Tiêu chí 13.5: Công tác tuyển sinh và nhập học được cải tiến để đảm bảo tính phù hợp và hiệu quả

H13.13.05.01 - Báo cáo Tổng kết công tác tuyển sinh và nhập học 2018 (xem chi tiết tại đây)

H13.13.05.01 - Báo cáo Tổng kết công tác tuyển sinh và nhập học 2020 (xem chi tiết tại đây)

H13.13.05.01 - Báo cáo Tổng kết công tác tuyển sinh và nhập học 2021 (xem chi tiết tại đây)

H13.13.05.01 - Báo cáo Tổng kết công tác tuyển sinh và nhập học 2022 (xem chi tiết tại đây)

H13.13.05.02 - Bảng phân tích dữ liệu tuyển sinh và nhập học (xem chi tiết tại đây)

H13.13.05.03 - Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh xác định điểm trúng tuyển đại học 2018- 2022 (xem chi tiết tại đây)

H13.13.05.04 - Văn bản họp thống nhất công tác nhập học (Kế hoạch tiếp sinh K40 K41) (xem chi tiết tại đây)

H13.13.05.05 - Biên bản họp chỉ đạo triển khai công tác tuyển sinh

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh  2018 (xem chi tiết tại đây)

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh  2019 (xem chi tiết tại đây)

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh  2020 (xem chi tiết tại đây)

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh xác định điểm trúng tuyển 2018 (xem chi tiết tại đây)

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh xác định điểm trúng tuyển 2019 (xem chi tiết tại đây)

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh xác định điểm trúng tuyển 2020 (xem chi tiết tại đây)

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh xác định điểm trúng tuyển 2021 (xem chi tiết tại đây)

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh xác định điểm trúng tuyển 2022 (xem chi tiết tại đây)

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh xác định phương án xét tuyển 2021 (xem chi tiết tại đây)

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh xác định phương án xét tuyển 2022 (xem chi tiết tại đây)

Biên bản họp tổng kết công tác tuyển sinh 2018 (xem chi tiết tại đây)

Biên bản họp tổng kết công tác tuyển sinh 2019 (xem chi tiết tại đây)

Biên bản họp tổng kết công tác tuyển sinh 2020 (xem chi tiết tại đây)

Biên bản họp tổng kết công tác tuyển sinh 2021 (xem chi tiết tại đây)

Biên bản họp tổng kết công tác tuyển sinh 2022 (xem chi tiết tại đây)

H13.13.05.06 - Mẫu hồ sơ nhập học  (xem chi tiết tại đây)