Tiêu chí 6.7: Các chế độ, chính sách, quy trình và quy hoạch nguồn nhân lực được cải tiến để hỗ trợ đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng

H6.06.07.01 - Kế hoạch rà soát hệ thống văn bản nội bộ

1. Kế hoạch rà soát, điều chỉnh hệ thống văn bản:

876/QĐ-HVCT-HVQG 26/4/2012

2864/TTr-HVBCTT28/6/2018

4196/TTr-HVBCTT21/9/2018

4196-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4197-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4198-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4200-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4201-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4202-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4203-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4204-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4205-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4206-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4207-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4208-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4209-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4226-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4227-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4228-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4229-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4230-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4231-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4232-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4233-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4234-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4235-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4236-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4237-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4238-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4239-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4240-QĐ/HVBCTT30/9/2019

3824-KH/HVBCTT25/9/2020

2343-TTr/HVBCTT23/6/2020

4557-TTr/HVBCTT29/10/2020

6079-TTr/HVBCTT31/12/2020

2747-TB/HVBCTT17/07/2020

3745-TTr/HVBCTT09/8/2022

565-TB/HVBCTT17/01/2022

3693-CV/HVBCTT-VP 21/9/2020

4360-KH/HVBCTT-VP 20/10/2020

4410-QĐ/HVBCTT23/10/2020

4305-CV/HVBCTT-VP 30/10/2020

954-KH/HVBCTT-VP 03/02/2021

5801-TB/HVBCTT21/12/2020

2956/QĐ-HVCTQG 27/6/2014

6591-QĐ/HVCTQG 01/11/2018

9019/QĐ-HVCTQG 29/4/2022

Tài liệu tập huấn

Lịch kiểm tra và nghiệm thu

BC kết quả khảo sát tài liệu lưu trữ

2. Danh mục văn bản quản lý có hiệu lực của HVBCTT giai đoạn 2018-2023: Tại đây

H6.06.07.02 - Quy trình rà soát văn bản nội bộ

1. Quy trình rà soát, điều chỉnh hệ thống văn bản:

876/QĐ-HVCT-HVQG 26/4/2012

2864/TTr-HVBCTT28/6/2018

4196/TTr-HVBCTT21/9/2018

4196-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4197-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4198-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4200-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4201-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4202-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4203-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4204-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4205-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4206-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4207-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4208-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4209-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4226-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4227-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4228-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4229-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4230-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4231-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4232-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4233-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4234-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4235-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4236-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4237-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4238-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4239-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4240-QĐ/HVBCTT30/9/2019

3824-KH/HVBCTT25/9/2020

2343-TTr/HVBCTT23/6/2020

4557-TTr/HVBCTT29/10/2020

6079-TTr/HVBCTT31/12/2020

2747-TB/HVBCTT17/07/2020

3745-TTr/HVBCTT09/8/2022

565-TB/HVBCTT17/01/2022

3693-CV/HVBCTT-VP 21/9/2020

4360-KH/HVBCTT-VP 20/10/2020

4410-QĐ/HVBCTT23/10/2020

4305-CV/HVBCTT-VP 30/10/2020

954-KH/HVBCTT-VP 03/02/2021

5801-TB/HVBCTT21/12/2020

2956/QĐ-HVCTQG 27/6/2014

6591-QĐ/HVCTQG 01/11/2018

9019/QĐ-HVCTQG 29/4/2022

Tài liệu tập huấn

Lịch kiểm tra và nghiệm thu

BC kết quả khảo sát tài liệu lưu trữ

2. Danh mục văn bản quản lý có hiệu lực của HVBCTT giai đoạn 2018-2023: Tại đây

H6.06.07.03 - Quyết định số 367/QĐ-HVCTQG ngày 17/01/2018 về việc Ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (xem chi tiết tại đây)

H6.06.07.03 - Quyết định số 928/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 01/03/2018 về việc Ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên của HVBCTT  (xem chi tiết tại đây)

H6.06.07.03 - Quyết định số 850/QĐ-HVCTQG ngày 06/3/2017 về việc Ban hành Quy chế Công tác thi đua, khen thưởng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (xem chi tiết tại đây)

H6.06.07.03 - Quy định số 997-QĐ/HVCTQG ngày 03/6/2022 về đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (xem chi tiết tại đây)

H6.06.07.03 - Quyết định số 1818/QĐ-HVBC&TT ngày 24/04/2018 về việc ban hành điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H6.06.07.03 - Quyết định số 2440/QĐ-HVBC&TT ngày 10/7/2014 về việc ban hành Quy định về việc tuyển dụng công chức, viên chức (xem chi tiết tại đây)

H6.06.07.03 - Quyết định số 4780/QĐ-HVBC&TT ngày 16/12/2014 về việc ban hành Quy định về Đánh giá, xếp loại để chi thu nhập tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (xem chi tiết tại đây)

H6.06.07.03 - Quyết định số 3370-QĐ/HVCTQG ngày 04/7/2019 về việc ban hành Quy chế Công tác thi đua, khen thưởng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (xem chi tiết tại đây)

H6.06.07.03 - Quyết định số 4280-QĐ/HVBCTT ngày 15/09/2021 về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H6.06.07.04 - Quyết định số 770/QĐ-HVBCTT ngày 20/2/2017 về việc Chỉnh sửa và ban hành Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (xem chi tiết tại đây)

H6.06.07.04 - Quyết định số 6528/QĐ-HVBCTT ngày 31/12/2018 về việc bổ sung, điều chỉnh và ban hành Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (xem chi tiết tại đây)

H6.06.07.04 - Nghị quyết số 4230b/QĐ-HVBCTT ngày 9/9/2022 về ban hành Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2030, tầm nhìn 2045 (xem chi tiết tại đây)

H6.06.07.05 - Đề án số 6079-ĐA/HVBCTT ngày 31/12/2020 về vị trí việc làm tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H6.06.07.06 - Các kế hoạch phát triển đội ngũ; chính sách nhân sự

H6.06.07.06 - Các kế hoạch phát triển đội ngũ; chính sách nhân sự 2021 (xem chi tiết tại đây)

H6.06.07.06 - Các kế hoạch phát triển đội ngũ; chính sách nhân sự 2022 (xem chi tiết tại đây)

H6.06.07.07 - Quyết định số 86-QĐ/HĐTD ngày 06/01/2022 về việc kiện toàn nhân sự Văn phòng Hội đồng trường và các Ban chuyên môn Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nhiệm kỳ 2021-2026 (xem chi tiết tại đây)

H6.06.07.07 - Nghị quyết số 5145-NQ/HĐT ngày 26/10/2022 về Hội nghị lần thứ tư Hội đồng Trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nhiệm kỳ 2021-2026 (xem chi tiết tại đây)

H6.06.07.07 - Nghị quyết số 64-NQ/HVBCTT-HĐT ngày 05/01/2023 về Hội nghị lần thứ Năm Hội đồng Trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nhiệm kỳ 2021-2026 (xem chi tiết tại đây)

H6.06.07.08 - Quyết định số 367/QĐ-HVCTQG ngày 17/01/2018 về việc Ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (xem chi tiết tại đây)

H6.06.07.09 - Quyết định số 2440/QĐ-HVBC&TT ngày 10/7/2014 về việc ban hành Quy định về việc tuyển dụng công chức, viên chức (xem chi tiết tại đây)

H6.06.07.09 - Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 về việc Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (xem chi tiết tại đây)

H6.06.07.09 - Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về việc Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (xem chi tiết tại đây)

H6.06.07.10 - Thông báo số 6376-TB/HVBCTT ngày 30/12/2019 về việc tuyển dụng giảng viên tiếng Anh (xem chi tiết tại đây)

H6.06.07.10 - Thông báo số 1316-TB/HVBCTT ngày 20/4/2020 về việc tuyển dụng viên chức năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

H6.06.07.10 - Thông báo số 1010-TB/HVCTQG ngày 04/12/2020 về việc tổ chức tuyển dụng  viên chức và người lao động của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H6.06.07.10 - Thông báo số 4887-TB/HĐTD ngày 15/10/2021 về việc thực hành thi giảng bài, kỳ xét tuyển dụng giảng viên năm 2021 (vòng 02) (xem chi tiết tại đây)

H6.06.07.10 - Thông báo số 3896-TB/HĐTD ngày 13/8/2021 về việc uyển dụng giảng viên (xem chi tiết tại đây)

H6.06.07.10 - Thông báo số 1429-TB/HVCTQG ngày 24/8/2022 về việc đồng ý chủ trương để Học viện Báo chí và Tuyên truyền tiếp nhận giảng viên (xem chi tiết tại đây)

H6.06.07.11 - Kế hoạch số 999/KH-HVBCTT ngày 04/3/2022 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

H6.06.07.11 - Kế hoạch số 456-KH/HVBCTT ngày 21/02/2020 về Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

H6.06.07.11 - Kế hoạch số 1488-KH/HVBCTT ngày 23/3/2021 về Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

H6.06.07.11 - Kế hoạch số 1593-KH/HVBC&TT ngày 01/4/2019 về Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng cho viên chức năm 2019 (xem chi tiết tại đây)

H6.06.07.11 - Kế hoạch số 1672-KH/HVBC&TT ngày 18/4/2018 về Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng cho công chức, viên chức năm 2018 (xem chi tiết tại đây)

H6.06.07.11 - Thông báo số 5089-TB/HVBCTT ngày 25/10/2022 về việc đăng ký kế hoạch và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023 (xem chi tiết tại đây)

H6.06.07.12 - Kế hoạch số 1672-KH/HVBC&TT ngày 18/4/2018 về Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng cho công chức, viên chức năm 2018 (xem chi tiết tại đây)

H6.06.07.12 - Báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 (xem chi tiết tại đây)

H6.06.07.12 - Kế hoạch số 1593-KH/HVBC&TT ngày 01/4/2019 về Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng cho viên chức năm 2019 (xem chi tiết tại đây)

H6.06.07.12 - Báo cáo số 4560-BC/HVBCTT ngày 14/10/2019 về công tác đào tạo, bồi dưỡng CB, CC, VC năm 2019 và đăng ký nhu cầu năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

H6.06.07.12 - Kế hoạch số 456-KH/HVBCTT ngày 21/02/2020 về Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

H6.06.07.12 - Công văn số 5340-CV/HVBCTT ngày 27/11/2020 về việc tổng kết đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2020 và đăng ký nhu cầu đào tạo năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

H6.06.07.12 - Kế hoạch số 1488-KH/HVBCTT ngày 23/3/2021 về Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

H6.06.07.12 - Công văn số 6326-CV/HVBCTT ngày 20/12/2021 về việc tổng kết đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2021 và đăng ký nhu cầu đào tạo năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

H6.06.07.12 - Kế hoạch số 999/KH-HVBCTT ngày 04/3/2022 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

H6.06.07.12 - Kế hoạch số 4252-KH/HVBCTT ngày 12/9/2022 về tổ chức lớp Bồi dưỡng đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học (xem chi tiết tại đây)

H6.06.07.12 - Báo cáo số 6825-BC/HVBCTT ngày 28/12/2022 về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

H6.06.07.13 - Quyết định số 4780/QĐ-HVBC&TT ngày 16/12/2014 về việc ban hành Quy định về Đánh giá, xếp loại để chi thu nhập tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (xem chi tiết tại đây)

H6.06.07.13 - Hướng dẫn số 5460-HD/HVBC&TT ngày 26/11/2018 về việc Đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và tổng kết phong trào, bình xét danh hiệu thi đua năm 2018 (xem chi tiết tại đây)

H6.06.07.13 - Hướng dẫn số 4752-HD/HVBCTT ngày 22/10/2019 về việc Đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân và bình xét danh hiệu thi đua năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

H6.06.07.13 - Hướng dẫn số 4341-HD/HVBCTT ngày 19/10/2020 về việc Đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân và tổng kết phong trào, bình xét danh hiệu thi đua năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

H6.06.07.13 - Hướng dẫn số 4818-HD/HVBCTT ngày 14/10/2021 về việc Đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân và tổng kết phong trào, bình xét danh hiệu thi đua năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

H6.06.07.13 - Quy định số 997-QĐ/HVCTQG ngày 03/6/2022 về đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (xem chi tiết tại đây)

H6.06.07.13 - Công văn số 5097-CV/HVBCTT ngày 26/10/2022 về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại, xét công nhận phạm vi ảnh hưởng của giải pháp, đề tài khoa học, đề án và tổng kết, bình xét danh hiệu thi đua năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

H6.06.07.13 - Góp ý dự thảo Quy chế đánh giá, xếp loại 2019-2022 (xem chi tiết tại đây)

H6.06.07.13 - Thông báo đánh giá xếp loại 2020-2022 (xem chi tiết tại đây)

H6.06.07.13 - Mẫu xếp loại, thi đua

- Mẫu đánh giá

1. Bảng tổng hợp giờ giảng chuẩn (kèm theo Phụ lục số 3.1) (xem chi tiết tại đây)

2. Phụ lục số 01- Phiếu tự đánh giá, xếp loại đối với tập thể (xem chi tiết tại đây)

3. Phụ lục số 2.1- Phiếu tự đánh giá, xếp loại đối với cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (xem chi tiết tại đây)

4. Phụ lục số 2.2- Phiếu tự đánh giá, xếp loại đối với cá nhân không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (xem chi tiết tại đây)

5. Phụ lục số 3.1- Tờ trình và Bảng tổng hợp (đối với các đơn vị Trung tâm Học viện) (xem chi tiết tại đây)

6. Phụ lục số 04- Biên bản họp đánh giá, xếp loại (xem chi tiết tại đây)

7. Phụ lục số 06- Bảng định mức giờ chuẩn đối với giảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (xem chi tiết tại đây)

8. Phụ lục số 07- Mẫu nhận xét đối với CBCC mới chuyển công tác sang đơn vị mới (xem chi tiết tại đây)

9. Phụ lục số 08- Bản nhận xét nhận xét quá trình đào tạo, bồi dưỡng (xem chi tiết tại đây)

10. Phụ lục số 09- Bản nhận xét quá trình được cử đi thực tế, biệt phái (xem chi tiết tại đây)

- Mẫu thi đua

1. Mẫu Báo cáo tổng kết công tác TĐKT (xem chi tiết tại đây)

2. Phụ lục số 02. Tờ trình đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua (xem chi tiết tại đây)

3. Phụ lục số 03. Bảng tổng hợp thành tích và kêt quả bỏ phiếu các đơn vị tại Trung tâm Học viện (xem chi tiết tại đây)

4. Phụ lục số 04. Mẫu báo cáo thành tích đối với tập thể, cá nhân (xem chi tiết tại đây)

H6.06.07.14 - Báo cáo số 5815-BC/HVBC&TT ngày 17/12/2018 về Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (xem chi tiết tại đây)

H6.06.07.14 - Báo cáo số 5758-BC/HVBCTT ngày 05/12/2019 về Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

H6.06.07.14 - Báo cáo số 5548-BC/HVBCTT ngày 08/12/2020 về Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

H6.06.07.14 - Báo cáo số 6119-BC/HVBCTT ngày 09/12/2021 về Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 20221, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

H6.06.07.14 - Báo cáo số 6083-BC/HVBCTT ngày 27/11/2022 về Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 20220, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 (xem chi tiết tại đây)