Tiêu chí 16.1: Thiết lập được hệ thống lập kế hoạch và lựa chọn các loại hình đánh giá người học phù hợp trong quá trình học tập

H16.16.01.01 - Quy chế đào tạo trình độ đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (xem chi tiết tại đây)

H16.16.01.02 - Quy chế đào tạo trình độ đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (xem chi tiết tại đây)

H16.16.01.03 - Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ

3777-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 18/10/2017

1111-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 12/5/2022

H16.16.01.04 - Quy trình thiết kế chương trình đào tạo

 - Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mooic trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ (xem chi tiết tại đây)

- Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 ban hành Quy định Quy định về chuẩn chương trình đào tạo, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học (xem chi tiết tại đây)

H16.16.01.05 - Quyết định số 2989/QĐ-HVBCTT-KT ngày 01/9/2017 về việc ban hành Quy định về công tác khảo thí của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H16.16.01.05 - Quyết định số 1909/QĐ-HVBCTT ngày 19/4/2021 về việc ban hành Quy định về công tác tổ chức kỳ thi học phần hệ đại học chính quy tập trung của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H16.16.01.05 - Quyết định số 1182/QĐ-HVBCTT ngày 16/3/2022 về việc ban hành Quy định về công tác tổ chức kỳ thi học phần theo hình thức trực tuyến dành cho sinh viên hệ đại học chính quy tập trung của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H16.16.01.05Quyết định ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (số 3777/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 18/10/2017 và số 1111-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 12/3/2022, xem chi tiết tại đây)

H16.16.01.05 - Quyết định số 1117/QĐ-HVBCTT ngày 09/03/2018 về việc ban hành Quy định phúc khảo bài thi học phần  của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H16.16.01.06 - Quyết định số 1909/QĐ-HVBCTT ngày 19/4/2021 về việc ban hành Quy định về công tác tổ chức kỳ thi học phần hệ đại học chính quy tập trung của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H16.16.01.06 - Quyết định số 1182/QĐ-HVBCTT ngày 16/3/2022 về việc ban hành Quy định về công tác tổ chức kỳ thi học phần theo hình thức trực tuyến dành cho sinh viên hệ đại học chính quy tập trung của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

16.16.01.07 - Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ

3777-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 18/10/2017

1111-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 12/5/2022

H16.16.01.08 - Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ

- Quyết định số 3434/QĐ-HVBCTT-SĐH ngày 12/9/2014 về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

- Quyết định số 746-QĐ/HVBCTT-SĐH ngày 09/02/2022 về việc Ban hành Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H16.16.01.09 - Quy trình quản lý việc thực hiện chương trình đào tạo (xem chi tiết tại đây)

H16.16.01.10 - Quy trình Ra đề thi (xem chi tiết tại đây)

H16.16.01.10 - Quy trình xây dựng ngân hàng câu hỏi (xem chi tiết tại đây)

H16.16.01.11 - Kế hoạch về thẩm định ngân hàng đề thi kết thúc học phần

3927/KH-HVBCTT ngày 30/9/2020

4079-KH/HVBCTT ngày 30/8/2022

H16.16.01.12 - Bảng phân công chấm thi khoa tư tưởng Hồ Chí Minh (xem chi tiết tại đây)

H16.16.01.12 - Các bảng phân công trách nhiệm cụ thể trong việc đánh giá người học - Khoa Ngoại ngữ (xem chi tiết tại đây)

H16.16.01.13 - Quyết định số 1165-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 31/3/2020 về việc ban hành Quy định tạm thời về áp dụng hình thức đào tạo từ xa tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H16.16.01.14 - Bảng thống kê các phương pháp kiểm tra đánh giá chương trình đào tạo đại học - Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh (xem chi tiết tại đây)

H16.16.01.14 - Bảng thống kê các phương pháp kiểm tra đánh giá chương trình đào tạo đại học - Khoa Ngoại ngữ (xem chi tiết tại đây)

H16.16.01.14 - Đề cương chi tiết các học phần năm  2020 - 2022

- Đề cương chi tiết các học phần Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học  (xem chi tiết tại đây)

- Đề cương chi tiết các học phần Khoa Chính trị học (xem chi tiết tại đây)

- Đề cương chi tiết các học phần Khoa Kinh tế chính trị (xem chi tiết tại đây)

- Đề cương chi tiết các học phần Khoa Lịch sử đảng (xem chi tiết tại đây)

- Đề cương chi tiết các học phần Khoa Ngoại ngữ (xem chi tiết tại đây)

- Đề cương chi tiết các học phần Khoa Nhà nước và pháp luật (xem chi tiết tại đây)

- Đề cương chi tiết các học phần Khoa Phát thanh truyền hình (xem chi tiết tại đây)

- Đề cương chi tiết các học phần Khoa Quan hệ công chúng (xem chi tiết tại đây)

- Đề cương chi tiết các học phần Khoa Quan hệ quốc tế (xem chi tiết tại đây)

- Đề cương chi tiết các học phần Khoa Triết học (xem chi tiết tại đây)

- Đề cương chi tiết các học phần Khoa Tư tưởng HCM (xem chi tiết tại đây)

- Đề cương chi tiết các học phần Viện báo chí (xem chi tiết tại đây)

- Đề cương chi tiết các học phần Khoa Xuất bản (xem chi tiết tại đây)

- Đề cương chi tiết các học phần Khoa  Xây dựng đảng  (xem chi tiết tại đây)

- Đề cương chi tiết các học phần Khoa  Xã hội học (xem chi tiết tại đây)