Tiêu chí 14.1: Xây dựng hệ thống để thiết kế, phát triển, giám sát, rà soát, thẩm định, phê duyệt và ban hành các chương trình dạy học cho tất cả các chương trình đào tạo và các môn học/học phần có sự đóng góp và phản hồi của các bên liên quan

H14.14.01.01 - Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18/01/2022 ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ (xem chi tiết tại đây)

H14.14.01.01 - Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT ngày 06/09/2017 ban hành Quy định  mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo  độ đại học (xem chi tiết tại đây)

H14.14.01.02 - Thông tư 09/2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo trình độ thực sĩ, trình độ tiến sĩ (xem chi tiết tại đây)

H14.14.01.02 - Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18/01/2022 ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ (xem chi tiết tại đây)

H14.14.01.03 - Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mooic trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ (xem chi tiết tại đây)

H14.14.01.04 - Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18/01/2022 ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học (xem chi tiết tại đây)

H14.14.01.05 - Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18/01/2022 ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học (xem chi tiết tại đây)

H14.14.01.05 - Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT ngày 06/09/2017 ban hành Quy định  mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo  độ đại học (xem chi tiết tại đây)

H14.14.01.06 - Thông tư 09/2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo trình độ thực sĩ, trình độ tiến sĩ (xem chi tiết tại đây)

H14.14.01.06 - Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18/01/2022 ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ (xem chi tiết tại đây)

H14.14.01.07 - Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mooic trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ (xem chi tiết tại đây)

H14.14.01.07 - Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 ban hành Quy định Quy định về chuẩn chương trình đào tạo, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học (xem chi tiết tại đây)

H14.14.01.08 - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học (xem chi tiết tại đây)

H14.14.01.09 - Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (xem chi tiết tại đây)

H14.14.01.10 - Quy trình xây dựng hồ sơ mở ngành đào tạo (xem chi tiết tại đây)

H14.14.01.11 - Tờ trình xin mở ngành đào tạo và Quyết định về việc mở ngành đào tạo trình độ đại học, sau đại học (xem chi tiết tại đây)

H14.14.01.12 - Kế hoạch triển khai xây dựng hồ sơ mở các ngành, hệ, bậc đào tạo năm học

H14.14.01.13 - Quy trình thiết kế Chương trình đào tạo

- Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mooic trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ (xem chi tiết tại đây)

 - Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 ban hành Quy định Quy định về chuẩn chương trình đào tạo, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học (xem chi tiết tại đây)

H14.14.01.14 -  Các văn bản hướng dẫn xây dựng, rà soát, cải tiến CTĐT năm 2020

- Hướng dẫn xây dựng, hoàn thiện chuẩn đầu ra  CTĐT năm 2020  (xem chi tiết tại đây)

- Hướng dẫn  rà soát, cập nhật CTDT năm 2020  (xem chi tiết tại đây)

- Hướng dẫn thiết kế PP KTDG HP năm 2020  (xem chi tiết tại đây)

- Hướng dẫn thiết kế và sử dụng phương pháp dạy học đáp ứng chuẩn đầu ra  năm 2020  (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch rà soát, cập nhật CTĐT trình độ  đại học  2020 (xem chi tiết tại đây)

- Quy trình xây dựng, cập nhật CTĐT năm 2020  (xem chi tiết tại đây)

H14.14.01.14 -  Các văn bản hướng dẫn xây dựng, rà soát, cải tiến CTĐT năm 2022

- Hướng dẫn rà soát, cập nhật CTĐT trình độ ĐH  (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch rà soát, cập nhật CTĐT trình độ  đại học  2022 (xem chi tiết tại đây)

- Mẫu rà soát 2022 (xem chi tiết tại đây)

H14.14.01.16 - Bộ biểu mẫu rà soát, cập nhật chương trình đào tạo năm 2020, 2022

- Hướng dẫn  rà soát, cập nhật CTDT năm 2020  (xem chi tiết tại đây)

- Mẫu rà soát 2022 (xem chi tiết tại đây)

H14.14.01.17 - Tờ trình xin mở ngành đào tạo và Quyết định về việc mở ngành đào tạo trình độ đại học, sau đại học (xem chi tiết tại đây)

H14.14.01.18 - Biên bản họp rà soát công tác mở ngành

H14.14.01.19 - Đề án mở ngành đào tạo   (xem chi tiết tại đây)

H14.14.01.20 - Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo năm 2018  (xem chi tiết tại đây)

H14.14.01.20 - Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo năm 2020  (xem chi tiết tại đây)

H14.14.01.20 - Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo năm 2022  (xem chi tiết tại đây)

H14.14.01.21 - Kế hoạch rà soát, cập nhập Chương trình đào tạo ngành Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh (xem chi tiết tại đây)

H14.14.01.21 - Kế hoạch tổ chức hội thảo, hồ sơ khảo sát khi xây dựng chương trình đào tạo các khoa - Khoa Ngoại ngữ

- Quyết định số 2244/QĐ-HVBC&TT ngày 23/5/2018 về việc Ban hành Quy trihf xây dựng và cập nhật, đánh giá chương trình đào tạo tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch số 2872/KH-HVBCTT-ĐT ngày 15/6/2018 về Kế hoạch điều chỉnh chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ (xem chi tiết tại đây)

- Quyết định số 4091/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 17/9/2018 về việc thành lập Hội đồng thẩm định chương trình khung đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ ngành Ngôn ngữ Anh (xem chi tiết tại đây)

- Quyết định số 2643/QĐ-HVBCTT ngày 29/4/2020 về việc ban hành Quy trình xây dựng, cập nhật, đánh giá chương trình đào tạo tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

- Quyết định số 2588-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 08/7/2020 về việc thành lập các Hội đồng thẩm định chương trình khung đào tạo trình độ đại học 2020 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo tổng hợp ý kiến về việc đánh giá, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo tín chỉ ngành Ngôn ngữ Anh (xem chi tiết tại đây)

- Biên bản + phiếu thẩm định + nhận xét CTĐT 2020 (xem chi tiết tại đây)

- Biên bản + phiếu thẩm định CTĐT 2018 (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch + hướng dẫn rà soát, cập nhật CTĐT 2020 (xem chi tiết tại đây)

H14.14.01.22 - Hồ sơ thẩm định chương trình đào tạo 1 (xem chi tiết tại đây)

H14.14.01.22 - Hồ sơ thẩm định chương trình đào tạo 2 (xem chi tiết tại đây)

H14.14.01.23 - Quyết định về việc chuẩn y Hội đồng khoa học HVBCTT nhiệm kỳ 2021 - 2026 (xem chi tiết tại đây)

H14.14.01.24 - Quy trình rà soát, cập nhật CTĐT

- Hướng dẫn xây dựng, hoàn thiện chuẩn đầu ra  CTĐT năm 2020  (xem chi tiết tại đây)

- Hướng dẫn  rà soát, cập nhật CTDT năm 2020  (xem chi tiết tại đây)

- Hướng dẫn thiết kế PP KTDG HP năm 2020  (xem chi tiết tại đây)

- Hướng dẫn thiết kế và sử dụng phương pháp dạy học đáp ứng chuẩn đầu ra  năm 2020  (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch rà soát, cập nhật CTĐT trình độ  đại học  2020 (xem chi tiết tại đây)

- Quy trình xây dựng, cập nhật CTĐT năm 2020  (xem chi tiết tại đây)

- Hướng dẫn rà soát, cập nhật CTĐT trình độ ĐH  (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch rà soát, cập nhật CTĐT trình độ  đại học  2022 (xem chi tiết tại đây)

H14.14.01.25 - Quy định nâng cao chất lượng CTĐT đáp ứng Bộ tiêu chuẩn chất lượng của HVBCTT(xem chi tiết tại đây)

H14.14.01.26 - Thông báo số 3478/TB-HVBC&TT ngày 13/8/2018 về việc mở lớp bồi dưỡng Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học (xem chi tiết tại đây)

H14.14.01.26 - Thông báo số 2747/TB-HVBCTT ngày 14/6/2019 về việc mở lớp cập nhật kiến thức mới theo chuyên ngành cho giảng viên giảng dạy báo chí truyền thông, quan hệ chông chúng và quảng cáo (xem chi tiết tại đây)

H14.14.01.26 - Thông báo số 459/TB-HVBCTT ngày 21/02/2020 về việc mở lớp tập huấn Sản xuất bài giảng trực tuyến (xem chi tiết tại đây)

H14.14.01.26 - Thông báo số 4795/TB-HVBCTT ngày 06/11/2020 về việc mở lớp bồi dưỡng Truyền thông sáng tạo và sản phẩm truyền thông số (xem chi tiết tại đây)

H14.14.01.26 - Quyết định số 2016-QĐ/HVBCTT ngày 28/4/2021 về việc mở lớp bồi dưỡng Thiết kế và xử lý thông tin trên phần mềm ODK (xem chi tiết tại đây)

H14.14.01.26 - Thông báo số 5103-TB/HVBCTT ngày 26/10/2021 về việc mở lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ công tác xã hội trong thực hành, kiến tập, thực tập tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H14.14.01.26 - Thông báo số 5740-TB/HVBCTT ngày 22/11/2021 về việc mở lớp bồi dưỡng Cập nhật kiến thức chuyên môn về báo chí và Truyền thông (xem chi tiết tại đây)

H14.14.01.26 - Quyết định số 5916-QĐ/HVBCTT ngày 01/12/2021 về việc mở lớp bồi dưỡng Cập nhật kiến thức chuyên môn về báo chí truyền thông (xem chi tiết tại đây)

H14.14.01.27 - Hướng dẫn xây dựng, điều chỉnh và cải tiến đề cương chi tiết học phần (xem chi tiết tại đây)

H14.14.01.28 - Kế hoạch xây dựng và cập nhật đề cương chi tiết học phần (xem chi tiết tại đây)

H14.14.01.29 - Bảng phân công giảng viên  xây dựng, soạn thảo đề cương  - Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh (xem chi tiết tại đây)

H14.14.01.29 - Bảng phân công giảng viên  xây dựng, soạn thảo đề cương - Khoa Ngoại ngữ (xem chi tiết tại đây)

H14.14.01.30 - Biên bản họp bộ môn, họp khoa (thông qua đề cương chi tiết)  - Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh (xem chi tiết tại đây)

H14.14.01.30 - Biên bản họp bộ môn, họp khoa (thông qua đề cương chi tiết) - Khoa Ngoại ngữ

- Biên bản họp khoa về việc công bố mục tiêu, chuẩn đầu ra 2018 (xem chi tiết tại đây)

- Biên bản họp khoa về việc sửa đổi chương trình đào tạo và đề cương chi tiết 2018 (xem chi tiết tại đây)

- Biên bản họp khoa về việc công bố chuẩn đầu ra, sửa đổi chương trình đào tạo và đề cương chi tiết 2020 (xem chi tiết tại đây)

H14.14.01.31 - Quyết định ban hành đề cương chi tiết học phần (xem chi tiết tại đây)

H14.14.01.32 - Cổng thông tin sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền

LINK: http://192.168.151.53:81/

H14.14.01.33 - Kế hoạch thu thập ý kiến phản hồi các BLQ hàng năm

- Kế hoạch khảo sát cựu sinh viên về tình trạng việc làm (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch khảo sát giảng viên, nhân viên về chất lượng đào tạo (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch khảo sát nhà tuyển dung về chất lượng đào tạo (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch khảo sát SV đại học chính quy về chất lượng môn học và giờ giảng (xem chi tiết tại đây)

H14.14.01.34 - Kế hoạch thu thập ý kiến phản hồi của các bên liên quan hàng năm  (xem chi tiết tại đây)

H14.14.01.34 - Báo cáo khảo sát chất lượng môn học và giờ giảng theo học kỳ  (xem chi tiết tại đây)

H14.14.01.34 - Báo cáo khảo sát GV, NV về chất lượng đào tạo  (xem chi tiết tại đây)

H14.14.01.34 - Báo cáo khảo sát nhà tuyển dụng về chất lượng đào tạo  (xem chi tiết tại đây)

H14.14.01.34 - Báo cáo khảo sát SVCK về chất lượng đào tạo  (xem chi tiết tại đây)

H14.14.01.34 - Báo cáo khảo sát tình trạng việc làm của cựu sinh viên  (xem chi tiết tại đây)

H14.14.01.35 - Biên bản họp khoa (thông qua đề cương chi tiết) - Khoa Ngoại ngữ (xem chi tiết tại đây)

H14.14.01.36 - Hồ sơ thẩm định Chương trình đào tạo năm 2018 (xem chi tiết tại đây)

H14.14.01.36 - Hồ sơ thẩm định Chương trình đào tạo năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

H14.14.01.36- Hồ sơ thẩm định Chương trình đào tạo năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

H14.14.01.37 - Biên bản họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo khoa  - Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh (xem chi tiết tại đây)

H14.14.01.37 - Biên bản họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo khoa - Khoa Ngoại ngữ

- Biên bản họp khoa về việc công bố mục tiêu, chuẩn đầu ra 2018 (xem chi tiết tại đây)

- Biên bản họp khoa về việc sửa đổi chương trình đào tạo và đề cương chi tiết 2018 (xem chi tiết tại đây)

- Biên bản họp khoa về việc công bố chuẩn đầu ra, sửa đổi chương trình đào tạo và đề cương chi tiết 2020 (xem chi tiết tại đây)

H14.14.01.38 -  Đề cương chi tiết các học phần năm  2020 - 2022

- Đề cương chi tiết các học phần Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học  (xem chi tiết tại đây)

- Đề cương chi tiết các học phần Khoa Chính trị học (xem chi tiết tại đây)

- Đề cương chi tiết các học phần Khoa Kinh tế chính trị (xem chi tiết tại đây)

- Đề cương chi tiết các học phần Khoa Lịch sử đảng (xem chi tiết tại đây)

- Đề cương chi tiết các học phần Khoa Ngoại ngữ (xem chi tiết tại đây)

- Đề cương chi tiết các học phần Khoa Nhà nước và pháp luật (xem chi tiết tại đây)

- Đề cương chi tiết các học phần Khoa Phát thanh truyền hình (xem chi tiết tại đây)

- Đề cương chi tiết các học phần Khoa Quan hệ công chúng (xem chi tiết tại đây)

- Đề cương chi tiết các học phần Khoa Quan hệ quốc tế (xem chi tiết tại đây)

- Đề cương chi tiết các học phần Khoa Triết học (xem chi tiết tại đây)

- Đề cương chi tiết các học phần Khoa Tư tưởng HCM (xem chi tiết tại đây)

- Đề cương chi tiết các học phần Viện báo chí (xem chi tiết tại đây)

- Đề cương chi tiết các học phần Khoa Xuất bản (xem chi tiết tại đây)

- Đề cương chi tiết các học phần Khoa  Xây dựng đảng  (xem chi tiết tại đây)

- Đề cương chi tiết các học phần Khoa  Xã hội học (xem chi tiết tại đây)