Tiêu chí 15.5: Triết lý giáo dục cũng như hoạt động dạy và học được cải tiến để đạt được chuẩn đầu ra, đảm bảo dạy và học có chất lượng, học tập suốt đời

H15.15.05.01 - Quyết định số 770/QĐ-HVBC&TT ngày 20/2/2017 về việc chỉnh sửa và ban hành Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2035, tầm nhìn đến 2050 (xem chi tiết tại đây)

H15.15.05.01 - Quyết định số 6528-QĐ/HVBCTT ngày 31/12/2018 về việc bổ sung, điều chỉnh và ban hành Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2035, tầm nhìn 2050 (xem chi tiết tại đây)

H15.15.05.01 - Nghị quyết số 4230b/QĐ-HVBCTT ngày 9/9/2022 về ban hành Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2030, tầm nhìn 2045 (xem chi tiết tại đây)

H15.15.05.02- Quyết định v/v ban hành Chính sách chất lượng của HVBCTT năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

H15.15.05.02 - Quyết định v/v ban hành Chính sách chất lượng của HVBCTT năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

H15.15.05.02 - Quyết định v/v ban hành Mục tiêu chất lượng của HVBCTT năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

H15.15.05.02 - Quyết định v/v ban hành Mục tiêu chất lượng của HVBCTT năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

H15.15.05.03 - Quyết định số 6900-QĐ/HVBCTT ngày 31/12/2021 về việc ban hành Triết lý giáo dục của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H15.15.05.04- Báo cáo số 6021-BC/HVBCTT ngày 28/11/2022 tổng kết chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2017-2020 (xem chi tiết tại đây)

H15.15.05.05 - Nghị quyết số 4230b/QĐ-HVBCTT ngày 9/9/2022 về ban hành Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2030, tầm nhìn 2045 (xem chi tiết tại đây)

H15.15.05.06 - Quy trình thiết kế chương trình đào tạo

 - Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mooic trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ (xem chi tiết tại đây)

- Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 ban hành Quy định Quy định về chuẩn chương trình đào tạo, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học (xem chi tiết tại đây)

H15.15.05.07 - Quy định nâng cao chất lượng CTĐT đáp ứng Bộ tiêu chuẩn chất lượng của HVBCTT(xem chi tiết tại đây)

H15.15.05.08- Quy trình quản lý việc thực hiện chương trình đào tạo (xem chi tiết tại đây)

H15.15.05.09 - Các phiên bản Chương trình đào tạo từ năm 2018 đến 2022

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ

Chương trình đào tạo trình độ đại học năm 2018

Chương trình đào tạo trình độ đại học năm 2018

Chương trình đào tạo trình độ đại học năm 2020

Chương trình đào tạo trình độ đại học năm 2020

Chương trình đào tạo trình độ đại học năm 2022

H15.15.05.10 - Biên bản họp Khoa về điều chỉnh CTĐT  (xem chi tiết tại đây)

H15.15.05.11- Các văn bản triển khai công tác đào tạo theo hình thức trực tuyến

1165/QĐ-HVBCTT ngày 31/3/2020;

4565/QĐ-HVBCTT ngày 09/9/2021;

5589/QĐ-HVBCTT ngày 16/11/2021

H15.15.05.12 - Quyết định số 367/QĐ-HVCTQG ngày 17/01/2018 về việc Ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (xem chi tiết tại đây)

H15.15.05.13 - Quyết định số 990-QĐ/HVBCTT ngày 25/01/2021 về việc Ban hành Quy định hoạt động Đảm bảo chất lượng Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H15.15.05.15 - Thông báo số 2747-TB/HVBCTT ngày 17/7/2020 về việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến rà soát, điều chỉnh "Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050" (xem chi tiết tại đây)

H15.15.05.16 - Hồ sơ Khảo sát sinh viên về các hoạt động dạy và học được tổ chức sau khi kết thúc mỗi học phần và khi kết thúc khóa học (xem chi tiết tại đây)