Tiêu chí 6.6: Các chế độ, chính sách, quy trình và quy hoạch về nguồn nhân lực được rà soát thường xuyên

H6.06.06.01 - Quyết định số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H6.06.06.01 - Quyết định số 4228-QĐ/HVBCTT ngày 30/9/2019 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức - Cán bộ (xem chi tiết tại đây)

H6.06.06.02 - Báo cáo số 2397-BC/HVBCTT ngày 26/6/2020 về việc tuyển dụng cán bộ, viên chức năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

H6.06.06.02 - Báo cáo số 4263-BC/HVBCTT ngày 13/9/2022 về hình thức và nội dung kiểm tra, sát hạch tiếp nhận viên chức vào làm giảng viên tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H6.06.06.02 - Báo cáo số 4950-BC/HVBCTT ngày 13/11/2020 về việc tổ chức tuyển dụng cán bộ, viên chức và người lao động của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H6.06.06.02 - Báo cáo số 5100-BC/HVBCTT ngày 26/10/2021 về kết quả kiểm tra, sát hạch xét tuyển giảng viên năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

H6.06.06.02 - Báo cáo số 5549-BC/HĐKTSH ngày 11/11/2022 về kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận giảng viên (xem chi tiết tại đây)

H6.06.06.02 - Báo cáo tổng kết công tác tổ chức - cán bộ năm 2019 (xem chi tiết tại đây)

H6.06.05.02 - Mẫu xếp loại, thi đua

- Mẫu đánh giá

1. Bảng tổng hợp giờ giảng chuẩn (kèm theo Phụ lục số 3.1) (xem chi tiết tại đây)

2. Phụ lục số 01- Phiếu tự đánh giá, xếp loại đối với tập thể (xem chi tiết tại đây)

3. Phụ lục số 2.1- Phiếu tự đánh giá, xếp loại đối với cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (xem chi tiết tại đây)

4. Phụ lục số 2.2- Phiếu tự đánh giá, xếp loại đối với cá nhân không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (xem chi tiết tại đây)

5. Phụ lục số 3.1- Tờ trình và Bảng tổng hợp (đối với các đơn vị Trung tâm Học viện) (xem chi tiết tại đây)

6. Phụ lục số 04- Biên bản họp đánh giá, xếp loại (xem chi tiết tại đây)

7. Phụ lục số 06- Bảng định mức giờ chuẩn đối với giảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (xem chi tiết tại đây)

8. Phụ lục số 07- Mẫu nhận xét đối với CBCC mới chuyển công tác sang đơn vị mới (xem chi tiết tại đây)

9. Phụ lục số 08- Bản nhận xét nhận xét quá trình đào tạo, bồi dưỡng (xem chi tiết tại đây)

10. Phụ lục số 09- Bản nhận xét quá trình được cử đi thực tế, biệt phái (xem chi tiết tại đây)

- Mẫu thi đua

1. Mẫu Báo cáo tổng kết công tác TĐKT (xem chi tiết tại đây)

2. Phụ lục số 02. Tờ trình đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua (xem chi tiết tại đây)

3. Phụ lục số 03. Bảng tổng hợp thành tích và kêt quả bỏ phiếu các đơn vị tại Trung tâm Học viện (xem chi tiết tại đây)

4. Phụ lục số 04. Mẫu báo cáo thành tích đối với tập thể, cá nhân (xem chi tiết tại đây)

H6.06.06.03 - Quyết định số 2440/QĐ-HVBC&TT ngày 10/7/2014 về việc ban hành Quy định về việc tuyển dụng công chức, viên chức (xem chi tiết tại đây)

H6.06.06.03 - Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 về việc Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (xem chi tiết tại đây)

H6.06.06.03 - Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về việc Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (xem chi tiết tại đây)

H6.06.06.04 - Báo cáo tổng kết công tác tổ chức - cán bộ năm 2018 (xem chi tiết tại đây)

H6.06.06.04 - Báo cáo số 4560-BC/HVBCTT ngày 14/10/2019 về công tác đào tạo, bồi dưỡng CB, CC, VC năm 2019 và đăng ký nhu cầu năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

H6.06.06.04 - Công văn số 5340-CV/HVBCTT ngày 27/11/2020 về việc tổng kết đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2020 và đăng ký nhu cầu đào tạo năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

H6.06.06.04 - Công văn số 6326-CV/HVBCTT ngày 20/12/2021 về việc tổng kết đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2021 và đăng ký nhu cầu đào tạo năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

H6.06.06.04 - Báo cáo số 6825-BC/HVBCTT ngày 28/12/2022 về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

H6.06.06.05 - Quyết định số 367/QĐ-HVCTQG ngày 17/01/2018 về việc Ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (xem chi tiết tại đây)

H6.06.06.06 - Hướng dẫn số 4752-HD/HVBCTT ngày 22/10/2019 về việc Đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân và bình xét danh hiệu thi đua năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

H6.06.06.06 - Hướng dẫn số 4341-HD/HVBCTT ngày 19/10/2020 về việc Đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân và tổng kết phong trào, bình xét danh hiệu thi đua năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

H6.06.06.06 - Quyết định số 4780/QĐ-HVBC&TT ngày 16/12/2014 về việc ban hành Quy định về Đánh giá, xếp loại để chi thu nhập tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (xem chi tiết tại đây)

H6.06.06.06 - Hướng dẫn số 5460-HD/HVBC&TT ngày 26/11/2018 về việc Đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và tổng kết phong trào, bình xét danh hiệu thi đua năm 2018 (xem chi tiết tại đây)

H6.06.06.06 - Hướng dẫn số 4818-HD/HVBCTT ngày 14/10/2021 về việc Đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân và tổng kết phong trào, bình xét danh hiệu thi đua năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

H6.06.06.06 - Quy định số 997-QĐ/HVCTQG ngày 03/6/2022 về đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (xem chi tiết tại đây)

H6.06.06.06 - Công văn số 5097-CV/HVBCTT ngày 26/10/2022 về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại, xét công nhận phạm vi ảnh hưởng của giải pháp, đề tài khoa học, đề án và tổng kết, bình xét danh hiệu thi đua năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

H6.06.06.06 - Góp ý vào dự thảo Quy chế 2019-2022 (xem chi tiết tại đây)

H6.06.06.06 - Thông báo đánh giá xếp loại 2020-2022 (xem chi tiết tại đây)

H6.06.06.06 - Biểu mẫu đánh giá

- Mẫu đánh giá

1. Bảng tổng hợp giờ giảng chuẩn (kèm theo Phụ lục số 3.1) (xem chi tiết tại đây)

2. Phụ lục số 01- Phiếu tự đánh giá, xếp loại đối với tập thể (xem chi tiết tại đây)

3. Phụ lục số 2.1- Phiếu tự đánh giá, xếp loại đối với cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (xem chi tiết tại đây)

4. Phụ lục số 2.2- Phiếu tự đánh giá, xếp loại đối với cá nhân không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (xem chi tiết tại đây)

5. Phụ lục số 3.1- Tờ trình và Bảng tổng hợp (đối với các đơn vị Trung tâm Học viện) (xem chi tiết tại đây)

6. Phụ lục số 04- Biên bản họp đánh giá, xếp loại (xem chi tiết tại đây)

7. Phụ lục số 06- Bảng định mức giờ chuẩn đối với giảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (xem chi tiết tại đây)

8. Phụ lục số 07- Mẫu nhận xét đối với CBCC mới chuyển công tác sang đơn vị mới (xem chi tiết tại đây)

9. Phụ lục số 08- Bản nhận xét nhận xét quá trình đào tạo, bồi dưỡng (xem chi tiết tại đây)

10. Phụ lục số 09- Bản nhận xét quá trình được cử đi thực tế, biệt phái (xem chi tiết tại đây)

- Mẫu thi đua

1. Mẫu Báo cáo tổng kết công tác TĐKT (xem chi tiết tại đây)

2. Phụ lục số 02. Tờ trình đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua (xem chi tiết tại đây)

3. Phụ lục số 03. Bảng tổng hợp thành tích và kêt quả bỏ phiếu các đơn vị tại Trung tâm Học viện (xem chi tiết tại đây)

4. Phụ lục số 04. Mẫu báo cáo thành tích đối với tập thể, cá nhân (xem chi tiết tại đây)

H6.06.04.07 - Khảo sát giảng viên, nhân viên về chất lượng đào tạo

1. Báo cáo kết quả khảo sát về chất lượng đào tạo và môi trường làm việc năm 2018 (xem chi tiết tại đây)

2. Báo cáo kết quả khảo sát về chất lượng đào tạo và môi trường làm việc năm 2019 (xem chi tiết tại đây)

3. Báo cáo kết quả khảo sát về chất lượng đào tạo và môi trường làm việc năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

4. Báo cáo kết quả khảo sát về chất lượng đào tạo và môi trường làm việc năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

H6.06.06.08 - Bảng tổng hợp nhu cầu tuyển dụng 2018-2022 (xem chi tiết tại đây)

H6.06.06.09 - Bảng tổng hợp nhu cầu đào tạo 2018-2023 (xem chi tiết tại đây)