Một số hình ảnh hoạt động kiểm định chất lượng đánh giá ngoài cơ sở giáo dục năm 2018

Ký kết biên bản Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài
tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền tháng 3/2018

Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Các phiên làm việc trong đợt khảo sát sơ bộ tháng 3/2018

Khai mạc Đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài
tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền tháng 4/2018

Ký kết biên bản Đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài cơ sở giáo dục năm 2018

Họp Hội đồng Kiểm định

Bế mạc Đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài
tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền tháng 4/2018