Tiêu chí 16.2: Các hoạt động đánh giá người học được thiết kế phù hợp với việc đạt được chuẩn đầu ra

H16.16.02.01 - Văn bản quy định về quy trình thi, kiểm tra, đánh giá người học

Quyết định số 3434/QĐ-HVBCTT-SĐH ngày 12/9/2014 về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

- Quyết định số 746-QĐ/HVBCTT-SĐH ngày 09/02/2022 về việc Ban hành Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

- Quyết định ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (số 3777/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 18/10/2017 và số 1111-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 12/3/2022, xem chi tiết tại đây)

- Các văn bản triển khai công tác đào tạo theo hình thức trực tuyến (xem chi tiết tại đây)

 - Quyết định số 1909/QĐ-HVBCTT ngày 19/4/2021 về việc ban hành Quy định về công tác tổ chức kỳ thi học phần hệ đại học chính quy tập trung của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

 - Quyết định số 1182/QĐ-HVBCTT ngày 16/3/2022 về việc ban hành Quy định về công tác tổ chức kỳ thi học phần theo hình thức trực tuyến dành cho sinh viên hệ đại học chính quy tập trung của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H16.16.02.02 - Công bố công khai, rộng rãi đến các bên liên quan về đánh giá kết quả người học để đạt chuẩn đầu ra - Khoa Ngoại ngữ (xem chi tiết tại đây)

H16.16.02.02 - Slide bài giảng  - Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh (xem chi tiết tại đây)

H16.16.02.02 -  Đề cương chi tiết các học phần năm  2020 - 2022

- Đề cương chi tiết các học phần Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học  (xem chi tiết tại đây)

- Đề cương chi tiết các học phần Khoa Chính trị học (xem chi tiết tại đây)

- Đề cương chi tiết các học phần Khoa Kinh tế chính trị (xem chi tiết tại đây)

- Đề cương chi tiết các học phần Khoa Lịch sử đảng (xem chi tiết tại đây)

- Đề cương chi tiết các học phần Khoa Ngoại ngữ (xem chi tiết tại đây)

- Đề cương chi tiết các học phần Khoa Nhà nước và pháp luật (xem chi tiết tại đây)

- Đề cương chi tiết các học phần Khoa Phát thanh truyền hình (xem chi tiết tại đây)

- Đề cương chi tiết các học phần Khoa Quan hệ công chúng (xem chi tiết tại đây)

- Đề cương chi tiết các học phần Khoa Quan hệ quốc tế (xem chi tiết tại đây)

- Đề cương chi tiết các học phần Khoa Triết học (xem chi tiết tại đây)

- Đề cương chi tiết các học phần Khoa Tư tưởng HCM (xem chi tiết tại đây)

- Đề cương chi tiết các học phần Viện báo chí (xem chi tiết tại đây)

- Đề cương chi tiết các học phần Khoa Xuất bản (xem chi tiết tại đây)

- Đề cương chi tiết các học phần Khoa  Xây dựng đảng  (xem chi tiết tại đây)

- Đề cương chi tiết các học phần Khoa  Xã hội học (xem chi tiết tại đây)

H16.16.02.03 - Bảng tổng hợp các hình thức giảng dạy và kiểm tra, đánh giá học phần - Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh (xem chi tiết tại đây)

H16.16.02.03 - Bảng tổng hợp các hình thức giảng dạy và kiểm tra, đánh giá học phần - Khoa Ngoại ngữ (xem chi tiết tại đây)

H16.16.02.04 - Biên bản họp Tổ bộ môn - Khoa Ngoại ngữ (xem chi tiết tại đây)

H16.16.02.05 - Kết quả phân tích/nghiên cứu các loại hình/hình thức đánh giá đặc thù đối với mỗi loại kỳ thi/đánh giá (xem chi tiết tại đây)