Tiêu chí 15.4: Các hoạt động dạy và học được giám sát và đánh giá để đảm bảo và cải tiến chất lượng

H15.15.04.01 - Quyết định số 4373/QĐ-HVBCTT-TTr ngày 29/12/2015 về việc ban hành Quy chế hoạt động thanh tra của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H15.15.04.01 - Công văn số 1934-CV/HVCTQG ngày 01/4/2022 về việc xin ý kiến góp ý dự thảo lần 2 Quy chế hoạt động của Thanh tra Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (xem chi tiết tại đây)

H15.15.04.01 - Kế hoạch số 5216-KH/HVBC&TT-TTr ngày 14/11/2018 về Kế hoạch thanh tra năm học 2018-2019 (xem chi tiết tại đây)

H15.15.04.01 - Kế hoạch số 5881-KH/HVBCTT ngày 10/12/2019 về Kế hoạch thanh tra năm học 2019-2020 (xem chi tiết tại đây)

H15.15.04.01 - Kế hoạch số 5660-KH/HVBCTT ngày 14/12/2020 về Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

H15.15.04.01 - Kế hoạch số 5409-KH/HVBCTT ngày 08/11/2021 về Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

H15.15.04.01 - Kế hoạch số 6318-KH/HVBCTT ngày 12/12/2022 về Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 (xem chi tiết tại đây)

H15.15.04.01 - Dự thảo Quy chế hoạt động thanh tra của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (2023, xem chi tiết tại đây)

H15.15.04.02 - Website nhà trường: https://ajc.hcma.vn/Pages/default.aspx

H15.15.04.03 - Dữ liệu đánh giá giảng viên, hoạt động tổ chức đào tạo trong 5 năm của chu kỳ đánh giá

- Báo cáo khảo sát môn học và giờ giảng theo học kỳ (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo khảo sát sinh viên cuối khóa  về chất lượng đào tạo (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo khảo sát tình trạng việc làm của Cựu sinh viên (xem chi tiết tại đây)

H15.15.04.04 - Hồ sơ dự giờ  - Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh (xem chi tiết tại đây)

H15.15.04.04 - Hồ sơ dự giờ  - Khoa Ngoại ngữ (xem chi tiết tại đây)

H15.15.04.04 - Hồ sơ khảo sát chất lượng dịch vụ hỗ trợ  (xem chi tiết tại đây)

H15.15.04.04 - Hồ sơ khảo sát sinh viên cuối khóa hàng năm  (xem chi tiết tại đây)

H15.15.04.05 - Hồ sơ khảo sát sinh viên về môn học và giờ giảng  (xem chi tiết tại đây)

H15.15.04.06 - Bảng tổng hợp nhu cầu đào tạo 2018-2023 (xem chi tiết tại đây)

H15.15.04.07 - Quyết định số 3723-QĐ/HVBCTT ngày 10/9/2019 về việc cử viên chức tham gia khóa đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung học chuyên nghiệp (xem chi tiết tại đây)

H15.15.04.07 - Thông báo số 737-TB/HVBCTT ngày 26/02/2020 về việc mở lớp tập huấn Nâng cao năng lực đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo (xem chi tiết tại đây)

H15.15.04.07 - Quyết định số 852-QĐ/HVBCTT ngày 04/3/2020 về việc mở lớp tập huấn Nâng cao năng lực đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo (xem chi tiết tại đây)

H15.15.04.07 - Kế hoạch số 1022-KH/HVBCTT ngày 08/3/2022 về tổ chức các lớp bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

H15.15.04.07 - Kế hoạch số 1044-KH/HVBCTT ngày 09/3/2022 về tổ chức lớp Bồi dưỡng đánh giá chương trình đào tạo đại học (xem chi tiết tại đây)

H15.15.04.07 - Thông báo số 1129-TB/HVBCTT ngày 15/3/2022 về việc mở lớp bồi dưỡng đánh giá chương trình đào tạo đại học (xem chi tiết tại đây)

H15.15.04.07 - Quyết định số 1239-QĐ/HVBCTT ngày 21/3/2022 về việc mở lớp bồi dưỡng đánh giá chương trình đào tạo đại học (xem chi tiết tại đây)

H15.15.04.07 - Kế hoạch số 4252-KH/HVBCTT ngày 12/9/2022 về tổ chức lớp Bồi dưỡng đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học (xem chi tiết tại đây)

H15.15.04.07 - Thông báo số 1259-TB/HVBCTT ngày 03/3/2023 về việc mở lớp tập huấn hoạt động Tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H15.15.04.08 - Kế hoạch số 1593-KH/HVBC&TT ngày 01/4/2019 về Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng cho viên chức năm 2019 (xem chi tiết tại đây)

H15.15.04.08 - Kế hoạch số 1488-KH/HVBCTT ngày 23/3/2021 về Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

H15.15.04.08 - Kế hoạch số 1022-KH/HVBCTT ngày 08/3/2022 về tổ chức các lớp bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

H15.15.04.08 - Kế hoạch số 4252-KH/HVBCTT ngày 12/9/2022 về tổ chức lớp Bồi dưỡng đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học (xem chi tiết tại đây)

H15.15.04.09 - Bảng tổng hợp phương pháp giảng dạy và phương pháp kiểm tra đánh giá từ năm 2018 đến nay theo ngành chuyên ngành - Khoa Ngoại ngữ (xem chi tiết tại đây)

H15.15.04.09 - Bảng tổng hợp phương pháp giảng dạy và phương pháp kiểm tra đánh giá từ năm 2018 đến nay theo ngành chuyên ngành - Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh (xem chi tiết tại đây)

H15.15.04.10 - Hồ sơ khảo sát người học  (xem chi tiết tại đây)