Tiêu chí 5.2: Quy trình giám sát sự tuân thủ các chính sách được cụ thể hóa bằng văn bản, phổ biến và thực hiện

H5.05.02.01 - Quyết định số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H5.05.02.01- Quyết định số 6591-QĐ/HVCTQG ngày 01/11/2018 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H5.05.02.01- Quyết định số 9019-QĐ/HVCTQG ngày 29/4/2022 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H5.05.02.02 - Quyết định số 4226-QĐ/HVBCTT ngày 30/9/2019 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Quản lý khoa học (xem chi tiết tại đây)

H5.05.02.02 - Quyết định số 4227-QĐ/HVBCTT ngày 30/9/2019 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Quản lý đào tạo (xem chi tiết tại đây)

H5.05.02.02 - Quyết định số 4237-QĐ/HVBCTT ngày 30/9/2019 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Trung tâm Khảo thí và Kiểm định chất lượng đào tạo (xem chi tiết tại đây)

H5.05.02.02 - Quyết định số 4239-QĐ/HVBCTT ngày 30/9/2019 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Phòng Công tác chính trị và Hỗ trợ sinh viên (xem chi tiết tại đây)

H5.05.02.03 - Kế hoạch số 5216-KH/HVBC&TT-TTr ngày 14/11/2018 về Kế hoạch thanh tra năm học 2018-2019 (xem chi tiết tại đây)

H5.05.02.03 - Kế hoạch số 5881-KH/HVBCTT ngày 10/12/2019 về Kế hoạch thanh tra năm học 2019-2020 (xem chi tiết tại đây)

H5.05.02.03 - Kế hoạch số 5660-KH/HVBCTT ngày 14/12/2020 về Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

H5.05.02.03 - Kế hoạch số 5409-KH/HVBCTT ngày 08/11/2021 về Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

H5.05.02.03 - Kế hoạch số 6318-KH/HVBCTT ngày 12/12/2022 về Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 (xem chi tiết tại đây)

H5.05.02.04 - Văn bản phân công đơn vị/bộ phận theo dõi và giám sát việc thực hiện các chính sách của Trường năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

H5.05.02.04 - Văn bản phân công đơn vị/bộ phận theo dõi và giám sát việc thực hiện các chính sách của Trường năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

H5.05.02.04 - Văn bản phân công đơn vị/bộ phận theo dõi và giám sát việc thực hiện các chính sách của Trường năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

H5.05.02.05 - Chính sách chất lượng của Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2018 (xem chi tiết tại đây)

H5.05.02.05 - Chính sách chất lượng của Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

H5.05.02.05 - Chính sách chất lượng của Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

H5.05.02.06 - Quyết định số 4373/QĐ-HVBCTT-TTr ngày 29/12/2015 về việc ban hành Quy chế hoạt động thanh tra của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H5.05.02.06 - Quyết định số 5485-QĐ/HVBCTT ngày 10/11/2021 về việc ban hành Quy định tiếp công dân của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H5.05.02.06 - Quyết định số 5496-QĐ/HVBCTT ngày 11/11/2021 về việc ban hành Nội quy Tiếp công dân của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H5.05.02.06 - Dự thảo Quy chế hoạt động thanh tra của Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2023 (xem chi tiết tại đây)

H5.05.02.06 - Quy chế hoạt động của  thanh tra Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (dự thảo) (xem chi tiết tại đây)

H5.05.02.07 Quy trình rà soát, cập nhật chương trình đào tạo

-Quyết định Về việc ban hành Quy trình xây dựng và cập nhật, đánh giá chương trình đào tạo tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2018 (xem chi tiết tại đây)

- Hướng dẫn đổi mới và hoàn thiện chương trình đào tạo đại học năm 2018 (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch điều chỉnh chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ năm 2018 (xem chi tiết tại đây)

- Quyết định Về việc ban hành Quy trình xây dựng và cập nhật, đánh giá chương trình đào tạo tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

-Hướng dẫn Rà soát, cập nhật hoàn thiện CTĐT đại học năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

Kế hoạch rà soát, cập nhật CTĐT trình độ đại học năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch rà soát, đánh giá, cải tiến chương trình đào tạo trình độ đại học năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

- Hướng dẫn rà soát, đánh giá, cải tiến chương trình đào tạo trình độ đại học năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

- Mẫu rà soát (xem chi tiết tại đây)

H5.05.02.08 - Công văn số 1934-CV/HVCTQG ngày 01/4/2022 về việc xin ý kiến góp ý dự thảo lần 2 Quy chế hoạt động của Thanh tra Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (xem chi tiết tại đây)

H5.05.02.08 - Quyết định số 4373/QĐ-HVBCTT-TTr ngày 29/12/2015 về việc ban hành Quy chế hoạt động thanh tra của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H5.05.02.08 - Dự thảo Quy chế hoạt động thanh tra của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (2023, xem chi tiết tại đây)

H5.05.02.09 -Trang thông tin trên website giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ của Ban QLĐT, Phòng CTCT&HTSV

https://ajc.hcma.vn/tintuc/pages/tin-tuc-su-kien.aspx?ItemID=3781

https://ajc.hcma.vn/tintuc/pages/tin-tuc-su-kien.aspx?ItemID=3761

H5.05.02.10 -Tờ rơi thông tin tuyển sinh Học viện Báo chí và Tuyên truyền

H5.05.02.10 -Thông báo tuyển sinh năm 2019

1595-TB/HVBCTT ngày 30/03/2019

1444-TB/HVBCTT-ĐT ngày 25/3/2019

196-TB/HVBCTT-ĐT ngày 14/01/2019

1537-TB/HVBCTT-ĐT ngày 27/3/2019

H5.05.02.10 -Thông báo tuyển sinh năm 2020

1608-TB/HVBCTT ngày 11/5/2020

3681-TB/HVBCTT-ĐT ngày 18/9/2020

33-TB/HVBCTT-ĐT ngày 02/01/2020

36 -TB/HVBCTT-ĐT ngày 02/01/2020

864-TB/HVBCTT-ĐT ngày 04/3/2020

H5.05.02.10 - Thông báo tuyển sinh năm 2021:

1339-TB/HVBCTT ngày 11/3/2021

1418-TB/HVBCTT-ĐT ngày 18/03/2021

451-TB/HVBCTT-ĐT ngày 11/01/2021

5938-TB/HVBCTT-ĐT ngày 31/12/2020

H5.05.02.10 -Thông báo tuyển sinh năm 2022:

981-TB/HVBCTT-ĐT ngày 01/3/2022

1886-TB/HVBCTT-ĐT ngày 4/5/2022

2100-TB/HVBCTT ngày 13/5/2022

6656-TB/HVBCTT-ĐT ngày 27/12/2022

H5.05.02.10 -Thông báo tuyển sinh năm 2023:

976-TB/HVBCTT-ĐT ngày 20/2/2023

1411-TB/HVBCTT ngày 15//3/2023

1585-TB/HVBCTT-ĐT ngày 24/3/2023

1210-TB/HVBCTT-ĐT ngày 02/3/2023

1900-TB/HVCTQG ngày 17/2/2023

H5.05.02.11 - Sổ tay sinh viên (xem chi tiết tại đây)

H5.05.02.12 - Thông báo số 931-TB/HVBCTT ngày 28/02/2019 về nội dung họp Ban GIám đốc thường kỳ (xem chi tiết tại đây)

H5.05.02.12 - Thông báo số 61-TB/HVBCTT ngày 06/01/2020 về nội dung cuộc họp Ban GIám đốc thường kỳ (xem chi tiết tại đây)

H5.05.02.12 - Thông báo số 514-TB/HVBCTT ngày 14/01/2021 về nội dung cuộc họp Ban GIám đốc thường kỳ (xem chi tiết tại đây)

H5.05.02.12 - Thông báo số 617-TB/HVBCTT ngày 17/01/2022 về Kết luận của Giám đốc Học viện tại cuộc họp Ban GIám đốc ngày 17/01/2022 (xem chi tiết tại đây)

H5.05.02.12 - Thông báo số 1026-TB/HVBCTT ngày 20/02/2023 về Kết luận của Giám đốc Học viện tại cuộc họp Ban GIám đốc ngày 20/02/2023 (xem chi tiết tại đây)

H5.05.02.12 - Thông báo kết luận của BGĐ tại các cuộc họp hàng tháng 2019 (xem chi tiết tại đây)

H5.05.02.12 - Thông báo kết luận của BGĐ tại các cuộc họp hàng tháng 2020 (xem chi tiết tại đây)

H5.05.02.12 - Thông báo kết luận của BGĐ tại các cuộc họp hàng tháng 2021 (xem chi tiết tại đây)

H5.05.02.12 - Thông báo kết luận của BGĐ tại các cuộc họp hàng tháng 2022 (xem chi tiết tại đây)

H5.05.02.13  Báo cáo thực hiện các nhiệm vụ năm

Báo cáo thực hiện các nhiệm vụ năm 2018

Báo cáo thực hiện các nhiệm vụ năm 2019

Báo cáo thực hiện các nhiệm vụ năm 2020

Báo cáo thực hiện các nhiệm vụ năm 2021

Báo cáo thực hiện các nhiệm vụ năm 2022

H5.05.02.14 - Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017-2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018-2022 (xem chi tiết tại đây)

H5.05.02.15 - Văn bản về việc theo dõi, giám sát việc thực hiện hoạt động NCKH hàng năm

       - Tiến độ khoa học năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

     - Tiến độ khoa học năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

     - Tiến độ khoa học năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

     - Tiến độ khoa học sinh viên năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

    - Tiến độ khoa học sinh viên năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

    - Tiến độ khoa học sinh viên năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

H5.05.02.16 - Báo cáo kết quả rèn luyện sinh viên năm học 2017-2018 (xem chi tiết tại đây)

H5.05.02.16 - Báo cáo kết quả rèn luyện sinh viên năm học 2018-2019 (xem chi tiết tại đây)

H5.05.02.16 - Báo cáo kết quả rèn luyện sinh viên năm học 2019-2020 (xem chi tiết tại đây)

H5.05.02.16 - Báo cáo kết quả rèn luyện sinh viên năm học 2020-2021(xem chi tiết tại đây)

H5.05.02.16 - Báo cáo kết quả rèn luyện sinh viên năm học 2021-2022 (xem chi tiết tại đây)

H5.05.02.16 - Báo cáo kết quả rèn luyện sinh viên năm học 2022-2023 (xem chi tiết tại đây)

H5.05.02.17 - Quyết định số 4246/QĐ-HVBCTT-ĐT về việc khen thưởng tập thể lớp và cá nhân sinh viên học tập tốt, rèn luyện tốt năm học 2017-2018 (xem chi tiết tại đây)

H5.05.02.18 - Danh sách Ban cán sự các khóa năm học 2018-2019 (xem chi tiết tại đây)

H5.05.02.18 - Danh sách Ban cán sự các khóa năm học 2019-2020 (xem chi tiết tại đây)

H5.05.02.18 - Danh sách Ban cán sự các khóa năm học 2020-2021 (xem chi tiết tại đây)

H5.05.02.18 - Danh sách Ban cán sự các khóa năm học 2021-2022(xem chi tiết tại đây)

H5.05.02.18 - Danh sách Ban cán sự các khóa năm học 2022-2023 (xem chi tiết tại đây)