Tiêu chí 6.1: Nguồn nhân lực được quy hoạch để đáp ứng đầy đủ nhu cầu của hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng

H6.06.01.01 - Quyết định số 182-QĐ/HVBCTT ngày 14/01/2019 về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016-2020 (xem chi tiết tại đây)

H6.06.01.01 - Quyết định số 505-QĐ/HVCTQG ngày 01/02/2019 về việc Phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016-2020 (xem chi tiết tại đây)

H6.06.01.01 - Quyết định số 3190-QĐ/HVBCTT ngày 28/6/2022 về việc phê duyệt quy hoạch chức danh cấp Phó các đơn vị thuộc Học viện giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031 (xem chi tiết tại đây)

H6.06.01.01 - Quyết định số 10346-QĐ/HVCTQG ngày 15/7/2022 về việc Phê duyệt quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026 diện Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh quản lý (xem chi tiết tại đây)

H6.06.01.01 - Quyết định số 10348-QĐ/HVCTQG ngày 15/7/2022 về việc Phê duyệt quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2026-2031 diện Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh quản lý (xem chi tiết tại đây)

H6.06.01.02 - Quyết định số 770/QĐ-HVBCTT ngày 20/2/2017 về việc Chỉnh sửa và ban hành Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (xem chi tiết tại đây)

H6.06.01.02 - Quyết định số 6528/QĐ-HVBCTT ngày 31/12/2018 về việc bổ sung, điều chỉnh và ban hành Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (xem chi tiết tại đây)

H6.06.01.03 - Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 về Quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (xem chi tiết tại đây)

H6.06.01.03 - Quyết định số 1696-QĐ/BTCTW ngày 29/5/2017 về việc ban hành Quy chế xét thăng hạng viên chức trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội (xem chi tiết tại đây)

H6.06.01.03 - Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức (xem chi tiết tại đây)

H6.06.01.04 - Đề án số 6079-ĐA/HVBCTT ngày 31/12/2020 về vị trí việc làm tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H6.06.01.05 - Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 về việc Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (xem chi tiết tại đây)

H6.06.01.05 - Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về việc Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (xem chi tiết tại đây)

H6.06.01.05 - Quyết định số 2440/QĐ-HVBC&TT ngày 10/7/2014 về việc ban hành Quy định về việc tuyển dụng công chức, viên chức (xem chi tiết tại đây)

H6.06.01.06 - Thông báo số 6376-TB/HVBCTT ngày 30/12/2019 về việc tuyển dụng giảng viên tiếng Anh (xem chi tiết tại đây)

H6.06.01.06 - Thông báo số 1010-TB/HVCTQG ngày 04/12/2020 về việc tổ chức tuyển dụng  viên chức và người lao động của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H6.06.01.06 - Thông báo số 1316-TB/HVBCTT ngày 20/4/2020 về việc tuyển dụng viên chức năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

H6.06.01.06 - Thông báo số 4887-TB/HĐTD ngày 15/10/2021 về việc thực hành thi giảng bài, kỳ xét tuyển dụng giảng viên năm 2021 (vòng 02) (xem chi tiết tại đây)

H6.06.01.06 - Thông báo số 3896-TB/HĐTD ngày 13/8/2021 về việc thực hành thi giảng bài, kỳ xét tuyển dụng giảng viên năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

H6.06.01.06 - Thông báo số 1429-TB/HVCTQG ngày 24/8/2022 về việc đồng ý chủ trương để Học viện Báo chí và Tuyên truyền tiếp nhận giảng viên (xem chi tiết tại đây)

H6.06.01.07 - Bảng tổng hợp nhu cầu tuyển dụng nhân sự 2018-2022 (xem chi tiết tại đây)

H6.06.01.08 - Ảnh đăng tin tuyển dụng của Trường: ajc.hcma.vn

(LINK: https://ajc.hcma.vn/pages/tim-kiem.aspx?kwd=tuy%E1%BB%83n%20d%E1%BB%A5ng )

H6.06.01.09 - Quyết định số 4359/QĐ-HVBC&TT ngày 28/9/2018 về việc điều động cán bộ, viên chức (xem chi tiết tại đây)

H6.06.01.09 - Quyết định số 05-QĐ/HVBCTT ngày 02/01/2019 về việc điều động cán bộ (xem chi tiết tại đây)

H6.06.01.09 - Quyết định số 1028-QĐ/HVCTQG ngày 12/3/2020 về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý (xem chi tiết tại đây)

H6.06.01.09 - Quyết định số 4240-QĐ/HVBCTT ngày 13/9/2021 về việc điều động cán bộ, viên chức (xem chi tiết tại đây)

H6.06.01.09 - Quyết định số 575-QĐ/HVBCTT ngày 19/01/2022 về việc điều động cán bộ, viên chức (xem chi tiết tại đây)

H6.06.01.09 - Quyết định số 38-QĐ/HVBCTT ngày 05/01/2023 về việc điều động cán bộ, viên chức (xem chi tiết tại đây)

H6.06.01.10 - Báo cáo tổng kết công tác tổ chức - cán bộ năm 2018 (xem chi tiết tại đây)

H6.06.01.10 - Báo cáo tổng kết công tác tổ chức - cán bộ năm 2019 (xem chi tiết tại đây)

H6.06.01.10 - Báo cáo số 2397-BC/HVBCTT ngày 26/6/2020 về việc tuyển dụng cán bộ, viên chức năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

H6.06.01.10 - Báo cáo số 4950-BC/HVBCTT ngày 13/11/2020 về việc tổ chức tuyển dụng cán bộ, viên chức và người lao động của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H6.06.01.10 - Báo cáo số 5100-BC/HVBCTT ngày 26/10/2021 về kết quả kiểm tra, sát hạch xét tuyển giảng viên năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

H6.06.01.10 - Báo cáo số 4263-BC/HVBCTT ngày 13/9/2022 về hình thức và nội dung kiểm tra, sát hạch tiếp nhận viên chức vào làm giảng viên tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H6.06.01.10 - Báo cáo số 5549-BC/HĐKTSH ngày 11/11/2022 về kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận giảng viên (xem chi tiết tại đây)

H6.06.01.11 - Quyết định số 1730-QĐ/HVBCTT ngày 19/3/2020 về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch khi tiếp nhận vào viên chức đối với trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng viên chức (xem chi tiết tại đây)

H6.06.01.11 - Biên bản họp Hội đồng Kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào viên chức trong tuyển dụng viên chức (năm 2020, xem chi tiết tại đây)

H6.06.01.11 - Quyết định số 4300-QĐ/HVCTQG ngày 14/9/2021 về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H6.06.01.12 - Kế hoạch số 1672-KH/HVBC&TT ngày 18/4/2018 về Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng cho công chức, viên chức năm 2018 (xem chi tiết tại đây)

H6.06.01.12 - Kế hoạch số 1593-KH/HVBC&TT ngày 01/4/2019 về Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng cho viên chức năm 2019 (xem chi tiết tại đây)

H6.06.01.12 - Kế hoạch số 456-KH/HVBCTT ngày 21/02/2020 về Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

H6.06.01.12 - Kế hoạch số 1488-KH/HVBCTT ngày 23/3/2021 về Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

H6.06.01.12 - Kế hoạch số 999/KH-HVBCTT ngày 04/3/2022 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

H6.06.01.12 - Thông báo số 5089-TB/HVBCTT ngày 25/10/2022 về việc đăng ký kế hoạch và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023 (xem chi tiết tại đây)

H6.06.01.13 - Bảng tổng hợp nhu cầu đào tạo bồi dưỡng 2019-2023 (xem chi tiết tại đây)

H6.06.01.14 - Quyết định số 367/QĐ-HVCTQG ngày 17/01/2018 về việc Ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (xem chi tiết tại đây)

H6.06.01.15 - Báo cáo tổng kết công tác tổ chức - cán bộ năm 2018 (xem chi tiết tại đây)

H6.06.01.15 - Báo cáo số 4560-BC/HVBCTT ngày 14/10/2019 về công tác đào tạo, bồi dưỡng CB, CC, VC năm 2019 và đăng ký nhu cầu năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

H6.06.01.15 - Công văn số 5340-CV/HVBCTT ngày 27/11/2020 về việc tổng kết đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2020 và đăng ký nhu cầu đào tạo năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

H6.06.01.15 - Công văn số 6326-CV/HVBCTT ngày 20/12/2021 về việc tổng kết đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2021 và đăng ký nhu cầu đào tạo năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

H6.06.01.15 - Báo cáo số 6825-BC/HVBCTT ngày 28/12/2022 về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

H6.06.01.16 - Quyết định ban hành quy định về hoạt động phục vụ cộng đồng của HVBCTT (xem chi tiết tại đây)

H6.06.01.17 Kế hoạch tổ chức các hoạt động phục vụ cộng đồng hàng năm (xem chi tiết tại đây)

H6.06.01.17 Kế hoạch tổ chức các hoạt động phục vụ cộng đồng hàng năm (xem chi tiết tại đây)

H6.06.01.17 Kế hoạch tổ chức các hoạt động phục vụ cộng đồng hàng năm (xem chi tiết tại đây)

H6.06.01.17 Kế hoạch tổ chức các hoạt động phục vụ cộng đồng hàng năm (xem chi tiết tại đây)

H6.06.01.17 Kế hoạch tổ chức các hoạt động phục vụ cộng đồng hàng năm (xem chi tiết tại đây)

H6.06.01.17 Kế hoạch tổ chức các hoạt động phục vụ cộng đồng hàng năm (xem chi tiết tại đây)

H6.06.01.17 Kế hoạch tổ chức các hoạt động phục vụ cộng đồng hàng năm (xem chi tiết tại đây)

H6.06.01.17 Kế hoạch tổ chức các hoạt động phục vụ cộng đồng hàng năm (xem chi tiết tại đây)

H6.06.01.17 Kế hoạch tổ chức các hoạt động phục vụ cộng đồng hàng năm (xem chi tiết tại đây)

H6.06.01.17 Kế hoạch tổ chức các hoạt động phục vụ cộng đồng hàng năm (xem chi tiết tại đây)

H6.06.01.17 Kế hoạch tổ chức các hoạt động phục vụ cộng đồng hàng năm (xem chi tiết tại đây)

H6.06.01.18 - Đề án số 6079-ĐA/HVBCTT ngày 31/12/2020 về vị trí việc làm tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)