Tiêu chí 6.3: Xác định và xây dựng được tiêu chuẩn năng lực bao gồm cả kỹ năng lãnh đạo của các nhóm cán bộ, GV, nhân viên khác nhau

H6.06.03.01 - Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về việc Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (xem chi tiết tại đây)

H6.06.03.01 - Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 về việc Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (xem chi tiết tại đây)

H6.06.03.01 - Quyết định số 2440/QĐ-HVBC&TT ngày 10/7/2014 về việc ban hành Quy định về việc tuyển dụng công chức, viên chức (xem chi tiết tại đây)

H6.06.03.02 - Quyết định số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H6.06.03.02 - Quyết định số 6591-QĐ/HVCTQG ngày 01/11/2018 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H6.06.03.02 - Quyết định số 9019-QĐ/HVCTQG ngày 29/4/2022 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H6.06.03.03 - Quyết định số 770/QĐ-HVBCTT ngày 20/2/2017 về việc Chỉnh sửa và ban hành Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (xem chi tiết tại đây).

H6.06.03.03 - Quyết định số 6528/QĐ-HVBCTT ngày 31/12/2018 về việc bổ sung, điều chỉnh và ban hành Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (xem chi tiết tại đây)

H6.06.03.03 - Nghị quyết số 4230b/QĐ-HVBCTT ngày 9/9/2022 về ban hành Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2030, tầm nhìn 2045 (xem chi tiết tại đây)

H6.06.03.04 - Đề án số 6079-ĐA/HVBCTT ngày 31/12/2020 về vị trí việc làm tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H6.06.03.05 - Quy định số 201-QĐ/HVCTQG ngày 22/6/2020 về việc Quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giao quyền, luân chuyển, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm cán bộ (xem chi tiết tại đây)

H6.06.03.05 - Quyết định số 339-QĐ/HVCTQG ngày 22/01/2019 về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giao quyền, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý (xem chi tiết tại đây)

H6.06.03.05 - Quyết định số 4503-QĐ/HVCTQG ngày 12/10/2016 về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giao quyền, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý (xem chi tiết tại đây)

H6.06.03.05 - Quyết định số 14438-QĐ/HVCTQG ngày 16/01/2023 về việc ban hành Quy chế về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (xem chi tiết tại đây)

H6.06.03.05 - Quyết định số 546-QĐ/HVBCTT ngày 01/02/2023 về việc ban hành Quy chế về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý của Học viện Báo chí và Tuyên truyền(xem chi tiết tại đây)

H6.06.03.06 - Bảng tổng hợp nhu cầu đào tạo bồi dưỡng 2018-2023 (xem chi tiết tại đây)

H6.06.03.06 - Thống kê số lượng cán bộ, giảng viên và nhân viên (gọi chung là cán bộ) của CSGD theo giới tính (xem chi tiết tại đây)

6.06.03.06 - Thống kê, phân loại giảng viên cơ hữu theo độ tuổi (số người) (xem chi tiết tại đây)

H6.06.03.06 - Thống kê, phân loại giảng viên theo trình độ (xem chi tiết tại đây)

H6.06.03.07 - Nghị quyết số 64-NQ/HVBCTT-HĐT ngày 05/01/2023 về Hội nghị lần thứ Năm Hội đồng Trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nhiệm kỳ 2021-2026 (xem chi tiết tại đây)

H6.06.03.07 - Nghị quyết số 1034-NQ/HVBCTT-HĐT ngày 15/02/2023 về Hội nghị Thường trực Hội đồng trường lần thứ Hai nhiệm kỳ 2021-2026 (xem chi tiết tại đây)

H6.06.03.07 - Nghị quyết số 5145-NQ/HĐT ngày 26/10/2022 về Hội nghị lần thứ tư Hội đồng Trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nhiệm kỳ 2021-2026 (xem chi tiết tại đây)

H6.06.03.07 - Báo cáo số 6769-BC/HĐT ngày 28/12/2022 về việc Báo cáo tổng kết hoạt động Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H6.06.03.07 - Thông báo số 61-TB/HVBCTT ngày 06/01/2020 về nội dung cuộc họp Ban GIám đốc thường kỳ (xem chi tiết tại đây)

H6.06.03.07 - Thông báo số 514-TB/HVBCTT ngày 14/01/2021 về nội dung cuộc họp Ban GIám đốc thường kỳ (xem chi tiết tại đây)

H6.06.03.07 - Thông báo số 617-TB/HVBCTT ngày 17/01/2022 về Kết luận của Giám đốc Học viện tại cuộc họp Ban GIám đốc ngày 17/01/2022 (xem chi tiết tại đây)

H6.06.03.07 - Thông báo số 1026-TB/HVBCTT ngày 20/02/2023 về Kết luận của Giám đốc Học viện tại cuộc họp Ban GIám đốc ngày 20/02/2023 (xem chi tiết tại đây)