Tiêu chí 5.4: Các chính sách về đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng được cải tiến nhằm tăng hiệu quả hoạt động của CSGD, đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan

H5.05.04.01

Chính sách chất lượng của Học viện Báo chí và Tuyên truyền giai đoạn 2018-2023

6325-QĐ/HVBCTT

15/12/2018

3874-QĐ/HVBCTT

29/9/2020

4643-QĐ/HVBCTT

05/10/2022

H5.05.04.02

Báo cáo thực hiện các nhiệm vụ năm

 

1

Báo cáo thực hiện các nhiệm vụ năm 2018

81-BC/HVBCTT ngày 07/01/2019

2

Báo cáo thực hiện các nhiệm vụ năm 2019

6130-BC/HVBCTT-VP ngày 16/12/2019

3

Báo cáo thực hiện các nhiệm vụ năm 2020

6048-BC/HVBCTT-VP ngày 31/12/2020

4

Báo cáo thực hiện các nhiệm vụ năm 2021

6740-BC/HVBCTT-VP ngày 31/12/2021

5

Báo cáo thực hiện các nhiệm vụ năm 2022

6080-BC/HVBCTT-VP ngày 19/12/2022

H5.05.04.03

Các phiên bản chính sách đào tạo giai đoạn 2018-2023

 

H5.05.04.04

Các phiên bản chính sách NCKH giai đoạn 2018-2023

 

H5.05.04.05

Các phiên bản chính sách PVCĐ giai đoạn 2018-2023

 

H5.05.04.06

Thuyết minh ban hành văn bản năm 2020

 

H5.05.04.07

Hồ sơ lấy ý kiến của các đơn vị liên quan khi ban hành chính sách đào tạo, NCKH và PVCĐ

 

1

Hồ sơ lấy ý kiến khi ban hành các văn bản đào tạo

 

2

Hồ sơ lấy ý kiến khi ban hành các văn bản NCKH

 

3

Hồ sơ lấy ý kiến khi ban hành các văn bản PVCĐ

 

H5.05.04.08

Kết quả khảo sát sự hài lòng của người học đối với các dịch vụ hỗ trợ đào tạo hằng năm

1

Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên cuối khóa về chất lượng dịch vụ hỗ trợ đào tạo năm 2018

2018

2

Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên cuối khóa về chất lượng dịch vụ hỗ trợ đào tạo năm 2019

2019

3

Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên cuối khóa về chất lượng dịch vụ hỗ trợ đào tạo năm 2020

2020

4

Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên cuối khóa về chất lượng dịch vụ hỗ trợ đào tạo năm 2021

2021

5

Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên cuối khóa về chất lượng dịch vụ hỗ trợ đào tạo năm 2022

2022