Tiêu chí 5.1: Có hệ thống để xây dựng các chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng

H5.05.01.01 - Quyết định số 770/QĐ-HVBC&TT ngày 20/2/2017 về việc chỉnh sửa và ban hành Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2035, tầm nhìn đến 2050 (xem chi tiết tại đây)

H5.05.01.01 - Quyết định số 6528-QĐ/HVBCTT ngày 31/12/2018 về việc bổ sung, điều chỉnh và ban hành Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2035, tầm nhìn 2050 (xem chi tiết tại đây)

H5.05.01.02 - Rà soát chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2030, tầm nhìn 2045

H5.05.01.02 - Thông báo về việc rà soát điều chỉnh Chiến lược phát triển Trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2035, tầm nhìn 2050

- Kế hoạch rà soát điều chỉnh chiến lược năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

- Thông báo rà  soát điều chỉnh chiến lược năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

H5.05.01.02 - Thông báo về việc lấy ý kiến trước khi ban hành Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2030, tầm nhìn 2045 (xem chi tiết tại đây)

H5.05.01.02 - Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2030, tầm nhìn 2045 (xem chi tiết tại đây)

H5.05.01.03 - Kế hoạch về việc xây dựng Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (xem chi tiết tại đây)

H5.05.01.03 - Thông báo về việc yêu cầu các đơn vị góp ý Dự thảo Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2030, tầm nhìn 2045 (xem chi tiết tại đây)

H5.05.01.03 - Bảng tổng hợp góp ý Dự thảo Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2030, tầm nhìn 2045 (xem chi tiết tại đây)

H5.05.01.03 - Nghị quyết số 4230b/QĐ-HVBCTT ngày 9/9/2022 về ban hành Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2030, tầm nhìn 2045 (xem chi tiết tại đây)

H5.05.01.03 - Kế hoạch về việc thực hiện Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2030, tầm nhìn 2045 (xem chi tiết tại đây)

H5.05.01.04 - Chính sách chất lượng của Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2018 (xem chi tiết tại đây)

H5.05.01.04 - Chính sách chất lượng của Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

H5.05.01.04 - Chính sách chất lượng của Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

H5.05.01.05 - Quyết định v/v ban hành Quy định về Hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H5.05.01.05 - Quyết định v/v ban hành Chính sách chất lượng của HVBCTT năm 2018 (xem chi tiết tại đây)

H5.05.01.05 - Quyết định v/v ban hành Chính sách chất lượng của HVBCTT năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

H5.05.01.05 - Quyết định v/v ban hành Chính sách chất lượng của HVBCTT năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

H5.05.01.05 - Quyết định v/v ban hành Mục tiêu chất lượng của HVBCTT năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

H5.05.01.05 - Quyết định v/v ban hành Mục tiêu chất lượng của HVBCTT năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

H5.05.01.05 - Quyết định v/v ban hành Chiến lược hoạt động khoa học của HVBCTT giai đoạn 2016-2030 (xem chi tiết tại đây)

H5.05.01.05 - Đề án tuyển sinh 2018-2022 (xem chi tiết tại đây)

H5.05.01.05 - Quyết định v/v ban hành Quy định về xây dựng Chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng  của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H5.05.01.06 - Quyết định ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (số 3777/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 18/10/2017 và số 1111-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 12/3/2022, xem chi tiết tại đây)

H5.05.01.07 - Quy trình tổ chức thi, chấm thi kết thúc học phần

- Quy định công tác khảo thí tháng 4 năm 2017 (xem chi tiết tại đây)

 - Quy định công tác khảo thí tháng 9 năm 2017 (xem chi tiết tại đây)

- Quy định công tác tổ chức thi HP ĐHCQ năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

- Quy dinh thi hoc phan online năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

H5.05.01.07 - Quy chế đào tạo thạc sĩ

- Quyết định số 3434/QĐ-HVBCTT-SĐH ngày 12/9/2014 về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

- Quyết định số 746-QĐ/HVBCTT-SĐH ngày 09/02/2022 về việc Ban hành Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H5.05.01.07 - Quyết định Ban hành Quy chế Tuyển sinh trình độ đại học của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

- Quy chế Tuyển sinh trình độ đại học của Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2018 (xem chi tiết tại đây)

- Quy chế Tuyển sinh trình độ đại học của Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2020 (xem chi tiết tại đây)

- Quy chế Tuyển sinh trình độ đại học của Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2023 (xem chi tiết tại đây)

H5.05.01.07 - Quyết định v/v Ban hành Quy định về phúc khảo bài thi học phần (xem chi tiết tại đây)

H5.05.01.07 - Quy định về việc thực hiện Khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Đại học đào tạo theo hệ thống tín chỉ

 - Quyết định số 1001-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 23/02/2021 về việc Ban hành Quy định việc thực hiện và đánh giá khóa luận, tác phẩm tốt nghiệp của sinh viên (xem chi tiết tại đây)

- Quyết định số 1117/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 09/3/2018 về việc ban hành Quy định phúc khảo bài thi học phần của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H5.05.01.07 -Quyết định Ban hành Quy định tổ chức thực hiện công tác khảo thí cho các trình độ đào tạo tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

-Quy định tổ chức thực hiện công tác khảo thí cho các trình độ đào tạo tháng 4 năm 2017 (xem chi tiết tại đây)

 - Quy định tổ chức thực hiện công tác khảo thí cho các trình độ đào tạo tháng 9 năm 2017 (xem chi tiết tại đây)

H5.05.01.07 - Quyết định Biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình, tài liệu tham khảo Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H5.05.01.07 - Quyết định về việc ban hành Quy định xét miễn học, chuyển điểm học phần tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

-Quy định xét miễn học, chuyển điểm học phần tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2019 (xem chi tiết tại đây)

-Quy định xét miễn học, chuyển điểm học phần tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

H5.05.01.07 - Quyết định Ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiến nghị, phản ánh tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

- Quy định tiếp công dân (xem chi tiết tại đây)

- Nội quy tiếp công dân (xem chi tiết tại đây)

H5.05.01.07 - Quy định quản lý và tổ chức đánh giá học phần theo hình thức trực tuyến

-Quy định  tạm thời công tác tổ chức thi HP trực tuyến tháng 9 năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

Quy định tổ chức bảo vệ, đánh giá khóa luận tốt nghiệp trực tuyến (xem chi tiết tại đây)

Quy địnnh tổ chức thi học phần  online (xem chi tiết tại đây)

H5.05.01.08 - Quy định hỗ trợ và chăm sóc sinh viên

- Miễn giảm học phí

+ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 (xem chi tiết tại đây)

+ Quyết định số 70/QĐ-HVBCTT ngày 05/01/2018 về việc miễn giảm học phí năm học 2017-2018 đối với sinh viên hệ đại học chính quy tập trung (danh sách bổ sung) (xem chi tiết tại đây)

+ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với CSGD và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ học phí (xem chi tiết tại đây)

- Quy chế, quy định

+ Quyết định số 3941/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 31/10/2017 về việc ban hành Quy định công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo hệ đại học chính quy tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

+ Quyết định số 4536/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 11/10/2018 về việc Điều chỉnh, bổ sung Quy định ĐGKQRL của SV (xem chi tiết tại đây)

+ Quyết định số 3942/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 31/10/2017 về việc ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện củai sinh viên đào tạo trình độ đại học hệ chính quy tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

+ Quyết định số 4674/QĐ-HVBCTT ngày 30/9/2022 về việc ban hành Quy định về Văn hóa học đường và quy tắc ứng xử văn hóa của sinh viên, học viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

+ Quyết định số 670-QĐ/HVBCTT-CTCT&HTSV ngày 30/01/2023 về việc ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện đối với sinh viên hệ Đại học chính quy Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

+ Quyết định số 1731-QĐ/HVBCTT ngày 03/4/2023 về việc ban hành Quy định công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo hệ đại học chính quy (xem chi tiết tại đây)

H5.05.01.09 - Hồ sơ ban hành chính sách Phục vụ cộng đồng (Thông báo lấy ý kiến, biên bản họp, văn bản ban hành) (xem chi tiết tại đây)

H5.05.01.10 - Quy chế Quản lý hoạt động khoa học (Ban hành theo Quyết định số 6531/QĐ-HVBC&TT ngày 26/12/2018, (xem chi tiết tại đây)

H5.05.01.11 - Hồ sơ về việc xây dựng các chính sách Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền*

770/QĐ-HVBCTT ngày 20/2/2017

59-KH/HVBCTT ngày 10/01/2017

109-TB/HVBCTT ngày 14/01/2017

6528-QĐ/HVBCTT ngày 31/12/201

6259-TB/HVBCTT ngày 01/12/2028

2515-QĐ/HVBCTT ngày 20/6/2020

2508-KH/HVBCTT ngày 19/6/2020

2747-TB/HVBCTT ngày 17/07/2020

2042-KH/HĐT ngày 16/6/2020

3078-TB/HĐT ngày 05///2022

4230b/QĐ-HVBCTT ngày 09/9/2022

4108-TB/HĐT ngày 10/9/2022

4076-KH/HVBCTT ngày 01/9/2022

2698-KH/HVBCTT ngày 25/5/2023

Biên bản góp ý về giá trị văn hóa (xem chi tiết tại đây)

Biên bản Hội nghị rà soát chiến lược 2018(lần 2) (xem chi tiết tại đây)

Biên bản Hội nghị rà soát chiến lược 2018(lần 3) (xem chi tiết tại đây)

Biên bản Hội nghị rà soát chiến lược 2018 (xem chi tiết tại đây)

Biên bản Hội nghị rà soát chiến lược 2020 (xem chi tiết tại đây)

Tổng hợp góp ý dự thảo chiến lược (xem chi tiết tại đây)

H5.05.01.12 - Quyết định số 770/QĐ-HVBC&TT ngày 20/2/2017 về việc chỉnh sửa và ban hành Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2035, tầm nhìn đến 2050 (xem chi tiết tại đây)

H5.05.01.12 - Nghị quyết số 4230b/QĐ-HVBCTT ngày 9/9/2022 về ban hành Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2030, tầm nhìn 2045 (xem chi tiết tại đây)

H5.05.01.12 - Quyết định số 6528-QĐ/HVBCTT ngày 31/12/2018 về việc bổ sung, điều chỉnh và ban hành Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2035, tầm nhìn 2050 (xem chi tiết tại đây)

H5.05.01.13 - Các chính sách về đào tạo được triển khai

- Quy chế đào tạo đại học theo tín chỉ (xem chi tiết tại đây)

- Đề án tuyển sinh 2018-2022 (xem chi tiết tại đây)

- Đề án tuyển sinh 2023 (xem chi tiết tại đây)

-Điều chỉnh Đề án tuyển sinh 2023 (xem chi tiết tại đây)

-Quy trình xây dựng, cập nhật CTĐT 2018 (xem chi tiết tại đây)

- Quy trình xd & cập nhật, ĐGCTĐT 2019 (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch  rà soát, cập nhật CTĐT trình độ  ĐH ban QLĐT 2022(xem chi tiết tại đây)

- Quy trình quản lý việc thực hiện CTĐT(xem chi tiết tại đây)

- Quy định nâng cao chất lượng CTDT(xem chi tiết tại đây)

-Ban hành Quy trình XD, cập nhật CTDT 2020(xem chi tiết tại đây)

-Quy định  thực hiện đối sánh của HVBCTT (xem chi tiết tại đây)

H5.05.01.14 - Quyết định số 5469-QĐ/HVBCTT ngày 21/11/2019 về việc cử viên chức tham gia khóa đào tạo (xem chi tiết tại đây)

H5.05.01.14 - Quyết định số 903/QĐ-HVBC&TT ngày 02/3/2018 về việc cử công chức, viên chức tham dự Hội nghị (xem chi tiết tại đây)

H5.05.01.14 - Quyết định số 3459-QĐ/HVBC&TT ngày 20/8/2019 về việc cử viên chức tham dự Hội thảo ở nước ngoài (xem chi tiết tại đây)

H5.05.01.14 - Quyết định số 6521-QĐ/HVBCTT ngày 22/12/2022 về việc cử cán bộ, viên chức tham dự Hội nghị (xem chi tiết tại đây)

H5.05.01.14 - Quyết định số 1516-QĐ/HVBCTT ngày 22/3/2023 về việc đồng ý cử đoàn cán bộ tham dự Hội thảo ở nước ngoài (xem chi tiết tại đây)

H5.05.01.14 - Quyết định số 1923/QĐ-HVBC&TT ngày 04/5/2018 về việc cử viên chức tham gia khóa tập huấn ở nước ngoài (xem chi tiết tại đây)

H5.05.01.15 - Thông báo số 931-TB/HVBCTT ngày 28/02/2019 về nội dung họp Ban Giám đốc thường kỳ (xem chi tiết tại đây)

H5.05.01.15 - Thông báo số 61-TB/HVBCTT ngày 06/01/2020 về nội dung cuộc họp Ban GIám đốc thường kỳ (xem chi tiết tại đây)

H5.05.01.15 - Thông báo số 514-TB/HVBCTT ngày 14/01/2021 về nội dung cuộc họp Ban GIám đốc thường kỳ (xem chi tiết tại đây)

H5.05.01.15 - Thông báo số 617-TB/HVBCTT ngày 17/01/2022 về Kết luận của Giám đốc Học viện tại cuộc họp Ban GIám đốc ngày 17/01/2022 (xem chi tiết tại đây)

H5.05.01.15 - Thông báo số 1026-TB/HVBCTT ngày 20/02/2023 về Kết luận của Giám đốc Học viện tại cuộc họp Ban GIám đốc ngày 20/02/2023 (xem chi tiết tại đây)

H5.05.01.15 - Thông báo kết luận của Ban Giám đốc tại các cuộc họp hàng tháng

- Thông báo kết luận của Ban Giám đốc tại các cuộc họp hàng tháng 2019 (xem chi tiết tại đây)

- Thông báo kết luận của Ban Giám đốc tại các cuộc họp hàng tháng 2020 (xem chi tiết tại đây)

- Thông báo kết luận của Ban Giám đốc tại các cuộc họp hàng tháng 2021 (xem chi tiết tại đây)

- Thông báo kết luận của Ban Giám đốc tại các cuộc họp hàng tháng 2022 (xem chi tiết tại đây)