Tiêu chí 14.5: Quy trình thiết kế, đánh giá và chương trình dạy học được cải tiến để đảm bảo sự phù hợp và cập nhật nhằm đáp ứng nhu cầu của luôn thay đổi của các bên liên quan

H14.14.05.01 - Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18/01/2022 ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ (xem chi tiết tại đây)

H14.14.05.01 - Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT ngày 06/09/2017 ban hành Quy định  mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo  độ đại học (xem chi tiết tại đây)

H14.14.05.02 - Quy trình xây dựng chuẩn đầu ra cho chương trình đào tạo (xem chi tiết tại đây)

H14.14.05.03 - Quy trình thiết kế chương trình đào tạo

 - Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mooic trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ (xem chi tiết tại đây)

- Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 ban hành Quy định Quy định về chuẩn chương trình đào tạo, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học (xem chi tiết tại đây)

H14.14.05.04 - Quy trình quản lý việc thực hiện chương trình đào tạo (xem chi tiết tại đây)

H14.14.05.05 - Quy trình cập nhật, điều chỉnh chương trình đào tạo

- Hướng dẫn xây dựng, hoàn thiện chuẩn đầu ra  CTĐT năm 2020  (xem chi tiết tại đây)

- Hướng dẫn  rà soát, cập nhật CTDT năm 2020  (xem chi tiết tại đây)

-- Hướng dẫn thiết kế PP KTDG HP năm 2020  (xem chi tiết tại đây)

- Hướng dẫn thiết kế và sử dụng phương pháp dạy học đáp ứng chuẩn đầu ra  năm 2020  (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch rà soát, cập nhật CTĐT trình độ  đại học  2020 (xem chi tiết tại đây)

- Quy trình xây dựng, cập nhật CTĐT năm 2020  (xem chi tiết tại đây)

- Hướng dẫn rà soát, cập nhật CTĐT trình độ ĐH  (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch rà soát, cập nhật CTĐT trình độ  đại học  2022 (xem chi tiết tại đây)

- Mẫu rà soát 2022 (xem chi tiết tại đây)

H14.14.05.06 - Quy định nâng cao chất lượng CTĐT đáp ứng Bộ tiêu chuẩn chất lượng của HVBCTT(xem chi tiết tại đây)

H14.14.05.07 - Sổ tay ĐBCL phiên bản năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

H14.14.05.08 - Quy trình sinh viên đánh giá chất lượng môn học và giờ giảng (xem chi tiết tại đây)

H14.14.05.09 - Quy trình khảo sát sinh viên sắp tốt nghiệp (xem chi tiết tại đây)

H14.14.05.10 - Quy trình khảo sát sinh viên tốt nghiệp phản hồi về tình hình việc làm và thu nhập và chất lượng đào tạo (xem chi tiết tại đây)

H14.14.05.11 - Quy trình khảo sát nhà tuyển dụng đánh giá chất lượng đào tạo (xem chi tiết tại đây)

H14.14.05.13 - Hồ sơ triển khai xây dựng, rà soát chương trình đào tạo năm 2018 (xem chi tiết tại đây)

H14.14.05.14 - Hồ sơ triển khai xây dựng, rà soát chương trình đào tạo năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

H14.14.05.15 - Hồ sơ triển khai xây dựng, rà soát chương trình đào tạo năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

H14.14.05.16 - Thống kê kết quả của các khảo sát các bên liên quan Chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H14.14.05.17 - Kế hoạch thu thập ý kiến phản hồi các bên liên quan hàng năm

- Kế hoạch khảo sát cựu sinh viên về tình trạng việc làm (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch khảo sát giảng viên, nhân viên về chất lượng đào tạo (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch khảo sát nhà tuyển dung về chất lượng đào tạo (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch khảo sát SV đại học chính quy về chất lượng môn học và giờ giảng (xem chi tiết tại đây)

H14.14.05.18 - Kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022

- Kế hoạch đào tạo HK I năm học 2021-2022 (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch đào tạo HK II năm học 2019-2020 (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019 - lịch học tự nguyện (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch đào tạo HK II năm học 2022-2023 K41 (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch đào tạo HK I năm học 2020-2021 (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch đào tạo HK II năm học 2021-2022 (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch đào tạo HK II năm học 2022-2023 K42 (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch đào tạo HK II năm học 2021-2022 - Học lại, học vượt (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch đào tạo HK II năm học 2020-2021 - lịch Cao học (xem chi tiết tại đây)

H14.14.05.19 - Các thông báo về điều chỉnh kế hoạch đào tạo

- Các thông báo về điều chỉnh kế hoạch đào tạo (1) (xem chi tiết tại đây)

- Các thông báo về điều chỉnh kế hoạch đào tạo (2) (xem chi tiết tại đây)

H14.14.05.20 - Hướng dẫn xây dựng chuẩn đầu ra cho chương trình đào tạo (xem chi tiết tại đây)

H14.14.05.21 - Khung Chương trình đào tạo từ năm 2018 đến 2022

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ

Chương trình đào tạo trình độ đại học năm 2018

Chương trình đào tạo trình độ đại học năm 2018

Chương trình đào tạo trình độ đại học năm 2020

Chương trình đào tạo trình độ đại học năm 2020

Chương trình đào tạo trình độ đại học năm 2022

H14.14.05.22- Hướng dẫn xây dựng CTĐT năm 2022

- Hướng dẫn xây dựng, hoàn thiện chuẩn đầu ra  CTĐT năm 2020  (xem chi tiết tại đây)

- Hướng dẫn  rà soát, cập nhật CTDT năm 2020  (xem chi tiết tại đây)

-- Hướng dẫn thiết kế PP KTDG HP năm 2020  (xem chi tiết tại đây)

- Hướng dẫn thiết kế và sử dụng phương pháp dạy học đáp ứng chuẩn đầu ra  năm 2020  (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch rà soát, cập nhật CTĐT trình độ  đại học  2020 (xem chi tiết tại đây)

- Quy trình xây dựng, cập nhật CTĐT năm 2020  (xem chi tiết tại đây)

- Hướng dẫn rà soát, cập nhật CTĐT trình độ ĐH  (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch rà soát, cập nhật CTĐT trình độ  đại học  2022 (xem chi tiết tại đây)