số 1909/QĐ-HVBCTT ngày 19/4/2021 về việc ban hành Quy định về công tác tổ chức kỳ thi học phần hệ đại học chính quy tập trung của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H16.16.03.02 - Quyết định số 1182/QĐ-HVBCTT ngày 16/3/2022 về việc ban hành Quy định về công tác tổ chức kỳ thi học phần theo hình thức trực tuyến dành cho sinh viên hệ đại học chính quy tập trung của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H16.16.03.02Quyết định ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (số 3777/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 18/10/2017 và số 1111-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 12/3/2022, xem chi tiết tại đây)

H16.16.03.02 - Quyết định số 1117/QĐ-HVBCTT ngày 09/03/2018 về việc ban hành Quy định phúc khảo bài thi học phần  của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H16.16.03.03 - Hồ sơ thẩm định ngân hàng đề thi học phần (xem chi tiết tại đây)

H16.16.03.04 - Bản nhận xét của chuyên gia về ngân hàng đề thi (xem chi tiết tại đây)

H16.16.03.05 - Phần mềm Quản lý đào tạo (xem chi tiết tại đây)

H16.16.03.06 - Thống kê kết quả học tập học kỳ - Khoa Ngoại ngữ (xem chi tiết tại đây)

H16.16.03.07 - Biên bản họp tổ bộ môn - Khoa Ngoại ngữ (xem chi tiết tại đây)

H16.16.03.08 - Phần mềm chấm thi trắc nghiệm

H16.16.03.09 - Thông báo và Kế hoạch về rà soát, hoàn thiện và thẩm định  ngân hàng đề thi kết thúc học phần

1183/TB-HVBCTT ngày 07/4/2020

3927/KH-HVBCTT ngày 30/9/2020

H16.16.03.10 - Thống kê hình thức kiểm tra đánh giá ngành, chuyên ngành - Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh (xem chi tiết tại đây)

H16.16.03.10 - Thống kê hình thức kiểm tra đánh giá ngànhchuyên ngành - Khoa Ngoại ngữ (xem chi tiết tại đây)

H16.16.03.11 - Báo cáo phân tích phổ điểm theo học phần, kỳ, năm; ngành, chuyên ngành - Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh (xem chi tiết tại đây)

H16.16.03.11 - Báo cáo phân tích phổ điểm theo học phần, kỳ, năm; ngành, chuyên ngành - Khoa Ngoại ngữ (xem chi tiết tại đây)

H16.16.03.12 - Slide bài giảng - Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh (xem chi tiết tại đây)

H16.16.03.12 - Slide bài giảng của giảng viên - Khoa Ngoại ngữ (xem chi tiết tại đây)

H16.16.03.13 - Quy định giải quyết khiếu nại của sinh viên

5485-QĐ/HVBCTT ngày 10/11/2021

5496-QĐ/HVBCTT ngày 11/11/2021

H16.16.03.13 - Quy định tổ chức thực hiện công tác khảo thí cho các hệ đào tạo tại trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền

1117/QĐ-HVBCTT- ĐT ngày 19/3/2018

1909-QĐ/HVBCTT ngày 19/4/2021

1111-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 12/5/2022

H16.16.03.14 - Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng của sinh viên về công tác tư vấn và hỗ trợ sinh viên (xem chi tiết tại đây)

H16.16.03.15 - Hồ sơ khảo sát SV về môn học và giờ giảng (xem chi tiết tại đây)