Tiêu chí 5.3: Các chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được rà soát thường xuyên

H5.05.03.01 - Quyết định v/v ban hành Quy định về Hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H5.05.03.01 - Quyết định v/v ban hành Chính sách chất lượng của HVBCTT năm 2018 (xem chi tiết tại đây)

H5.05.03.01 - Quyết định v/v ban hành Chính sách chất lượng của HVBCTT năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

H5.05.03.01 - Quyết định v/v ban hành Chính sách chất lượng của HVBCTT năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

H5.05.03.01 - Quyết định v/v ban hành Mục tiêu chất lượng của HVBCTT năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

H5.05.03.01 - Quyết định v/v ban hành Mục tiêu chất lượng của HVBCTT năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

H5.05.03.01 - Quyết định v/v ban hành Chiến lược hoạt động khoa học của HVBCTT giai đoạn 2016-2030 (xem chi tiết tại đây)

H5.05.03.01 - Đề án tuyển sinh 2018-2022 (xem chi tiết tại đây)

H5.05.03.01 - Quyết định v/v ban hành Quy định về xây dựng Chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng  của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H5.05.03.02 - Chính sách chất lượng của Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2018 (xem chi tiết tại đây)

H5.05.03.02 - Chính sách chất lượng của Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

H5.05.03.02 - Chính sách chất lượng của Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

H5.05.03.03 -  Các kế hoạch hoạt động về đào tạo được triển khai thực hiện trong thực tế (MC điển hình):

1111-QĐquy-che-dt-tc 2022

2244 QĐ ban hành Quy trình xây dựng, cập nhật CTĐT 2018

5622-Quy trình xd & cập nhật, ĐGCTĐT 2019

Kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 (1)

Kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 (2)

Kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 (3)

Kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 (4)

Kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 (5)

Kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 (6)

Kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 (7)

Kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 (8)

Kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 (9)

KH 5790 rà soát, cập nhật CTĐT trình độ  ĐH ban QLĐT 2022

QĐ 2431 Quy trình quản lý việc thực hiện CTĐT

QĐ 2536 QĐ nâng cao chất lượng CTDT

QĐ 2643 về Ban hành Quy trình XD, cập nhật CTĐT 2020

QĐ 4291 QD thực hiện đối sánh của HVBCTT

TB tuyển sinh ĐH 2 năm 2022

TB tuyển sinh ĐH 2 VHVL năm 2020

TB tuyển sinh ĐH 2 VHVL năm 2022

TB tuyển sinh ĐHCQ năm 2020

TB tuyển sinh ĐHCQ năm 2021

Tb tuyển sinh ThS năm 2019

Tb tuyển sinh ThS Tây Nam Bộ 2019

TB tuyển sinh ThS năm 2020

TB tuyển sinh ThS năm 2021

TB tuyển sinh ThS năm 2022

TB tuyển sinh ThS năm 2023

Tb tuyển sinh TS năm 2019

TB tuyển sinh TS năm 2020

TB tuyển sinh TS năm 2021

TB tuyển sinh TS năm 2023

H5.05.03.04 - Các phiên bản chính sách NCKH giai đoạn 2018-2023

- Chiến lược hoạt động khoa học của HVBCTT giai đoạn 2016 - 2030 (xem chi tiết tại đây)

- Quyết định Ban hành Quy định về hoạt động quản lý khoa học của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H5.05.03.05 - Quy định về hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H5.05.03.06 - Báo cáo kết quả thực hiện MTCL của Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2021-2022 (xem chi tiết tại đây)

H5.05.03.07 - Báo cáo thực hiện các nhiệm vụ năm

Báo cáo thực hiện các nhiệm vụ năm 2018

Báo cáo thực hiện các nhiệm vụ năm 2019

Báo cáo thực hiện các nhiệm vụ năm 2020

Báo cáo thực hiện các nhiệm vụ năm 2021

Báo cáo thực hiện các nhiệm vụ năm 2022

H5.05.03.08 - Thông báo số 931-TB/HVBCTT ngày 28/02/2019 về nội dung họp Ban Giám đốc thường kỳ (xem chi tiết tại đây)

H5.05.03.08 - Thông báo số 61-TB/HVBCTT ngày 06/01/2020 về nội dung cuộc họp Ban GIám đốc thường kỳ (xem chi tiết tại đây)

H5.05.03.08- Thông báo số 514-TB/HVBCTT ngày 14/01/2021 về nội dung cuộc họp Ban GIám đốc thường kỳ (xem chi tiết tại đây)

H5.05.03.08 - Thông báo số 617-TB/HVBCTT ngày 17/01/2022 về Kết luận của Giám đốc Học viện tại cuộc họp Ban GIám đốc ngày 17/01/2022 (xem chi tiết tại đây)

H5.05.03.08- Thông báo số 1026-TB/HVBCTT ngày 20/02/2023 về Kết luận của Giám đốc Học viện tại cuộc họp Ban GIám đốc ngày 20/02/2023 (xem chi tiết tại đây)

H5.05.03.08 - Thông báo kết luận của Ban Giám đốc tại các cuộc họp hàng tháng

- Thông báo kết luận của Ban Giám đốc tại các cuộc họp hàng tháng 2019 (xem chi tiết tại đây)

- Thông báo kết luận của Ban Giám đốc tại các cuộc họp hàng tháng 2020 (xem chi tiết tại đây)

- Thông báo kết luận của Ban Giám đốc tại các cuộc họp hàng tháng 2021 (xem chi tiết tại đây)

- Thông báo kết luận của Ban Giám đốc tại các cuộc họp hàng tháng 2022 (xem chi tiết tại đây)